Analysis of determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland. Part I – theoretical considerations
 
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Poland
 
 
Online publication date: 2019-12-21
 
 
Management 2019;23(2):238-262
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
F21
F23
F62
R15
 
ABSTRACT
This study contains an analysis of the main determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland. This article is the first of the two parts of the cycle and covers theoretical considerations regarding the determinants of foreign direct investment, serving as the introduction to the second, empirical part, in which the research results will be discussed. This study focused on determining the cause-and-effect relationship between the scale of inflow of foreign direct investment and selected macroeconomic parameters of the economy. Based on the theories and results from previous research, a model was developed in which the variables and the nature of their relationship were determined. The model is based on four latent exogenous variables describing FDI determinants and one latent endogenous variable describing FDI inflow. In the article, structural equation modeling was indicated as a method for analyzing the factors conditioning the inflow of foreign direct investment. The proposed research concept will allow supplementing and extending the analysis of FDI determinants in Poland.
 
REFERENCES (103)
1.
Alfaro, L., Chauvin, J. (2016). Foreign Direct Investment, Finance, and Economic Development. Chapter for the Encyclopedia of International Economics and Global Trade, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2908....
 
2.
Bedyńska, S., Książek, M., (2012). Statystyczny drogowskaz: praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
 
3.
Bellak, Ch., Leibrecht, M., Riedl, A. (2008). Labour costs and FDI flows into Central and Eastern European Countries: A survey of the literature and empirical evidence. Structural Change and Economics Dynamics, Vol. 19, no. 1, pp. 17-37.
 
4.
Bénassy-Quéré, A., Fontagné, L., Lahrèche-Révil, A. (2005). How Does FDI React to Corporate Taxation? International Tax and Public Finance, Vol. 12, Issue 5, pp. 583-603. https://doi.org/10.1007/s10797....
 
5.
Billington, N., 1999. The location of foreign direct investment: an empirical analysis. Applied Economics, Vol. 31, No. 1, pp. 65-76.
 
6.
Bojar, E. (2008). Teoretyczne aspekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). In: Bojar, E. (ed.). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w regionach rozwiniętych – studium porównawcze Polski i Irlandii. Efekty i zagrożenia (pp.13-32). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności “Dom Organizatora”.
 
7.
Boudier-Bensebaa, F. (2005). Agglomeration economies and location choice Foreign direct investment in Hungary. Economics in Transition, Vol. 13, No. 4, pp. 605-628.
 
8.
Buch, C.M., Kleinert, J., Lipponer, A., Toubal, F. (2005). Determinants and effects of foreign direct investment: evidence from German firm-level data. Economic Policy Journal, Vol. 20, No. 41, pp. 51-110.
 
9.
Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomicznoprzestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
10.
Carstensen, K., Toubal, F. (2004). Foreign direct investment in Central and Eastern European countries: a dynamic panel analysis. Journal of Comparative Economics, Vol. 32, No. 1, pp. 3-22.
 
11.
Chakrabarti, A. (2001). The Determinants of Foreign Direct Investment: Sensitivity Analyses of Cross-Country Regressions. Kyklos, Vol. 54, No. 1, pp. 89-114.
 
12.
Cieślik, A. (2005). Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
13.
Cieślik, A. (2017a). Determinants of MNE Activity in Poland: The Case of Firms from EU-15. Entrepreneurial Business and Economics Review, Vol. 5, No. 1, pp. 151-167.
 
14.
Cieślik, A. (2017b). Ewolucja teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych: Przegląd wybranej literatury przedmiotu. In: Maciejewski, M., Wach K. (eds.). Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce (pp. 171-189). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 
15.
Cieślik, A. (2018a). Determinanty działalności przedsiębiorstw międzynarodowych z krajów OECD w Polsce [Determinants of the Activity of Multinational OECD Enterprises in Poland]. International Business and Global Economy, nr 37, pp. 374-385.
 
16.
Cieślik, A. (2018b). Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z nowych krajów członkowskich UE w Polsce [Determinants of Foreign Direct Investment from the new EU Member States in Poland]. Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 352, pp. 33-43.
 
17.
Cieślik, A. (2018c). Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów pozaeuropejskich w Polsce [Determinants of Foreign Direct Investment from Non-European Countries Into Poland]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 523, pp. 95-104.
 
18.
Clausing, K.A., Dorobantu, C.L. (2005). Re-entering Europe: Does European Union candidacy boost foreign direct investment? Economics of Transition, Vol. 13, No. 1, pp. 77-103.
 
