Factors of changes in farming in Piła subregion in the view of Agricultural Censuses in 1996, 2002 and 2010
 
More details
Hide details
1
Full Professor at the PUEB Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland
 
2
Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland
 
 
Online publication date: 2017-06-09
 
 
Management 2017;21(1):259-270
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The conducted factor analysis, basing on the outcomes of three successive Agricultural Censuses, selected four factors of changes in agriculture and rural areas of Pila subregion and determined the variation range they accounted for. They were induced by natural environment conditions, production limits of agricultural holdings, the level of entrepreneurship, labour market situation. Those variables, in turn, contributed to the suburbanisation processes and road network and social infrastructure development, as well as their derivatives, such as, the level of incomes, advances in construction industry and the level of pre-schooling. Agriculture contributed negatively (destimuli) to region’s development in analysed years.
 
REFERENCES (13)
1.
Agricultural Censuses in 1996, 2002 and 2010, Poland, GUS, Warszawa.
 
2.
Balicki A. (2009), Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
3.
Czarnecki A., Stanny M. (2011), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 
4.
Czyż T. (1971), Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej polski, Instytut Geografi i Polskiej Akademii Nauk, „Prace Geografi czne” No. 92.
 
5.
Czyżewski A. (1983), Ekonomiczne podstawy procesów urbanizacji wsi w Polsce Ludowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 
6.
Czyżewski A. (1976), Miasta wielkopolskie w Polsce Ludowej. Ekonomicznodemografi czne podstawy rozwoju w okresie 1946-1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań.
 
7.
Czyżewski A., Strońska-Ziemann J. (2016), Obszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE, Wyd. KPSW w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 
8.
Ferguson G., Takane Y. (1997), Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa.
 
9.
Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR (2011-2014), GUS, Warszawa.
 
10.
Megge M. (1965), Nowe dziedziny zastosowania analizy czynnikowej - sprawdzanie hipotez dotyczących rozwoju gospodarczego, BKPZK PAN, Warszawa.
 
11.
Okóń J. (1964), Analiza czynnikowa w psychologii, PWN, Warszawa.
 
12.
Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
13.
Zakrzewska M. (1994), Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top