International enterprise in Poland - benefits and risks
 
More details
Hide details
1
Ph.D. University of Lodz, Department of Management
 
2
University of Lodz, Department of Management
 
 
Online publication date: 2016-06-10
 
 
Management 2016;20(1):310-320
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents chosen issues of inflow of FDI to Poland. The essence and definition of international enterprise is explained as well as the FDI number in Poland in 2014. An increase trend of FDI in Poland is presented the basis of statistical data. An influence of FDI on Polish GDP in years 2000-2013 was analysed. The directions of FDI inflow in Poland in years 2008-2013 are compared. The focus was on benefits and risks related to the presence of foreign enterprises in Poland, allowing for achievement of the objective of this study.
 
REFERENCES (22)
1.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2013 roku (2015), [in:] Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 
2.
Bielewska A. (2006), Finanse zagraniczne MSP. Wybrane elementy, PWN Warszawa.
 
3.
Czupiał J. (2011), Przedsiębiorstwo międzynarodowe. Skrypty UE we Wrocławiu, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 
4.
Duliniec E. (2004), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 
5.
Fonfara K. (2009), Istota i zakres procesu internacjonalizacji firmy [in:] K. Fonfara (ed.), Zachowania przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE Warszawa.
 
6.
Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
7.
Grabowski T. (1998). Wzorzec rynkowego zachowania przedsiębiorstwa, [in:] Otta W.J. (ed.), Droga do rynku - aspekty mikroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
8.
Liberska B. (2002), Globalizacja a korporacje międzynarodowe [in:] Liberska B. (ed.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Wyd. PWE Warszawa.
 
9.
Lichtarski J. (ed.) (2001), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. 4 zmienione i rozszerzone, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
10.
Jarczewska- Romaniuk A. (2004), Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa.
 
11.
Michalski E. (2012), Marketing. Podręcznik Akademicki, PWN, Warszawa.
 
12.
Porter M. (1990), Competitive Adventage of Nations, Free Press, New York.
 
13.
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, (2011), Skrypty UE we Wrocławiu, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 
14.
Przytuła S. (2007), Pozyskanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych, Wolters Kluwer Polska- Oficyna, Warszawa.
 
15.
Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Wyd. PWE SA, Warszawa.
 
16.
Sadłakowski D. (2015), Analiza kosztów gospodarczych wynikających z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania No. 41, Part III, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
17.
Służyński S. (1997), Globalizacja rynków a przemiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Instytucja Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji”, Warszawa.
 
18.
Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 
19.
Zaorska A. (1998), Ku globalizacji?, Wyd. PWN, Warszawa.
 
20.
Yip G.S. (2004), Strategia globalna, PWE Warszawa.
 
21.
http://www.paiz.gov.pl/polska_... (31.01.2016 - access date).
 
22.
https://www.funduszeeuropejski..., (01.02.2016 - access date).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top