Application of the input-output model for structural analysis on the example of the agricultural sector in Poland
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Faculty of Economics and ManagementPoland
 
2
Ph.D. with habilitation Poznań University of Economics and Business, Faculty of Economics Poland
 
 
Online publication date: 2018-12-19
 
 
Management 2018;22(2):285-298
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
E10
E66
Q10
 
ABSTRACT
The main objective of the article is to recognize possibilities of use of the input-output model to structural assessments in the economy, with particular reference to the agricultural sector. The included considerations have a theoretical and application dimension related to the agricultural sector. Understanding the nature of structural changes and associated tendencies is particularly useful in shaping the economic policy of the state about the use of non-automatic economic stabilizers and the identification of areas that constitute development barriers. Analysis of the case of the agricultural sector in the input-output model, from the perspective of structural evaluation, indicate that there are evident transformations. It includes, in particular, the relative increase of links between agriculture and other branches, the growth in the importance of imports (supply), and the decline in the role of self-supply. It can be expected that these trends will deepen under conditions of economic development.
 
REFERENCES (29)
1.
Ardeni P., Freebairn J. (2002), The macroeconomics of agriculture. Chapter 28, [in:] Gardner B., Rausser G. (eds.), Handbook of Agricultural Economics. Agriculture and its External Linkages, Vol.2, Part A, 1455-1485.
 
2.
Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r. (2014), GUS, Warszawa.
 
3.
Boratyński J., Przybyliński M., Świeczewska I. (2015), Metody input-output: wybrane kierunki rozwoju, [in:] P. Wdowiński (ed.), Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych, Lodz University Press.
 
4.
Cochrane W. (1958), Farm Prices: Myth and Reality, University of Minnesota Press.
 
5.
Czyżewski, A. (2011), Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wyd. UE w Poznaniu.
 
6.
Czyżewski A., Grzelak A. (2009), Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych, „Roczniki Naukowe SERiA”, Tom XI, z. 2.
 
7.
Czyżewski A., Grzelak A. (2012), Możliwości wykorzystania statystyki bilansów przepływów międzygałęziowych, „Przegląd Statystyczny”, No. 1.
 
8.
Czyżewski, B. (2017), Kierat technologiczny w rolnictwie krajów UE, PWN, Warszawa.
 
9.
Dixon P. B., Jorgenson D. (eds.), (2013), Handbook of Computable General Equilibrium Modeling, Vol. 1A and 1B, North-Holland.
 
10.
Grzelak A. (2006), Powiązania rolnictwa z otoczeniem z perspektywy bilansów przepływów międzygałęziowych w warunkach transformacji systemowej, „Polityka Gospodarcza”, No 13.
 
11.
Guo J., Planting M. (2000), Using Input-Output Analysis to Measure U.S. Economic Structural Change Over a 24 Year Period, Paper presented at the 13 International Conference on Input-Output Techniques, Macerata, Italy.
 
12.
Gurgul H., Majdosz P. (2006), Identyfikacja klastrów w oparciu o strukturę nakładów i wyników, “Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, No. 60.
 
13.
Jaworska M. (2007), Zmiany strukturalne w przemyśle państw OECD w latach 1993-2003, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
14.
Józwiak W., Ziętara W. (2013), Kierunki i zakres wsparcia inwestycji w polskich gospodarstwach rolnych w latach 2014-2020, “Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, No 1.
 
15.
Leontief W. (1936). Quantitative input and output relations in the economic system of the United States, “The Review of Economics and Statistics”, Vol. XVIII, August.
 
16.
Lonc T. (1985). Związki rolnictwa z gospodarką narodową na początku lat 1980-tych, “Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, No 6.
 
17.
Ładysz J. (2008), Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 
18.
Mrówczyńska-Kamińska A. (2015), Gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej. Kierunki rozwoju, przepływy i współzależności, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
19.
Mrówczyńska-Kamińska A. (2013), Wykorzystanie modelu przepływów międzygałęziowych do badania zależności w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej, Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, 1-8.
 
20.
Olczyk M. (2011), Sektory kluczowe w polskiej gospodarce. Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, Wyd. UE w Katowicach.
 
21.
Stankiewicz, W. (2007), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 
22.
Świeczewska I. (2014), The externalities of enterprises’ innovative activity – an input-output approach, “Folia Oeconomica Stetinensia”, No 2.
 
23.
Świeczewska I., Tomaszewicz Ł. (2012), Rola innowacji w procesie wzrostu efektywności polskiej gospodarki. Ujęcie gałęziowe, [in:] A. Jakimowicz (ed.), Modele i prognozy w ekonomii i finansach, PWN, Warszawa.
 
24.
Taylor L. (1983), Structuralist macroeconomics: Applicable models for the third world, Basic Books, New York.
 
25.
Timmer P. (2002), Agriculture and economic development Chapter 29, [in:] Gardner B., Rausser G. (eds.), Handbook of Agricultural Economics. Agriculture and its External Linkages, Vol.2, Part A, 1487-1546.
 
26.
Tomaszewicz Ł., Trębska J. (2017), Finansowe modele input-output w analizie powiązań międzysektorowych, „Studia Ekonomiczne”, No 1.
 
27.
Wilkin J. (ed.), (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa.
 
28.
Wolff E. (2011), Spillovers, Linkages and Productivity Growth in the US Economy, 1958 to 2007, NBER Working Paper, No 16864.
 
29.
Zawalińska K. (2009), Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Polska Akademia Nauk, IRWiR, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top