Agriculture and rural areas in Poland in the light of budgetary expenditures I and II pillar of the CAP in the long period. The attempt to compare / Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce w świetle wydatków budżetowych I i II filaru WPR w długim okresie. Próba porównania
 
More details
Hide details
1
Full Professor Poznan University of Economics Head of the Department of Macro and Agricultural Economics
 
2
Assistant Professor Poznan University of Economics Department of Macro and Agricultural Economics
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):420-439
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this article is to assess budgetary spending targeted agriculture (first pillar) and rural areas (the second pillar) of the CAP in Poland in the long period. there was compared the structures of the EU budget spending and the national for the first and second pillar of the CAP in passing the 2007-2013 financial perspective and was assessed whether there is a convergence pattern of the aid. It shows the differences between the proportions of European and domestic spending for the objectives of the CAP implemented in Poland. Also was identified the existence of convergence between the level of spending for certain titles financed from the national budget and EU.
 
REFERENCES (5)
1.
Czyżewski A., Matuszczak A. (2011), Krajowy i unijny budżet rolny dlaPolski. Próba określenia proporcji, współzależności oraz efektów dla sektorarolnego, [w] B. Wieliczko (red.), Ocena projekcji budżetowych UE dotyczącychkolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
2.
Czyżewski A., Matuszczak A., Wydatki na sektor rolny w Polsce w budżeciepaństwa i budżetach wojewodów w długim okresie 1996-2012 oraz możliwościich przesunięć w kontekście przewidywanych zmian WPR 2014-2020, przygotowanej dla IERiGŻ (w druku).
 
3.
Opinie budżetu rolnego dla lat 2000-2012 prepared by A. Czyzewski in the form of reports for the Chancellery of the Senate of the Republic of Poland based on the analysis of the projects and performance of budget acts for the relevant years.
 
4.
Pakt dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich adopted by the Council of Ministers in September 2000.
 
5.
Szalczyk Z., Matuszczak A. (2010), Fundusze unijne dla gospodarkiżywnościowej, Materiały Dydaktyczne nr 248, Poznań University of Economics, Poznań.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top