Trust and controlling
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Technology, Faculty of Computer Science and Management
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):261-277
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this study is to discuss the trust within and towards an organisation in the context of implementation of controlling therein. In this context the essence of trust and its importance in organisation management was presented, as well as trust in the contemporary management methods and concepts. Controlling as a trust-building factor inside an organisation was pointed out. Especially controlling and control were described. Moreover management by considering deviations in controlling and the teamwork in controlling were described. The role of controlling in process of trust-building to an organisation was presented. Establishing relations with the environment and systems of measurement of organisation’s achievements were presented, too.
 
REFERENCES (39)
1.
Aldag R.J., Stearns T.M. (1987), Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, USA.
 
2.
Bieńkowska A. (2015), Analiza rozwiązań i wzorce controllingu w organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
3.
Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2004), Controlling partnerski. [in:] Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską. Red. nauk. Edward Nowak. Wrocław: Wydaw. AE, pp. 43-55.
 
4.
Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2000), Kontrolingowa koncepcja wynagradzania, Materiały konferencji „Metody wynagradzania za pracę–Polska i inne kraje”, Wrocław, Wyż. Szk. Zarz. Finans., pp. 134-143.
 
5.
Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2004), Kształtowanie wynagrodzeń z uwzględnieniem wymagań kontrolingu w wynikowych ośrodkach odpowiedzialności, „Materiały konferencji Metody wynagradzania za pracę - Polska i inne kraje”, Wrocław, Wyż. Szk. Zarz. Finans., pp. 23-41.
 
6.
Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (1998), Zarządzanie kontrolingowe czy tradycyjne, [in:] Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu. Międzynarodowa konferencja naukowa, Szklarska Poręba, 17-19 września 1998. Wrocław: Oficyna Wydaw. PWroc., pp. 288-295.
 
7.
Bieńkowska A., Zabłocka-Kluczka A. (2014), Controlling in networking organisations - concept and assumptions. Management (Zielona Góra), vol. 18, No. 1, pp. 432-445.
 
8.
Bugdol M. (2013), Selected proposal and possibilities of trust developments within the TQM concept, The TQM Journal, Vol. 25, No. 1, pp. 75-88.
 
9.
Chachuła D. (2009), Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele, Difin, Warszawa.
 
10.
Ciesielska M., Syrytczyk K.W. (2011), Znaczenie zaufania w organizacji zorientowanej społecznie, Studia i materiały Misscellanea Oeconomicae, Vol. 15, No. 2/2011, pp. 25-39.
 
11.
Collis D.J., Montgomery C. (1997), Corporate strategy: resources and scope of the firm, Irvin, McGraw-Hill, London.
 
12.
Dovey K. (2009), The role of trust in innovation, The Learning Organization, Vol. 16, No., pp. 311-325.
 
13.
Fukuyama F. (1995), Trust: The social virtues & the creation of prosperity, The Free Press, New York.
 
14.
Galford R.M, Seibold-Drapeau A.S (2003), The Enemies of Trust, Harvard Business Review, No. 2 (February).
 
15.
Goliszewski J. (2015), Controlling. Koncepcja, zastosowania, wdrożenie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 
16.
Górniak L., Motyka M. (2012), Wymiar zaufanie kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji, Psychologia ekonomiczna, No. 2 (2012), pp. 38-53.
 
17.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 
18.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A. (2008), Rola zarządzania zaufaniem we współczesnej gospodarce, E-mentor No. 4 (26).
 
19.
Grześkowiak M., Rola nowoczesnego controllingu we wdrażaniu koncepcji Balanced Scorecard - wywiad z Herwigiem Friedagiem, www.controlling.info.pl, 11.04.2016 – access date.
 
20.
Handy C. (1995), Trust and virtual organization, Harvard Business Review, 73 (3), pp. 40-50.
 
21.
Koontz H., O’Donnell C. (1969), Zasady zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
22.
Kuc B.R. (2011), Kontroling dla menedżerów, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
23.
Marciniak S. (2010), Rola informacji w controllingu, [in:] Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, R. Borowiecki, J. Czekaj, (eds.) Difin, Warszawa.
 
24.
Mayer R.C, Davis J.H., Schoorman F.D. (2005), An integration model of organizational trust, Academy of Management, the Academy of Management Review, July, Vol. 20, No. 3, p. 709.
 
25.
Mikuła B., Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna – próba systematyzacji pojęć, [in:] Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, red. L. Kozioł, Tarnów, 2000.
 
26.
Mokwa Z. (2013), Teoria i praktyka budowania zaufania międzyorganizacyjnego w zarządzaniu organizacją sieciową, Prace i Materiały Wydz. Zarządzania UG, No. 4/1, pp. 225-236.
 
27.
Mularska-Kucharek M. (2011), Zaufanie jako fundament życia społecznego na podstawie badań w województwie łodzkim, Studia Regionalne i Lokalne, No. 2 (44), pp. 76-91.
 
28.
Nowak M. (2003), Controlling a inne koncepcje zarządzania, [w:] Rachunek kosztów w praktyce, E. Nowak (red.), Wydawnictwo Verlag Dashffer, Warszawa.
 
29.
Politis J.D. (2003), The connection between trust and knowledge management: what are its implications for team performance, Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 5, pp. 55-66.
 
30.
Rotter J.B. (1967), A new scale for measurement of interpersonal trust, Journal of Personality, Vol. 35, pp. 651-665.
 
31.
Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
32.
Tubielewicz A. (2013) Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej, [in:] R. Knosala (ed.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.
 
33.
Tyrańska M. (2000), Nadzór właścicielski w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa, [in:] Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów, pp. 74-93.
 
34.
Walczak W. (2012), Znaczenie zaufania w procesach zarządzania kapitałem ludzkim, E-mentor, XII, pp. 31-39.
 
35.
Vollmuth H.J. (2000), Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie, Wyd. Placet, Warszawa.
 
36.
Weber J. (2001), Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Wydawnicza Profit, Katowice.
 
37.
Wierzbicki K. (1994), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, EiOP, No. 3.
 
38.
Vollmuth H.J. (2000), Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
39.
Żukowski P., Muszyński A. (2001), Nowoczesne zarządzanie organizacją, Wyd. WSZiA, Opole.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top