Trust as a factor activating implementation abilities – from theory to practice of a flexible company
 
More details
Hide details
1
Honorary Doctorate WSB University in Gdańsk, Faculty of finance and Management Institute of Management and Finance, Gdańsk, Poland
 
2
Poznań University of Technology, Faculty of Engineering Management, FORTSCHRITT, Poznań, Poland
 
 
Online publication date: 2017-06-09
 
 
Management 2017;21(1):58-80
 
KEYWORDS
ABSTRACT
As a result of the wide recognition of the importance of trust as an element related to the cooperation in a variable and hardly predictable environment, the trust was appreciated by management sciences. Thanks to the trust, the organisation can react quickly to changes in a complex and turbulent environment, in which it is necessary to develop new - adequate to the needs - products. In the context of the above, the research was commenced, whose execution was the condition of an attempt to answer the question: is the number of the products implemented by the manufacturer a derivative of trust built between him/her and his/her recipients? In the context of such a question, the main objective of the paper is an attempt to illustrate trust - created by the manufacturer - as an attribute promoting his/her implementation flexibility. The achievement of such an objective is possible thanks to a detailed case analysis of the selected implementation process, which confirms that good relationships between partners - as a result of the increase in production series - may imply a decrease in its unit costs, which leads to significant profits in the long term.
 
REFERENCES (53)
1.
Baron R. A. (2006), Opportunity Recognition as Pattern Recognition: How Entrepreneurs “Connect the Dots” to Identify New Business Opportunities, Academy of Management Perspective, vol. 20, No. 1, pp. 104-109.
 
2.
Bełz G., Malinowski P, Olejczyk Z. (2013), Centrum nowych technologii w strategii rozwoju przedsiębiorstw branży komunalnej [Technology Research Center in Municipal Enterprise Development Strategy], [in:] G. Bełz, M. Hopej, A. Zgrzywak-Ziemak (ed.), Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją [Knowledge on Modern Organisation Management], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Publishing House of Wrocław University of Economics], Wrocław, “Prace Naukowe” [“Research Papers”], No. 299, pp. 9-23.
 
3.
Borowiecki R. (2016), Permanentna restrukturyzacja - współczesny paradygmat zarządzania? [Constant restructuring - a contemporary paradigm of management?], [in:] G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski (eds.), Meandry teorii i praktyki zarządzania [Meanders of management theory and practice], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Publishing House of Wrocław University of Economics], Wrocław, pp. 45-55.
 
4.
Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu [Dimensions and problems of the management of an organisation based on trust], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego [Jagiellonian University Press], Kraków.
 
5.
Chiles T.H., McMackin J.F. (1996), Integrating variable risk preferences, trust, and transaction cost economics, “Academy of Management Review”, Vol. 21.
 
6.
Coleman J. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, “American Journal of Sociology”, Vol. 94.
 
7.
Covey S., Merrill R. (2008), The Speed of Trust - The One Thing That Changes Everything, “Free Press”, February.
 
8.
Covey S., Merrill R. (2009), Szybkość zaufania [The Speed of Trust], Dom Wydawniczy REBIS [REBIS Publishing House], Poznań.
 
9.
Czakon W. (2008), Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji [Network coordination - diverse organisation form], “Przegląd Organizacji” [“Organization Review”], No. 9, pp. 7-10.
 
10.
Czakon W. (2015), Niepewność jako antecedencja nawiązywania współpracy sieciowej [Uncertainty as a Network Collaboration Antecedent], “Marketing i Rynek” [“Marketing and Market”], No. 9, pp. 89-97.
 
11.
Dyduch W. (2004), Składniki i wymiary kapitału społecznego organizacji [Dimensions and Elements of Organization’s Social Capital], “Organizacja i Kierowanie” [“Organization and Management”] 2004, No. 1(115), pp. 47-59.
 
12.
Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu [Trust. Social capital versus a path to prosperity], Wydawnictwo Naukowe PWN [Polish Scientifi c Publishers], Warszawa.
 
13.
Gilberth J. A., Tang T. L. P. (1998), An Examination of Organizational Trust Antecedents, “Public Personnel Management”, vol. 27, No. 3, pp. 321-338.
 
14.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zrządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie koncepcje, narzędzia, zastosowanie [Trust management in the company concepts, tools, application], Ofi cyna Wolters Kluwer business [Wolters Kluwer business Publishing House], Kraków.
 
15.
Gulati R. (1995), Familiarity breeds trust? The implications of repeated ties for contractual choice in alliances, “Academy Management Journal”, No. 38, pp. 85-112.
 
