Modernising the agricultural sector and stabilising the agricultural markets in budgetary expenditures in Poland in the years 1997-2011
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Economics Head of the Department of Macro and Agricultural Economics
 
2
Poznan University of Economics Department of Macro and Agricultural Economics
 
 
Online publication date: 2012-12-28
 
 
Management 2012;16(2):307-322
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Modernising the agricultural sector and stabilising the agricultural markets in budgetary expenditures in Poland in the years 1997-2011 The purpose of the article was to evaluate the budgetary expenditure related to the modernization of the agricultural sector and stabilization of agricultural markets, which are implemented in the framework of the common agricultural policy by two paying agencies. Research related to changes in share of spending on activities of the Agricultural Market Agency (AMA) and the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) in total budget expenditure in the long run, ie in the years 1996-2011 (16 years) with honors from the period before and after accession to the EU. It shows the relationship between ongoing spending from the national budget for the institutions, and the total budgetary expenditure and the funds allocated to the agricultural sector (agriculture, rural development and agricultural markets), which show that a substantial increase in the role of the paying agencies in the post-accession period.
 
REFERENCES (19)
1.
Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w pierwszym półroczu 2011 roku, FAPA-FAMMU, Warszawa 2011.
 
2.
Czternasty W., B. Czyżewski (2007): Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce; Teoria, analiza, tendencje, AE Poznań 2007.
 
3.
Czyżewski A. (1997-2011): Opinie o projektach ustaw budżetowych na lata 1997-2011 w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dział0.10 cz. 32, 33, 35 oraz pozostałych częściach dotyczących rolnictwa, sporządzone na zamówienie Kancelarii Senatu (Biura Informacji i Dokumentacji, Dział Informacji i Ekspertyz).
 
4.
Czyżewski A. (2001): Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju rolnictwa [w:] A. Czyżewski (red.) Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Zeszyty Naukowe nr 13, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 
5.
Czyżewski A. (2006): Rozliczenia budżetowe między Polską a Unią Europejską w sektorze rolno-żywnościowym jako przesłanka poprawy jego konkurencyjności po 2004 roku [w:] S. Urban (red.), Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, Wrocław, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 153.
 
6.
Czyżewski A. (2010): Stanowisko w sprawie KRUS [w] A. Wrutniak, Reformy na zdrowie, „Rolnik dzierżawca”, 2010/12.
 
7.
Czyżewski A. (2010): Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 62, 72, 83, 85), a także planach fi nansowych na 2011 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych. Biuro Informacji i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Kancelaria Senatu.
 
8.
Czyżewski A. (2011): Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 62, 72, 83, 85), a także planach fi nansowych na 2011 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych. „Wieś Jutra”, 01/2004, 01/2005, 01/2006, 01/2007, 01/2008, 01/2009, 01/2010, 1-2/2011.
 
9.
Czyżewski A., A. Grzelak, Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009, „Roczniki Nauk Rolniczych”, Seria G, SGGW, Warszawa 2011.
 
10.
Czyżewski A., A. Henisz-Matuszczak (2006): Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski; Studium porównawcze regulatorów i rynków rolnych, AEP, Poznań, wyd. II.
 
11.
Czyżewski A., P. Kułyk, Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008,”Ekonomista”, KeyText, Warszawa 2010/2.
 
12.
Czyżewski A., A. Poczta-Wajda, A. Sapa, Przepływy fi nansowe między Polską a UE w ramach WPR na tle wyników ekonomicznych rolnictwa, „Wieś i Rolnictwo”, Polska Akademia Nauk (PAN) - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 2010/2.
 
13.
Dziennik Ustaw 1994/1, poz.2.
 
14.
Goraj L. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na dochody polskich gospodarstw rolnych”, www.minrol.gov.pl (25.11.2011 r.).
 
15.
“Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski. Próba określenia proporcji współzależności oraz efektów dla sektora rolnego” written within the framework of Following Years Programme realised by IERiGŻ-PIB i n Warsaw entitled: „Budżetowe podstawy poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa”.
 
16.
Ławniczak A., Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 2406 w sprawie sytuacji w rolnictwie, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.n... (25.11.2011 r.).
 
17.
Powszechny Spis Rolny 2010 r. - Raport z wyników, http://www.stat.gov.pl/cps/rde... (25.11.2011 r.).
 
18.
Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2010, www.stat.gov.pl (25.11.2011 r.).
 
19.
Wilkin J. (2000/4): Polskie rolnictwo w procesie transformacji - mechanizmy, tendencje i efekty przemian, „Problemy Integracji Rolnictwa”.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top