Changes in the production factor’s structures in agriculture in the light of price adjustments. A case study of selected EU countries1
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Economics, Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
 
 
Online publication date: 2016-01-29
 
 
Management 2015;19(2):136-151
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The conducted research concerns the issue of the impact of the prices on the volume and the productivity of labour and capital factors. The purpose of the article is to compare to what extend changes in the structures of agricultural production factors in the agriculture of selected EU countries (Poland, Hungary, Italy) in years 1999-2013 are the consequence of adaptation to price conditions on the agricultural products markets and production factors markets. The studies prove the low elasticity of production factor structures relative to the price scissors index in the all countries. However, in the case of Hungary and Poland it is particularly low, which can be connected with low capitalization of agriculture in those countries, on the one hand, and the “path dependency” effect in the context of communist past of these countries, on the other.
 
REFERENCES (23)
1.
Askari H., Cummings J. T. (1977), Estimating agricultural supply response with the Nerlove model: a survey, “International economic review”, vol. 18, no. 2.
 
2.
Blankenburg S., Palma J. G., Tregenna F. (2008), Structuralism, The New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition.
 
3.
Bogocz D. (2010), Historyczne uwarunkowania regionalnych zróżnicowań struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce, w: K. Kukuła (ed.), Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
4.
Czyżewski B. (2007), Instytucje w tworzeniu struktur agrobiznesu, w: A. Czyżewski (ed.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro i mikroekonomiczne, Wyd. AE, Poznań.
 
5.
Czyżewski A. (2009), Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej, „Roczniki Ekonomiczne KPSW”, no. 2.
 
6.
Eurostat (2015), Economic Accounts for Agriculture: http://ec.europa.eu/eurostat/w... (01.10.2015 - data dostępu).
 
7.
Galluzzo N. (2013), Farm Dimension and Efficiency in Italian Agriculture: A Quantitative Approach, “American Journal of Rural Development”, vol. 1, no. 2.
 
8.
Griliches Z. (1959), The demand for inputs in agriculture and a derived supply elasticity, “Journal of Farm Economics”, no. 41 (2).
 
9.
Grzelak A. (2015), Próba oceny odporności rolnictwa na zmiany koniunktury gospodarczej z perspektywy doświadczeń Polski, w: A. Czyżewski, B. Klepacki (ed.) Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w UE, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
10.
GUS (2015), Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 
11.
Hamulczuk, M, Stańko, S. (ed.) (2008), Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych, IERiGŻ – PIB, Warszawa.
 
12.
Johnson D. G. (1950), The nature of the supply function for agricultural products, “The American Economic Review”, vol. 40, no. 4.
 
13.
Kay A. (2004), Path dependency and the CAP, “Journal of European Public Policy”, vol. 10, no. 3.
 
14.
Kalińska J., Wrzeszcz T. (2006), Metodologia sporządzania rachunków ekonomicznych dla rolnictwa w Polsce, w: Z. Floriańczyk, (ed.), Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym, IERiGŻ – PIB, Warszawa.
 
15.
Key N., Sadoulet E., De Janvry A. (2000), Transactions costs and agricultural household supply response, “American journal of agricultural economics”, no. 82 (2).
 
16.
Majchrzak, A. (2015), Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
17.
Nerlove M. (1956), Estimates of the elasticities of supply of selected agricultural commodities, “Journal of Farm Economics”, no. 38(2).
 
18.
Rekowski M. (2011), Mikroekonomia, WROKOPA, Poznań.
 
19.
Rembisz W., Sielska A. (2013), Ryzyko i cenowa elastyczność podaży produkcji rolniczej, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, no. 163.
 
20.
Stępień S. (2011), Związki wahań cyklicznych w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą, „Roczniki Nauk Rolniczych, seria G”, no. 98(3).
 
21.
Takács-György K. (2013), Quo vadis Hungarian agriculture? Lessons from EU accession, “Roczniki Naukowe SERiA”, no. 15(3).
 
22.
Tweeten L. G., Quance C. L. (1969), Positivistic Measures of Aggregate Supply Elasticities: Some New Approaches, “American Journal of Agricultural Economics”, vol. 51, no. 2.
 
23.
Zieliński K. (2002), Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie”, no. 154.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top