16.
Handy C. (1995), Trust in virtual organization, “Harvard Business Review”, No. 73 (3), pp. 40-50.
 
17.
Hardin R. (2002), Trust and Trustworthiness, “Russell Sage Foundation”, New York.
 
18.
Heide J.B. (1994), Interorganizational Governance in Marketing Channels, “Journal of Marketing”, Vol. 58.
 
19.
Illustrated Oxford Dictionary (1998), Oxford University Press, pp. 893.
 
20.
Jończyk J. (2009), Zaufanie jako fundamentalny czynnik proefektywnościowych relacji w organizacji [Trust as a fundamental factor of effi ciency-oriented relationships in an organisation], [in:] A. Wasiluk (ed.), Nowoczesne podejścia do zarządzania organizacjami [Modern approaches to organisations management], Difi n, Warszawa.
 
21.
Lewicka D., Zakrzewska-Bielawska A. (2016), Rola zaufania w relacyjnej orientacji przedsiębiorstwa [The role of trust in the company relational organisation], [in:] G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski (ed.), Meandry teorii i praktyki zarządzania [Meanders of management theory and practice], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Publishing House of Wrocław University of Economics], Wrocław, pp. 105-127.
 
22.
Lewicka-Strzałecka A. (2003), Zaufanie w relacji konsument - biznes [Trust in a business-to-consumer relationship], “Prakseologia” [“Praxeology”], No. 143.
 
23.
Lewis J.D., Weigert A. (1985), Trust as a social reality, “Social Forces”, No. 63 (3), 1985, pp. 967-984.
 
24.
Loon Hoe S. (2007), Is Interpersonal Trust a Necessary Condition for Organisational Learning?, “Journal of Organisational Transformation and Social Change”, Vol. 4, No. 2, pp. 149-156.
 
25.
Moczulska M. Stankiewicz J. (2016), Interakcje społeczne sprzyjające zaangażowaniu pracowników w organizacji - założenia w świetle teorii organizacji i zarządzania [Social interactions conductive to the employees’ involvement in the organisation - assumptions in the light of the organisation and management theory], “Nauki o Zarządzaniu” [“Management Sciences”] No. 2(27), pp. 116-129.
 
26.
Moczydłowska J. (2013), Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej [Trust in Local Government Units’ Human Capital Management], “Optimum. Studia Ekonomiczne” [“Optimum. Economic Studies”], No. 3 (63), pp. 92-100.
 
27.
Nieścior A. (1999), Zaufanie w normach ISO serii 9000 [Trust in ISO 9000 series], “Problemy Jakości” [“Problems of Quality”], No. 9, pp. 23-34.
 
28.
Nogalski B. (2010), Lean Management, [in:] M. Czerska, A. Szpitter (eds.), Koncepcje zarządzania [Management concepts], Wydawnictwo C. H. Beck [C. H. Beck Publising House], Warszawa.
 
29.
Paliszkiewicz J. (2011a), Trust Management: Literature Review, “Management”, Vol. 6 Issue 4, p. 315-331.
 
30.
Paliszkiewicz J. (2011b), Inter-Organizational Trust: Conceptualization and Measurement, “International Journal of Performance Measurement”, Vol. 1, 15-28.
 
31.
Paliszkiewicz J. (2013), Zaufanie w zarządzaniu [Trust in management], Wydawnictwo Naukowe PWN [Polish Scientifi c Publishers], Warszawa.
 
32.
Paliszkiewicz J., Koohang A., Gołuchowski J., Nord J. H. (2014), Management trust, organizational trust, and organizational performance: advancing and measuring a theoretical model, “Management and Production Engineering Review”, Vol. 5, Issue 1, pp. 32-41.
 
33.
Paliszkiewicz J., Koohang A., Nord J. H. (2014), Management trust, organizational trust, and organizational performance: Empirical validation of an instrument, “Online Journal of Applied Knowledge Management”, Vol. 2, Issue 1, pp. 28-39.
 
34.
Romanowska M., Trocki M. (ed.) (2002), Przedsiębiorstwo Partnerskie [Partner Comapny], Difi n, Warszawa.
 
35.
Rudzewicz A. (2016), Pomiar zaufania wewnętrznego w organizacji [Measurement of Trust Internal Organization], “Studia i Prace WNEiZ US” [“Studies and Works of FoEaM US”], No. 43 T. 2. Zarządzanie [Management], pp. 239-248.
 
36.
Sankowska A. (2009), Diagnoza poziomu zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami [Diagnosis of trust level of trust between companies], “Przegląd Organizacji” [“Organization Review”], No. 7-8, pp. 30-34.
 
37.
Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna [Effect of trust on company management. Intraorganisational perspective], Difi n, Warszawa.
 
38.
Shapiro S. P. (1987), The social control of impersonal trust, “American Journal of Sociology”, No. 93 (3), pp. 623-658.
 
