Technical dynamic capabilities in the opinion of Polish producers from the agricultural machines sector1
 
More details
Hide details
1
doctor honoris causa WSB University, Institute of Management and FinancePoland
 
2
University of Zielona Góra, Faculty of Economics and ManagementPoland
 
3
The University of Gdańsk, Faculty of ManagementPoland
 
 
Online publication date: 2018-12-19
 
 
Management 2018;22(2):264-284
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
E20
I12
E24
 
ABSTRACT
The main aim of this paper is to develop a model of key technical dynamic capabilities providing implementation flexibility of manufacturing companies of the Polish agricultural sector. Achieving the main target required to formulate sub-targets, to which the following have been included: the query of subject literature remaining in a direct relation to the topic of the research, which, in the authors’ intention, will find its expression in the developed definition of technical dynamic capabilities. At the design level, it is essential to search for the answer to the question: what technical capabilities imply dynamic flexibility of the Polish manufacturers of the agricultural machinery sector?, while, at the empirical level, to prioritize individual technical dynamic capabilities and determine what deficiencies in this area are characteristic for the studied companies.
 
REFERENCES (43)
1.
Agarwal R., Helfat C.E. (2009), Strategic renewal of organizations, “Organization Science”, Vol. 20, No. 2, pp. 281–293.
 
2.
Amin A. (Eds.) (1994), Post-Fordism. A Reader, Blackwell Publishers, Oxford, Malden.
 
3.
Autio E. (1997), New Technology – Based Firms in Innovation Networks Symplectic and Generative Impacts, “Research Policy”, Vol. 26, pp. 263-281.
 
4.
Banaszyk P., Cyfert S. (2007), Strategiczna odnowa organizacji [Strategic renewal of the organisation], Difin, Warsaw.
 
5.
Barney J. B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, “Journal of Management”, Vol. 17, pp. 99-120.
 
6.
Blyler M., Coff R. (2003), Dynamic capabilities, social capital and rent appropriation: Ties that split pies, “Strategic Management Journal”, Vol. 24, No. 7, pp. 677-686.
 
7.
Borowiecki R., Kiełtyka L. (2011), Przedmowa [Preface], [in:] Borowiecki R., Kiełtyka L. (ed.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe [Breakthroughs in management. Process management], TNOiK [Scientific Society For Organization And Management] “Dom Organizatora”, Toruń.
 
8.
Bratnicki M. (2011) Nadawanie sensu, improwizacja i przedsiębiorczy rozwój organizacji: Budowanie domeny badań [Giving sense, improvisation and entrepreneurial development of the organization: Building a research domain], [in:] Krzakiewicz K. (ed.), Praca kierownicza w nowoczesnym zarządzaniu [Managerial work in modern management], Publishing House of Poznań University of Economics and Business, Poznań, pp. 16-24.
 
9.
Carnabuci J., Bruggeman J. (2009), Knowledge Specialization, Knowledge Brokerage and the Uneven Growth of Technology Domains, “Social Forces”, Vol. 88, no. 2, pp. 607-641.
 
10.
Christensen J. F. (1995), Asset Profiles for Technological Innovation, “Research Policy”, Vol. 24, pp. 727-745.
 
11.
Cyfert S. (2012), Systemowy model organizacji: perspektywa procesów odnowy organizacyjnej [Organisation systemic model: the prospect of organisational renewal processes], [in:] Bełz G., Cyfert S. (ed.), Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw [Strategies and mechanisms of enterprise renewal], Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław, pp. 123-129.
 
12.
Cyfert S., Bełz G., Wawrzynek Ł. (2014), Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy organizacyjnej [The influence of the environment turbulence on effectiveness of the organisational renewal processes], “Organizacja i Kierowanie” [“Organisation and Management”], No. 1A(159), pp. 15-26.
 
13.
Cyfert S., Krzakiewicz K. (2009), Nauka o organizacji [Organisation science], Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa [Scientific Society for Organization and Management], Poznań.
 
14.
Cyfert S., Krzakiewicz K. (2015), Model procesu odnowy organizacyjnej [Model of the organisational renewal process], “Management Forum”, Vol. 3, no. 1, pp. 10-14.
 
15.
Eisenhardt K. M., Martin J. A. (2000), Dynamic Capabilities: What are They?, “Strategic Management Journal”, Vol. 21, pp. 1105-1121.
 
16.
Eisenhardt K.M., Martin J.A.M. (2000), Dynamic capabilities: What are they?, “Strategic Management Journal”, Vol. 21, No. 10/11, pp. 1105–1121.
 
17.
Garrouste P., Saussier S. (2005), Looking for a Theory of the firm: Future Challenges, “Journal of Economics Behavior &Organization”, Vol. 58, pp. 178-199.
 
18.
Gorynia M., Kowalski T. (2013), Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki [Economic sciences and their classification versus modern economy challenges], “Ekonomista” [“Economist”], no. 4, pp. 457-474.
 
19.
Grudzewski W. M., Hejduk I. (2008), Zarządzanie technologiamii [Technology management], Difin, Warsaw.
 
20.
Hirst P., Zeitlin J. (1991), Flexible Specialization versus Post-Fordism: Theory, Evidence and Policy Implications, “Journal Economy and Society”, Volume 20, Issue 1, pp. 5-9.
 
