The mechanism of building competitiveness through strategic partnering
 
 
More details
Hide details
1
Lodz University of Technology, Faculty of Management
 
 
Online publication date: 2016-06-10
 
 
Management 2016;20(1):292-309
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper assumes that strategic partnering, as one of the more mature forms of inter-organisational cooperation, is also an effective method of support for strategic activities of enterprises. In the light of the above, the use of strategic partnering in processes aimed at enhancing their competitiveness was proposed. The aim of the analyses is to identify and systematise the key actions in the mechanism of building competitiveness through strategic partnering of enterprises. For its implementation, a review of literature in the field of theory of organisation, theory of cooperation and partnering as well as theory of competitiveness was carried out. Empirical research to verify the initial theoretical assumptions was also conducted. Quantitative research (surveys) and qualitative research (extended case studies) was carried out. The study was based on the research procedure modelled on forecasting methods of searching for solutions to organisational problems, i.e. on creative (lateral) thinking. As a result, the algorithm of building competitiveness through mature strategic partnering was formulated and recommendations were made as to the possibility of its practical use.
 
REFERENCES (31)
1.
Adamik A. (2009a), Cooperative Partnership as a Tool for Optimizing Efficiency of Enterprises, [in:] K. Grzybowska, A. Stachowiak (eds.), Integration of Supply Chain - Modeling, Partnership and Management, Monograph, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, pp. 89-99.
 
2.
Adamik A. (2009b), Wykorzystanie i rola związków partnerskiej współpracy w praktyce funkcjonowania MSP regionu łódzkiego, [in:] A. Adamik, S. Lachiewicz (ed.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, pp. 399-412.
 
3.
Adamik A. (2013), Dojrzewanie partnerstwa - niedoceniana zmiana w zachowaniach organizacyjnych, [in:] I. Bednarska-Wnuk, J.M. Michalak, I. Świątek-Barylska (ed.) Kierunki ewolucji zachowań organizacyjnych, “Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, Łodź 2013 No. 283, pp. 13-25.
 
4.
Adamik A. (2014), Przesuwanie granic wiedzy o organizacji poprzez kontekst partnerstwa [in:] A. Sopińska, S. Gregorczyk (ed.) Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014, pp. 71-83.
 
5.
Adamik A. (2015), Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej No. 1199, seria Rozprawy Naukowe Z. 484, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
6.
Dyer J. (1997), Effective Interfirm Cooperation: How firms Minimize Transaction Costs And Maximize Transaction Value, “Strategic Management Journal”, Vol. 18, Iss. 7, pp. 535-556.
 
7.
Eden C., Spender J. (eds.) (1998) Managerial and Organizational Cognition. Theory, Methods and Research, Sage, London.
 
8.
Fisher D. (2004), The business process maturity model- a practical approach for identifying opportunities for optimization, BPTrends, September 2004, 9 (4), 40; (access: 11.04.2012) http://www.bptrends.com/public....
 
9.
Fjeldstad O.D, Snow C.C., Miles R.E., Lettl C. (2012), The architecture of collaboration, “Strategic Management Journal”, No. 33.
 
10.
Frąckiewicz-Wronka A., Bratnicki M. (2012), Architektura organizacyjna z perspektywy partnerstwa publiczno-społecznego [in:] R. Krupski, Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, Prace Naukowe WWSZIP NR 22 (2), pp. 343-381.
 
11.
Frąckiewicz-Wronka A. (2012), Usługi społeczne realizowane w partnerstwie. Międzyorganizacyjne aspekty zarządzania, WSPTWP, Warszawa.
 
12.
Hakanson H., Snehota I. (2006), No Business is an Island: the Network Concept of Business Strategy, „Scandinavian Journal of Management”, Vol. 5, pp. 187-200.
 
13.
Karpacz J. (2012), Swoboda działania organizacji jako klasyczne i ponadczasowe zagadnienie stanowiące wyzwanie badawcze dla zarządzania strategicznego [in:] R. Krupski (ed.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, Prace Naukowe WWSZIP NR 22 (2) 2012.
 
14.
Kiełtyka L. (2013), Wykorzystanie systemów eksperckich w zarządzaniu wiedzą, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, “Organizacja i Zarządzanie” No. 53.
 
15.
Kotzab H., Teller Ch. (2003), Value-adding Partnerships and Coopetition Models in the Grocery Industry, “International Journal of Physical Distribution and Logistics Management”, No. 3, pp. 268-281.
 
16.
Krupski R. (2012), Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, “Przegląd Organizacji”, No. 4.
 
17.
Lechner Ch., Dowling M., Welpe I. (2006), Firm Networks and Firms Development: The Role of the Relational Mix, “Journal of Business Venturing”, Vol. 21, Issue 4, pp. 514-540.
 
18.
Lichtarski J. (2012), Strategia przedsiębiorcy a strategia przedsiębiorstwa [in:] R. Krupski (ed.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, Prace Naukowe WWSZIP No. 22 (2).
 
19.
Lumpkin G.T, Cogliser C.C, Schneider D. R.(2009), Understandind and Measuring Autonomy: An Entrepreneurial Orientation Perspective, “Entrepreneurship. Theory &Practice”, Vol. 33, No. 1.
 
20.
Mellibruda J. (1980), Ja-Ty-My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 
21.
Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B.(2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, CH Beck, Warszawa.
 
22.
Polanyi M., Sen A. (2009), The Tacit Dimension, University of Chicago Press, Chicago.
 
23.
Santos F.M., Eisenhardt K.M.(2005), Organizational boundaries and theories of organization, “Organization Science” 2005, Vol. 16, No. 5.
 
24.
Skrzypek E. (ed.) (2013), Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo, Difin, Warszawa.
 
25.
Sopińska A., Gregorczyk S. (ed.) (2014), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
26.
Stańczyk-Hugiet E. (2011), Relacyjne modele wzrostu przedsiębiorstwa [in:] J. Skalik (ed.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, No. 219, pp. 249-258.
 
27.
Stańczyk-Hugiet E. (2012), Autonomia i zależność w układach koopetycyjnych, “Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, Special edition.
 
28.
Strategor (2009), Stratégie,Structure, Décision, Identité, Politique Générale D’entreprise, Dunod, Paris 2009.
 
29.
Strauss A. L., Corbin J.M. (1990), Basics of Qualitative Research, London: Sage.
 
30.
Suszyński C. (2012), W stronę nowego paradygmatu przedsiębiorstwa. Kontekst przeobrażeń jakościowych i zarządzania zmianami [in:] R. Borowiecki, A. Jaki (ed.) Zarządzanie procesami restrukturyzacji, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
31.
WU C., McMullen J.S., Neubert M.J., Yi X. (2008), The influence of leader regulatory focus on employee creativity, “Journal of Business Venturing”, 23: 587-602.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top