Polish Emigrants on Organizational Culture of Austrian Companies
 
More details
Hide details
1
Ph.D. University of Maria Curie Skłodowska, Institute of Management Poland
 
 
Online publication date: 2018-12-19
 
 
Management 2018;22(2):249-263
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
M14
F22
 
ABSTRACT
The paper is of theoretical and empirical character. It outlines considerations and studies pertaining to the perception of organizational culture of Austrian companies by Polish emigrants. When undertaking employment abroad, emigrants face a challenge of adapting to a new environment. The adaptation pertains to several aspects. Organizational culture is one of these. Therefore, the following research problem arises: What is the organizational culture of Austrian enterprises like?, and, Do emigrants experience problems with the cultural adaptation? Interviews with 40 Poles who worked a minimum of 5 years in Austria were conducted. The interviews revealed that respondents believed the organizational culture of Austrian companies was characterized by low power distance, individualism, activity, and status based upon achievements. The straightforward analysis was difficult to be made with regard to several values. This is true for low vs. high uncertainty tolerance, people vs. task focus, and focus on the outside vs. inside. The identified organizational culture of Austrian enterprises did not pose a significant barrier for respondents.
 
REFERENCES (36)
1.
Atlas polskiej obecności za granicą, https://issuu.com/msz.gov.pl/d... (12.01.2018 – access date).
 
2.
Baruk A. I. (2011), Budowanie organizacji sprzyjającej ludziom w kontekście oczekiwań potencjalnych pracowników [in:] Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (ed.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Wrocław, p. 254.
 
3.
Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. (1988), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, PAN, Ossolineum, Wrocław, s. 74.
 
4.
Brewer M. B., Chen Y. (2007), Where (Who) Are Collectives in Collectivism? Toward Conceptual Clarification of Individualism and Collectivism, “Psychological Review”, vol. 114, No. 1, p. 141.
 
5.
Buhr K., Dugas M.J. (2006), Investigating thr Construct Validity of Intolerance of Uncertaity and its Unique Relationship with Worry, „Anxiety Disorders”, vol. 20, p. 233.
 
6.
Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, p. 39, 133.
 
7.
Czakon. D. (2011),Od imigracji do integracji po status mniejszości narodowej. Przykład Polaków w Austrii, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, No. 2, pp. 167-184.
 
8.
Czakon D.(2014), Indywidualny bilans korzyści i strat na przykładzie sytuacji zawodowej emigrantów polskich w Austrii, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, No. 2,, pp. 83-104.
 
9.
Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D. (2010), Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Warszawa, p. 20.
 
10.
Duszczyk M., Wiśniewski J. (2007), Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku, Wydawnictwo Instytut spraw Publicznych, Warszawa, p. 13.
 
11.
Dzięglewski M.(2013), Społeczne, i kulturowe skutki migracji poakcesynej na łamach tygodników opinii w latach2004–2012,” Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”, No. 3,, pp.147-188.
 
12.
Ferguson J., Milliaman J.(2008), Creating Effective Core. Organizational Value: A Spiritual Leadership Approach, “International Journal of Public Administration”, Vol. 3,p. 441.
 
13.
Glinka B., (2010), Wielokulturowość w organizacji: źródła, przejawy, wpływ na zarządzanie [in:] Glinka B., Jelonka A. W. (ed.), Zarządzanie międzykulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, p. 56.
 
14.
Glińska – Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzani wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOiK – Dom Organizatora, Toruń, p. 233.
 
15.
Griffin R. W. (2005), Podstawy Zarządzania, PWN, Warszawa, p. 117.
 
16.
Historia Polonii w Austrii, www.forumpolonii.at/.../historia-polonii-waustrii, (12.01.2018 - – access date).
 
17.
Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa, p. 67.
 
18.
Hofstede G., https://www.hofstede-insights...., (12.01.2018 - – access date).
 
19.
Keyton J (2011)., Communication&Organizational Culture. A key to understanding work Experiences, Sage, Los Angeles, p. 17.
 
20.
Komor M.(2013), Charakterystyka country claster według wymiarów kultury Globe, „Organizacja i Kierowanie”, No. 2,, pp. 107-109.
 
21.
Lech A., Kling B. (2009), Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą, [in:] Sawicki K. (ed.), Wydawnictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa, p. 28.
 
22.
Mead R., Andrews T.G. (2011), Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, p. 63.
 
23.
Nowak E., Bernacka R.E., Riedel R.(2011), Integracja polityczna Polaków na emigracji. Polonia w Austrii – studium przypadku, „Przegląd Politologiczny”, No. 3,, pp. 195-211.
 
24.
Okólski M. (2011), Modernizacyjna rola migracji, CMR Working Papers, No. 46/104, Warszawa, p. 4.
 
25.
Rebecca S, Merkins R. S. (2006), Power Distance and Facework Strategies, “Journal of Intercultural Communication Research”, vol. 35, nr 2, p. 143.
 
26.
Reynolds S., Valentine D.(2009), Komunikacja międzykulturowa, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, pp. 17-18.
 
27.
Romaniszyn K. (2017), Wpływ migracji zagranicznych na formę organizacji rodziny, „Studia Polonijne”, t. 21,, pp. 7-40.
 
28.
Serafin K.(2015), Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategiiprzedsiębiorstwa,„ZeszytyNaukoweUniwersytetuEkonomicznego w Katowicach”, No. 222, p. 88.
 
29.
Sitko-Lutek A. (2004), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo UMCS, Lublin, p. 54.
 
30.
Sułkowski Ł. (2002), Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, Dom Organizatora – TNOiK, Toruń – Łódź, s. 53.
 
31.
Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe procesy zarządzania, PWE, Warszawa, p. 109.
 
32.
Suska J. (2012), Kulturelle Differenzen und Ihre Bedeutung fur das Management osterreichischer und polnischer Unternehmen, Verlag Hochschule Mittweida, Wien, pp. 58-62.
 
33.
Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, pp. 198-202.
 
34.
Wiśniewska-Mikosik J. (2014), Metodyka badań nad kulturą organizacyjną [in:] Sułkowski Ł, Sikorski Cz. (ed.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Difin, Warszawa, p. 78.
 
35.
Wolniak R. (2012), Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością, CeDeWu, Warszawa, p. 89-90.
 
36.
Worach A. (2009), Kultura organizacyjna [in] Olejniczak J. Dziurzańska A. (ed.), Zespół – kultura – projekt, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Szczecin, p. 39.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top