19.
Czakon, W. (2011). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. Przegląd Organizacji, nr 3, pp. 57-61.
 
20.
Czakon, W. (2016). W kierunku rozwoju badań ilościowych w naukach o zarządzaniu [Towards the enhancement of quantitative methods in management research]. Organizacja i Kierowanie, nr 173(3), pp. 41-52.
 
21.
Czech, K. (2016). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) w relacjach Polski z krajami grupy BRICS – stan obecny i perspektywy rozwoju [Foreign Direct Investment in Relations Between Poland and BRICS Countries – Current State and Perspectives]. Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia, nr 272(5), pp. 31-43.
 
22.
Dorożyński, T. (2018). Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
23.
Dyduch, W. (2015). Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu. In: Czakon, W. (ed.), Podstawy metodologii badań naukowych o zarządzaniu (pp. 306-330). Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 
24.
Dziemianowicz, W. (1997). Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Regionalnego i Lokalnego.
 
25.
Erdal, F., Tatoglu, E. (2002). Locational Determinants of Foreign Direct Investment in an Emerging Market Economy: Evidence from Turkey. Multinational Business Review, Vol. 10, No. 1, pp. 21-27.
 
26.
EY’s Attractiveness Survey Europe (2018). Game changers.
 
27.
EY’s Attractiveness Survey Europe (2019). How can Europe raise its game?.
 
28.
Fonfara, K. (ed.) (2009). Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
29.
Geldner, M. (1986). Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Warszawa: Wydawnictwo Uczelniane Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Monografie i Opracowania, nr 193.
 
30.
Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
31.
Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P., Wolniak, R. (2015). Does outward FDI by Polish multinationals support existing theory? Findings from a quantitative study. Economic and Business Review, vol. 1 (15), nr 4, pp. 84-101.
 
32.
Gorynia, M., Nowak, J., Wolniak, R. (2005). Motives and Modes of FDI, Firm Characteristics and Performance: Case Studies of Foreign Subsidiaries in Poland. Journal of Transnational Management, Vol. 10(3), pp. 55-87.
 
33.
Gorynia, M., Nowak, J., Wolniak, R. (2007). Motives and modes of FDI in Poland: An exploratory qualitative study. Journal for East European Management Studies, Vol. 12, Issue 2, pp. 132-151.
 
34.
Gorynia, M., Nowak, J., Wolniak, R. (2010). Investment Development Paths of Central European Countries: a Comparative Analysis. Argumenta Oeconomica, No 1(24), pp. 65-81.
 
35.
Grynia, A. (2017). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Litwie na tle Europy Środkowo-Wschodniej [Foreign Direct Investment in Lithuania in Comparison to Cee Region]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 487, pp. 109-122.
 
36.
Habib, M., Zurawicki, L. (2002). Corruption and Foreign Direct Investment. Journal of International Business Studies, Vol. 33, No. 2, pp. 291-307. DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8491017.
 
37.
Hair, J.H., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. (2014). Multivariate Data Analysis. Seventh Edition. Edinburgh: Pearson Education Limited,.
 
38.
Hilber, Ch.A.L., Voicu, I. (2006), Agglomeration economies and the location of Foreign Direct Investment: quasi-experimental evidence from Romania. Research Papers in Environmental and Spatial Analysis, No. 105.
 
39.
International Monetary Fund (2009). Washington: Balance of Payments and International Investment Position Manual, sixth edition (BPM6).
 
40.
Janicki, H.P., Wunnava, P.V. (2004). Determinants of foreign direct investment: empirical evidence from EU accession candidates. Applied Economics, Vol. 36, pp. 505-509.
 
41.
Januszewski, A. (2011). Modele równań strukturalnych w metodologii badań psychologicznych. Problematyka przyczynowości w modelach strukturalnych i dopuszczalność model. Studia z Psychologii w KUL, tom 17, pp. 213-245.
 
42.
Jaworek, M. (2006). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.
 
43.
Jaworek, M., Karaszewki, W. (2018). Ewolucja determinant podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2(56), pp. 42-59.
 
44.
Jirasavetakul, L-B.F., Rahman, J. (2018). Foreign Direct Investment in New Member States of the EU and Western Balkans: Taking Stock and Assessing Prospects. IMF Working Paper, WP/18/187, pp. 1-37.
 
45.
Johnson, A. (2006). FDI inflows to the Transition Economies in Eastern Europe: Magnitude and Determinants. Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation from Royal Institute of Technology. CESIS – Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, No 59.
 
46.
Karaszewski, W. (2001). Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
47.
Karaszewski, W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.
 
