Cereal Market before and after the Integration of Poland into the European Union. Dynamics of Supply and Demand Correlations / Rynek zbóż przed i po integracji Polski z Unią Europejską. Dynamika relacji popytowo-podażowych
 
More details
Hide details
1
Assistant in Kujawy and Pomorze University Doctoral student at the Poznań University of Economics
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):405-419
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this publication is to show some changes in supply and demand correlations on the cereal market after Poland’s accession into the European Union. To meet the above objective there were compared some data concerning the volume of domestic cereal production and its cereal species structure, foreign trade balance, domestic consumption and purchase price levels. The formation of the above mentioned items was analyzed for two periods. The first one covered the years 1995-2003 whereas the second one was from 2004 to 2012. This allowed us to make some interesting comparisons through the prism of Poland’s accession to the EU. Additionally, long time series increased their reliability. To study supply and demand correlations, there were applied various statistical methods including dynamic indexes, trend models, analyses of correlation and various regression. A comprehensive analysis of the gathered research material allowed us to answer the question about some quantitative and qualitative changes which took place on the cereal market after Poland’s accession to the EU.
 
REFERENCES (11)
1.
Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. (2006), Rolnictwo Unii Europejskieji Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynkówrolnych,. AE w Poznaniu, Poznań, s. 31-32.
 
2.
Józwiak W., Michna W., Mirkowska Z. (2011), Procesy zachodzącew rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcje na rok 2013 i pożądana wizjarolnictwa w 2020 roku - zagadnienia wybrane, IERiGŻ, Warsaw 2010, s. 12-13).
 
3.
Kowalski A. (2009), Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji, „Biuletyn ARR” nr 6, Warsaw, s. 30.
 
4.
Kucharski K. (2011), Instytucjonalne zaplecze na rynku zbóż i rzepaku w Polsceprzed i po akcesji do Unii Europejskiej, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 4, , KPSW, Bydgoszcz, s. 223-224.
 
5.
Kucharski K. (2011), Instytucjonalne zaplecze na rynku zbóż i rzepaku w Polsceprzed i po akcesji do Unii Europejskiej, w: „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, Wyd. KPSW, Bydgoszcz, s. 223-224.
 
6.
Pawlak K., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W. (2010), Konkurencyjnośćsektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handluwewnątrzwspólnotowym, „Zagadnienia ekonomiki rolnej” nr 1 (322), IERGIŻ, Warsaw, s. 140.
 
7.
Poczta W., Czubak W., Pawlak K. (2009), Zmiany w wolumenie produkcjii dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE „Zagadnienia ekonomiki rolnej” nr 4 (321), IERGIŻ, Warsaw, s. 48.
 
8.
Seremak-Bulge J. (2009), Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływna transmisję cen w latach 1990-2008, IERGiŻ, Warsaw, s. 128-129).
 
9.
Stańko S. (2008), Tendencje zmian cen produktów rolnych i żywnościowych wPolsce w latach 1996-2008 „Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy rolnictwa światowego” Tom 4 (XIX), Warsaw, s. 417.
 
10.
Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R. (2010), Polski sektor żywnościowyw pierwszych latach członkostwa [synteza], IERGiŻ, Warsaw, s. 76.
 
11.
Zegar J. (2010), Wspólna polityka rolna po 2013 roku, „Wieś i Rolnictwo” nr 3 (148), Warsaw, s. 23.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top