21.
Hunt S.D., Morgan R.M. (1995), The Comparative Advantage Theory of Competition, “Journal of Marketing”, Vol. 59, pp. 1-16.
 
22.
Johnson G., Scholes K., Whittington R. (2010), Podstawy strategii [Fundamentals of the strategy], PWE [Polish Economic Publishers], Warsaw.
 
23.
Karpacz J., 2014, Zdolność technologiczna i innowacje produktów: Ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych [Technological capability and product innovations: Theoretical approach and empirical research results], [in:] Kraśnicka T. (ed.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Cz. 2, Kierunki i wyniki badań [Innovation of modern organisations. Part 2, Research directions and results], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach “Studia Ekonomiczne” [Scientific Journals of University of Economics in Katowice “Economic Studies”], No. 183, Katowice, pp. 55-67.
 
24.
Krupski R. (ed.) (2003), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody [Strategic management. Concepts – methods], Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław.
 
25.
Krzakiewicz K. (2009), Wstęp [Introduction], [in:] Krzakiewicz K. (ed.), Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie [Managerial work problems in a modern company], TNOiK [Scientific Society For Organization And Management], Poznań.
 
26.
Krzakiewicz K. (2014), Iluzje w procesie badania sukcesu organizacji [Illusions in the organisation success research process], “Organizacja i Kierowanie” [“Organisation and Management”], no. 1A(159), pp. 99-110.
 
27.
Krzakiewicz K., Cyfert S. (2013), Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami [Theoretical problems of the organisation management], Publishing House of Poznań University of Economics and Business, Poznań.
 
28.
Krzakiewicz K., Cyfert S. (2016a), Dylematy kształtowania strategicznego w ujęciu teorii Firmy – na przykładzie zarządzania strategicznego [Dilemmas of strategic shaping in terms of the theory of the Company – on the example of strategic management], [in:] Osbert-Pociecha G., Nowosielski S. (ed.), Meandry teorii i praktyki zarządzania [Meanders of management theory and practice], Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław, pp. 83-94.
 
29.
Krzakiewicz K., Cyfert S. (2016b), Strategiczny potencjał organizacji uczącej się w aspekcie koncepcji dynamicznych zdolności [Strategic potential of the learning organisation in the aspect of the concept of dynamic abilities], “Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” [“Studies and Papers at the Collegium of Management and Finance”], Zeszyt Naukowy 149 [Scientific Journal 149], the Warsaw School of Economics in Warsaw, pp. 44-59.
 
30.
Malara Z. (2000), Metody i doskonalenie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem [Methods and improvement of the organisation and company management], Publishing House: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 
31.
Nogalski B., Niewiadomski P. (2018), Elastyczność polskich wytwórców sektora maszyn rolniczych jako implikator dyskusji o modelu technicznych zdolności dynamicznych [Flexibility of Polish producers from the agricultural machines sector as the stimulant for a discussion about the model of technical dynamic capabilities], [in:] Krzakiewicz K., Cyfert S. (ed.), Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw, TNOiK, Poznań, pp. 74-96.
 
32.
Obłój K. (2002), Dominująca logika działania jako strategia firmy: studium polskich przedsiębiorców [Dominant logic of operation as company’s strategy: a study of Polish entrepreneurs], “Organizacja i Kierowanie” [Organisation and Management”], no. 4 (110), pp. 60-75.
 
33.
Ortega M. J. R. (2010), Competitive Strategies and Firm Performance: Technological Capabilities’ Moderating Roles. “Journal of Business Research”, Vol. 63, issue 12, pp. 1273-1281.
 
34.
Schumpeter J. A. (1949), The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
 
35.
Solow R. M. (1957), Technical change and the aggregate production function, “Review of Economics and Statistics”, Vol. 39, pp. 312-320.
 
36.
Stankiewicz M. J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa [Competitiveness of the company], “Dom Organizatora”, Toruń.
 
37.
Teece D. J. (2007), Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, “Strategic Management Journal”, Volume 28, Issue 13, pp. 1267–1369.
 
38.
Teece D. J. (2012), Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action, “Journal of Management Studies”, Volume 49, Issue 8, pp. 1395-1401.
 
39.
Teece D., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, “Strategic Management Journal”, Vol. 18, No. 7, pp. 1395-1401.
 
40.
Trzcieliński S. (2011), Przedsiębiorstwo zwinne [Agile company], Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań.
 
41.
Zając S., Izdebski W., Skudlarski J. (2015), Metoda ekspercko-matematyczna jako narzędzie wspomagające prognozowanie i naukowe rozwiązywanie skomplikowanych zadań [The expert-mathematical method as a tool that supports forecasting and scientific solving of complicated tasks], “Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie” [“Scientific and Educational Papers of State Higher Vocational School in Krosno], Krosno, Z. 68, pp. 331 – 355,.
 
42.
Zakrzewska-Bielawska A. (2012), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii [Strategic management in high-technology companies], [in:] Werewka J. (ed.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia zarządzania [Management of projects in the IT company. Management methodology and strategy], Publishing House of AGH University of Science and Technology], Kraków, pp. 87-116.
 
43.
Zimniewicz K. (2011), Wszystko zależy od wszystkiego [Everything depends on everything], [in:] Dworzecki Z., Nogalski B. (ed.) Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny [Breakthroughs in management. Strategic context], TNOiK [Scientific Society For Organization And Management] “Dom Organizatora”, Toruń, pp. 49-59.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top