Foreign direct investment of Polish enterprises in Ukraine – its conditions and structure
 
More details
Hide details
1
University of Lodz , Department of Management
 
 
Online publication date: 2017-12-05
 
 
Management 2017;21(2):109-123
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is analysis (structure and direction of development) of Polish foreign direct investments in the Ukraine. The article consists of four parts: first shows the definition of FDI and some aspects and economic conceptions explaining the conditions of their undertaking by companies. The second part presents the economic situation of Ukraine as a country for FDI localization; the third part presents the legal and administrative conditions of business conditions in this country, and fourth shows the characteristics of FDI made in Ukraine by Polish entrepreneurs. Materials for the preparation of this article were collected at the State Statistics Committee of Ukraine and at the Faculty of Industry and Trade of the Embassy of the Republic of Poland in Kiev. The data included also the elaboration of O.W. Polowin posted by Academy of Sciences of Ukraine.
 
REFERENCES (19)
1.
Buckley A. (2002), Inwestycje Zagraniczne. Składniki wartości i ocena, [Foreign Investments. Value components and rating], PWN Warszawa.
 
2.
Crane K., Larabee F. (2015) [w:] Encouraging Trade and Foreign Direct Investment in Ukraine, Read Corporation Santa Monika; 29.
 
3.
Grabowski A. (2015), Ukraina - przewodnik Kijów. [Ukraine - Kiev guide].
 
4.
Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, [Strategies for foreign expansion of enterprises], PWE, Warszawa.
 
5.
Inwestycyjny klimat na Ukrainie, Polsko - Ukraińskie Biuro Współpracy Zagranicznej, [Investment climate in Ukraine, Polish-Ukrainian Office for Foreign Cooperation], [in:] www.ukraina.com.pl (01.09.2017 – access date).
 
6.
Karaszewski W. (2014), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, [Foreign Direct Investment], TNOiK, Toruń.
 
7.
Materiały szczytu Ukraina - UE, S. Fule, EP debate on the situation in Ukraine, Strasbourg 2013.
 
8.
OECD, Benchmark definition of foreign direct investment, Third edition, 1999.
 
9.
Pałys L. (2015), Polskie Inwestycje za granicą. Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, [Polish Investments abroad. Institute for Market Research of Consumption and Convictions], Studia i Materiały, Warszawa nr 96.
 
10.
Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, 2014r. [w:] www.ukrstat.gov.ua (odczyt: 01.09.2017).
 
11.
Pilarska Cz. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, [Foreign direct investment in theory of economics], AE Kraków.
 
12.
Przybylska K. (2001), Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, [Determinants of foreign direct investment in economic theory], AE Kraków.
 
13.
Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą, [Polish direct investment abroad], Departament Statystyki. GUS, Warszawa, 2015.
 
14.
Polowin O.W. (2015), Problemy mieżdunarodnoj targowli Polsza-Ukraina. Scientific and practical Journal „Economy and Industry”. Narodowa Akademia Nauk Ukrainy [NAS Ukraine], nr 1, 2015.
 
15.
Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, [Internationalization and globalization of the enterprise], PWE, Warszawa.
 
16.
Sobczak J. (2007), Uwarunkowania BIZ na Ukrainie [FDI conditions in Ukraine], w zbiorze pod red. W. Karaszewskiego, BIZ w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, [FDI in building the competitiveness of enterprises and regions], UMK – Toruń; 460.
 
17.
Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, „Biuletyn Informacyjny” nr 1/2011.
 
18.
WPHI Ambasady RP w Kijowie, Obciążenia fiskalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na Ukrainie (podatki i składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne). Stan prawny na 20.04.2004 roku. Fiscal burden related to doing business in Ukraine (taxes and contributions to compulsory social security). Legal status at 20.04.2004.
 
19.
Zasań R. (2014), Polskie firmy na Ukrainie: obligacje za VAT, [Polish companies in Ukraine: VAT bonds], www.wyborcza.biz/biznes (02.09.2017 - access date).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top