48.
Karaszewski, W., Jaworek, M., Siemińska, E. (2016). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich oddziaływanie na gospodarkę regionu. In: Karaszewski, W. (ed.). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza (pp. 23-65). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
49.
Kirkpatrick, C., Parker, D., Zhang, Y-F. (2006). Foreign direct investment in infrastructure in developing countries: does regulation make a difference? Transnational Corporations, Vol. 15, No. 1, pp. 143-171.
 
50.
Kisiel, R., Graszkiewicz, K. (2018). Atrakcyjność inwestycyjna a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej). Przegląd Wschodnioeuropejski, nr 1, pp. 33-48.
 
51.
Klimas P. (2019). Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosystemu gamingowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
52.
Kłysik-Uryszek A. (2010). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
53.
Kłysik-Uryszek, A. (2011). Gospodarcze efekty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu. In: Świerkocki, J. (ed.). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego (pp. 15-30). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 
54.
Kola, M., Kuzel, M. (2007). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na gruncie teorii ścieżki inwestycyjno-rozwojowej. In: Karaszewski, W. (ed.) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów (pp. 171-202). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaj Kopernika.
 
55.
Kozłowska, M. (2015). Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 
56.
Kuczewska, L. (2012). Inwestycje zagraniczne w sektorze usług [Foreign Investment in the Service Sector]. Handel Wewnętrzny, nr 5, pp. 33-42.
 
57.
Kuzel, M. (2007). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności “Dom Organizatora”.
 
58.
Kuźmińska, A. (2010). Międzynarodowy przepływ czynników produkcji. In: Rymarczyk, J. (ed.). Międzynarodowe stosunki gospodarcze (pp. 106-154). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
59.
Kuźmińska-Haberla, A. (2017). Instytucjonalne formy wsparcia inwestycji zagranicznych w sektor badawczo-rozwojowy na Dolnym Śląsku [Institutional Forms of Support of Foreign Investments in the Research and Development Sector in Lower Silesia]. Ekonomia XXI Wieku, nr 4 (16), pp. 190-200.
 
60.
List of Major Foreign Investors in Poland (2017). Warsaw: Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ).
 
61.
Lizińska, W. (2012). Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
62.
Mańczak, G. (2012). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a gospodarka Polski [Foreign Direct Investments and Polish Economy]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, pp. 229-239.
 
63.
Markowicz, I., Miłaszewicz, D. (2007). Analiza determinant bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce [Determinants’ analysis of foreign direct investments (FDI) in Poland]. Wiadomości Statystyczne, nr 6, pp. 24-33.
 
64.
Michałowski, T. (2006). Międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej. In: Oziewicz, E. (ed.). Przemiany we współczesnej gospodarce światowej (pp. 102-128). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
65.
Nakonieczna-Kisiel, H. (2018). Przyczyny regionalnego zróżnicowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce [Reasons for Foreign Direct Investment (FDI) Regional Diversification in Poland]. Studia i Prace WNEiZ US, nr 53, T. 2, pp. 281-294.
 
66.
NBP (2018). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2018 roku. https://www.nbp.pl/publikacje/....
 
67.
Nielsen, B.B., Asmussen, Ch.G., Weatherall, C.D. (2017). The location choice of foreign direct investments: Empirical evidence and methodological challenges. Journal of World Business, Vol. 52, Issue 1, pp. 62-82. DOI: 10.1016/j.jwb.2016.10.006.
 
68.
Niemczyk, J. (2015). Formułowanie i wartościowanie problemów naukowych. In: Czakon, W. (ed.), Podstawy metodologii badań naukowych o zarządzaniu (pp. 103-118). Warszawa: Wolters Kluwer Business,.
 
69.
Obłój, K., Wąsowska, A. (2010). Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia polskich firm giełdowych. In: Krupski, R. (ed.). Zarzadzanie strategiczne. Strategie organizacji. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Seria: Zarządzanie (pp. 67-96). Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 
70.
Organiściak-Krzykowska, A. (2012). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu sytuacji na regionalnym rynku pracy [Importance of Foreign Direct Investments in Determining Situation in Regional Labour Markets]. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, t. 268, pp. 171-185.
 
71.
Oziewicz, E. (1998). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
72.
Pera, B. (2012). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Unii Europejskiej a globalny kryzys gospodarczy [The European Union Foreign Direct Investment and Global Economic Crisis]. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 123, pp. 139-150.
 
