The evaluation of the attractiveness of the tourist commune as conditioning of the development of agricultural tourism farms
 
More details
Hide details
1
West Pomeranian University of Technology Szczecin
 
2
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):504-517
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the relationship between the variables of the attractiveness of communities of the Wets Pomeranian and economic, social and ecological variables as feature of agritourism farms owners. The χ2 test of independence was used in order to identify factors differentiating the attractiveness of the surveyed communities by the farmhouses and the relationship between independence. The attention was drawn to the concept of multifunctionality of agriculture and the importance of the tourism activities.
 
REFERENCES (18)
1.
Bednarek-Szczepańska M. (2010), Kwatery prywatne w przestrzeni turystycznej Polski. Prezentacja na konferencji: 20 lat przemian społecznogospodarczych krajów Europy Środkowej i Wschodniej- próba bilansu. Polańczyk, 14-17 czerwca.
 
2.
Brelik A., Matuszczak A. (2013), Issues of Public goods in Multifunctional Development of Rural Areas, “Economic Science for Rural Development Conference Proceedings”, Issue 31, s. 28-32.
 
3.
Brouwer F. (2004), Sustaining Agriculture and the Rural Environment: Governance, Policy and Multifunctionality. EdwardElgar Publishing, Cheltenham.
 
4.
Brunstad R.J., Gaasland I., Vårdal E. (1999), Agricultural production and the optimal level of landscape preservation. “Land Economics”, Vol. 75.
 
5.
Cahill C. (2001), The multifunctionality of agriculture: what does mean? “Euro- Choices”, vol.1, no. 1.
 
6.
Czyżewski A., Kułyk P. (2011), Public goods in multifunctional agricultural development. The attempt on problem conceptualisaton w: D. Kopycińska (ed.), Selected problems of market economy in the crisis era / .- Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
7.
GUS (2013), Kwartalna informacji o aktywności ekonomicznej ludności, GUS, Warszawa.
 
8.
Hyytia N., Kola J., (2006), Finnish citizens’ attitudes towards multifunctional agriculture, “International Food and Agribusiness Management Review”, No. 9 (3), s. 1-22.
 
9.
Kachniewska (2009), Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi. FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS, “Oeconomica”, No. 288 (64).
 
10.
Kułyk P. (2009), Retransfer of incomes in selected developing and developed countries, “Economic science for rural development: proceedings of the international scientific conference”, Jeglava.
 
11.
Kurtyka I. (2012), Baza noclegowa w Polsce w latach 1997-2010 ze szczególnym uwzględnieniem bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIV Zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Białystok.
 
12.
Niezgoda A. (2006), Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Prace habilitacyjne.
 
13.
Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
14.
OECD (2005), Multifunctionality in Agriculture. What role for private initiatives?, Paris.
 
15.
OECD (2008), Multifunctionality in Agriculture: Evaluating the Degree of Jointness, Policy Implications, Paris.
 
16.
Randall A. (2002), Valuing the outputs of multifunctional agriculture, “European Review of Agricultural Economics”, No. 29(3).
 
17.
Rapacz A., Gryszel P., Jaremen D. (2008), Udział mieszkańców realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gminach turystycznych. Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 
18.
Van Huylenbroeck G., Durand G. (2003), Multifunctional agriculture, a new paradigm for European agriculture and rural development, Ashgate, London.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top