Changes in Agricultural Markets in Poland following its Accession to the European Union
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Economics, Head of Department of Macro and Agricultural Economics
 
2
Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz
 
 
Online publication date: 2017-12-05
 
 
Management 2017;21(2):138-150
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
Q11
Q13
 
ABSTRACT
This article attempts to determine the most significant tendencies and changes observed in Poland’s core markets of agricultural products, which occurred during the period preceding Poland’s accession to the European Union (1994-2003) and after the accession (2004-2013). The key markets of agricultural products include markets with the largest value of commodity production during the analysed period, such as cereals, potatoes, sugar beet, rapeseed, fruit, vegetables, pork, beef and poultry, cows’ milks and eggs. The development of domestic production, consumption and real purchasing prices were observed and compared in order to achieve the main objective. The research was preceded by the characterisation of macroeconomic and resource conditionalities of agricultural production as well as the trade balance of the Polish agri-food sector. On the basis of the conducted studies, there were singled out three groups of markets in which the situation during the period following Poland’s accession to the EU developed in a similar way.
 
REFERENCES (16)
1.
Czakowski D. (2016), Tendencje w kształtowaniu się cen skupu podstawowych produktów roślinnych przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej (1994–2013), Roczniki Ekonomicze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Bydgoszczy, No. 9, p. 247-260.
 
2.
Czakowska H., Czakowski D. (2017), Podaż mleka w województwie Kujawsko-Pomorskim na tle sytuacji ogólnokrajowej po akcesji do UE [in:] Czyżewski A., Matuszczak A. (ed.), Ocena i przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020 roku, KPSW, Bruksela-Bydgoszcz-Poznań.
 
3.
Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. (2004), Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Publishing House of Poznan University of Economics, Poznań.
 
4.
Czyżewski A., Matuszczak A. (2011), Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, No. 90, p. 5-23.
 
5.
Czyżewski B., Borychowski M. (2017), Rozwój sektora biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech, PWN, Warszawa.
 
6.
Dzun W. (2012), Zmiany skali wykorzystania zasobów gruntów rolnych w Polsce w procesie przemian systemowych i integracji z Unią Europejską, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, No. 1, p. 18-39.
 
7.
Józwiak W. (2012), Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, Program Wieloletni 2011-2014 (No. 52), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
8.
Jóźwiak W., Michna W., Mirkowska Z. (2011), Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcje na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku – zagadnienia wybrane, Program Wieloletni 2011-2014 (No. 21), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
9.
Kowalczyk S., Sobiecki R. (2011), Europejski model rolnictwa – uwarunkowania ewolucji, Roczniki Nauk Rolniczych, series G, Vol. 98, Issue 3, p. 9-20.
 
10.
Poczta W. (2009), Wpływ integracji z UE na sytuację strukturalną, produkcyjną i ekonomiczną polskiego rolnictwa, [in:] Urban, R. (re.), Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Program Wieloletni 2005-2009 (No. 145), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
11.
Poczta W., Czubak, W., Pawlak K. (2009), Zmiany w woluminie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, Zagadnienia ekonomiki rolnej, No. 4, p. 40-52.
 
12.
Rocznik Statystyczny (1994-2013), GUS, Warszawa.
 
13.
Runowski H. (2014), Ekonomika rolnictwa – przemiany w gospodarstwach rolnych, w: Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa, p. 31-48.
 
14.
Wilkin J. (2009), Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne. [in:] Płowiec, U. (ed.), Polityka gospodarcza a rozwój kraju, PTE, Warszawa.
 
15.
Zegar J. S. (2008), Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
16.
Zegar J. S. (2015), Polskie rolnictwo w okresie dwóch przełomów – transformacji ustrojowej i integracji europejskiej, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (No. 41), p. 148-160.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top