73.
Pietras, K. (2018). Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w polskim sektorze usług w latach 2010-2015 [Foreign direct investment in service sector in Poland in the years 2010-2015]. International Entrepreneurship Przedsiębiorczość Międzynarodowa, Vol. 4, No. 2, pp. 89-100. DOI: 10.15678/PM.2018.0402.07.
 
74.
Pilarska, Cz. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 
75.
Przybylska, K. (2001). Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 
76.
Puchalska, K. (2016). Zróżnicowane polskich regionów w aspekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych [The Differentation in Polish Regions in Terms of Foreign Direct Investment]. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, nr 21, pp. 296-308.
 
77.
Quazi, R.M. (2007). Foreign Direct Investment in Latin America: A Panel Regression Study. The International Journal of Business and Finance Research, Vol. 1, No. 1, pp. 59-67.
 
78.
Resmini, L. (2000). The determinants of foreign direct investment in the CEECs. New evidence from sectoral patterns. Economics of Transition, Vol. 8, No. 3, pp. 665-689.
 
79.
Romiszewska, E. (2012). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świetle teorii ekonomicznych [Foreign Direct Investment in the Light of Economic Theories]. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, t. 15, pp. 63-72.
 
80.
Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
81.
Sakali, Ch. (2013). Determinants of foreign direct investment (FDI) in Bulgaria: An econometric analysis using panel data. East-West Journal of Economics and Business, Vol. 16, No. 1, pp. 73-97.
 
82.
Shukurov, S. (2016). Determinants of FDI in Transition Economies: The case of CIS Countries. Journal of International and Global Economic Studies, No. 9(1), pp. 75-94.
 
83.
Sitek, E. (2012). Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
84.
Siuta, B., Litwa, L. (2006). Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świecie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 731, pp. 309-324.
 
85.
Skawińska, E. (2018). Międzynarodowe przepływy kapitału portfelowego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. In: Skawińska, E., Kułyk, P., Niewiadomska, A. Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI wieku. Poszukiwanie równowagi (pp. 87-122). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
86.
Stawicka, M. (2007). Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
87.
Stawicka, M. (2008). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej [The Role of Foreign Direct Investments in Reduction of Disproportion in Development of New EU Member Countries]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 13, pp. 295-305.
 
88.
Stawicka, M.K. (2014). Determinants of Foreign Direct Investment Inflows in Central and Eastern European Countries. Oeconomia Copernicana, vol. 5, nr 2, pp. 7-20.
 
89.
Światowiec-Szczepańska, J. (2015). Zaawansowane testowanie model badawczych. In: Czakon, W. (ed.), Podstawy metodologii badań naukowych o zarządzaniu (pp. 351-379). Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 
90.
Świerkocki, J. (ed.) (2011). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 
91.
Szóstek, A. (2013). Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na ryzyko działalności podmiotów inwestujących. In: Karaszewski, W. (ed.). Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą – czynniki i skutki (pp. 77-91). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
92.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2018, poz. 649.
 
93.
Wach, K., Wojciechowski, L. (2016). Determinants of inward FDI into Visegrad countries: empirical evidence based on panel data for the years 2000-2012. Economics and Business Review, Vol. 2 (16), No. 1, pp. 34-52.
 
94.
Wawrzyniak, D. (2010). Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych [The Location Determinants of Foreign Direct Investment]. Gospodarka Narodowa, nr 4, pp. 89-111.
 
95.
Wawrzyniak, D. (2013). Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
96.
Wawrzyniak, D. (2017). Rynek pracy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej [The Labor Market and its Impact on Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe]. Gospodarka Narodowa, nr 1, pp. 53-68.
 
97.
Wei, S-J. (2000). How Taxing is Corruption on International Investors? The Review of Economics and Statistics, Vol. 82, No. 1, pp. 1-11.
 
98.
Witkowska, J. (1996). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
99.
Wojciechowski, L., Lubacha-Sember, J. (2014). Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej. Model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych [The determinants of FDI flows from Poland to EU countries. Gravity model using panel data approach]. Ekonomia Międzynarodowa, nr 7, pp. 136-149.
 
100.
World Investment Report. Investment and New Industrial Policies (2018). New York and Geneva: United Nations Publication.
 
101.
Wyrwa, J. (2018). Foreign Direct Investments And Poland‘s Economic Development – Current Situation And Development Prospects. Acta Oeconomica Universitatis Selye. International Scientific Journal, Vol. 7, No. 2, pp. 188-200.
 
102.
Zhang, K.H. (2001). What Attracts Foreign Multinational Corporation to China? Contemporary Economics Policy, Vol. 19, No. 3, pp. 336-346.
 
103.
Zielińska-Głębocka, A. (2012). Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top