39.
Skalik J. (2012), Ewolucja metodycznego wspomagania procesu zarządzania zmianami w organizacjach [Evolution of methodical support of the management process of changes in organisations], [in:] G. Bełz, S. Cyfert (ed.), Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw [Renewal strategies and mechanisms of companies], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Publishing House of Wrocław University of Economics], Wrocław, „Prace Naukowe” [“Scientifi c Papers”], No. 276, pp. 28-37.
 
40.
Skalik J., Wierzbic A. (2013), Zarządzanie wiedzą jako źródło sukcesu małej fi rmy [Knowledge management as a source of success of a small company], [in:] G. Bełz, M. Hopej, A. Zgrzywa-Ziemak (ed.), Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją [Knowledge in the current organisation management], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Publishing House of Wrocław University of Economics], Wrocław, „Prace Naukowe” [“Scientifi c Papers”], No. 299, pp. 94-104.
 
41.
Solomon R.C., Flores F. (2001), Building Trust in Business, Politics, Relationships, and Life, Oxford University Press, New York.
 
42.
Stankiewicz J. (1999), Możliwości wyzwalania i intensyfi kowania zachowań twórczych pracowników [Possibilities of triggering and intensifying creative behaviours of employees], “Management”, No. 2.
 
43.
Stankiewicz J., Bortnowska H. (2011), Samodoskonalenie szansą na poprawę konkurencyjności pracowników na bankowym rynku pracy (w świetle wyników badań) [Self-improvement as an opportunity to increase competitiveness of employees on banking labour market (research outcomes prespective)], [in:] M. Al.-Noorachi (ed.), Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem [Selected issues of company management], “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” [“Entrepreneurship and Management”], Vol. XII, Issue 3, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi [Publishing House of the Academy of Management in Łódź], Łódź, pp. 9-21.
 
44.
Stankiewicz J., Łychmus P., Bortnowska H. (2011), Szanse upowszechniania programów etycznych wśród pracowników bankowych poprzez e-learning [Chances of Promotion Ethical Programs Among Bankers Through E-learning], [in:] G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych [Marketing of the future. Trends. Strategies. Instruments. Marketing in the activities of market entities], “Zeszyty Naukowe” [“Scientifi c Journals”], No. 662, “Ekonomiczne Problemy Usług” [“Economic Problems of Services”] No. 74, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego [Scientifi c Publishing House of the University of Szczecin], Szczecin, p. 581-593.
 
45.
Stankiewicz J., Moczulska M. (2013), Poprzez walkę i współzawodnictwo pracowników do innowacyjnej organizacji (w świetle wyników badań empirycznych) [By the employees’ fi ght and competition to an innovative organisation (in the light of the empirical research results)], [in:] J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka (ed.), Innowacje w zarządzaniu [Innovations in managements], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Publishing House of Wrocław University of Economics], Wrocław, “Prace Naukowe” [“Scientifi c Papers”], No. 300, pp. 119-130.
 
46.
Stankiewicz J., Moczulska M. (2016), Zachowania pracowników sprzyjające innowacyjności organizacji w świetle badań [Employees’ behaviours promoting organisational innovativeness in the light of research], „Przegląd Organizacji” [“Overview of Organisations”] No. 2, pp. 36-43.
 
47.
Sztompka P. (1998), Trust, distrust and two paradoxes of democracy, “European Journal of Social Theory”, vol. 1, No. 1, pp. 19-32.
 
48.
Sztompka P. (1999), Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność [Cultural imponderables of fast social changes: trust, loyalty, solidarity], [in:] P. Sztompka (ed.) Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji [Imponderables of the great change. Mentality, values and social ties of the time of transformation], PWN [Polish Scientifi c Publishers], Warszawa-Kraków.
 
49.
Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa [Trust. The foundation of society], Znak [Sign], Kraków.
 
50.
Wójcik-Karpacz A., Karpacz J. (2015), Jak powstrzymywać oportunizm partnera: rola osadzenia w sieci [How to Inhibit a Partner’s Opportunism: Role of Network Embeddedness], [in:] R. Krupski (ed.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, “Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” [“Scientifi c Works of the Higher School of Management and Entrepreneurship in Wałbrzych”], Vol. 32, 2(2015), Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu [Publishing House of the Higher School of Management and Entrepreneurship in Wałbrzych], Wałbrzych.
 
51.
Zaheer A., McEvily B., Perrone V. (1998), Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance, “Organization Science”, No. 9 (2), pp. 141-159.
 
52.
Zand D.E. (1972), Trust and managerial problem solving, “Administrative Science Quarterly”, No. 17 (2), pp. 229-239.
 
53.
Zieliński T. (2012), Zaufanie jako regulator decyzji ekonomicznych (analiza literatury) [Trust as Regulator of Economic Decision Making], “Management and Business Administration. Central Europe” 4/2012 (117), pp. 73-91.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top