Elements of knowledge management in the improvement of business processes
 
More details
Hide details
1
Wrocław University of Economics
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):242-260
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The key role in process management is played by the systematic analysis, measurement and improvement of processes. The imperative of continuous introduction of changes in processes is the answer to the changing conditions of competition and the great dynamics in the expectations and preferences of customers. Information related to business process should be collected and formalized in order to improve the execution of processes. In connection with the above, it may be stated that the improvement of processes should be supported by the concept of knowledge management in the institutional sense where we refer to the structure of communication and information which enables the interaction between members of the organization. The purpose of the study is to present relations between process management and the concept of knowledge management, with particular attention being paid to the improvement of processes seen through the prism of knowledge resources. The execution of the objective formulated above made use of such research methods as research on the literature on the subject related to process management and knowledge management as well as the findings from the author’s own surveys conducted in 2015 among medium and lower management personnel in organizations improving processes.
 
REFERENCES (37)
1.
Bergman, Klefsjö (2010), Quality from customer needs to customer satisfaction, Studentlitteratur AB, Lund.
 
2.
Amarvadi C.S., Lee L. (2005), The dimensions of process knowledge, “Knowledge and Process Management”, Vol. 12, No. 1.
 
3.
Beckett R.C. (2004), Stimulating and evolving knowledge – oriented business process improvements in a business enterprise, “Journal of Manufacturing Technology Management”, Vol. 15, No. 4.
 
4.
Bertels T. (1996), Ideen und Konzepte, um die Lerende Organisation zu realisieren, “IO Management”, No 6.
 
5.
Bitkowska A. (ed.) (2011), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Difin, Warszawa.
 
6.
Blikle A. (2014), Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Helion, Gliwice.
 
7.
Chang J.F. (2006), Business Process Management Systems. Strategy and Implementation, Auerbach Publications, New York.
 
8.
Cyfert Sz. (2006), Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
9.
Czekaj J. (ed.) (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
10.
Davenport T.H., Iyer B., (2009) Should you outsource your brain? “Harvard Business Review”, Februar.
 
11.
Davenport T.H. (2005), Thinking for a Living: How to Get Better Performance and Results from Knowledge Workers, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 
12.
Davenport T.H., Prusak L., (1998), Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 
13.
Galata S. (2004), Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategia, etyka, Difin, Warszawa.
 
14.
Hansen M., Nohria N., Tierney T. (1999), What’s your strategy for managing knowledge?, “Harvard Business Review”, March-April.
 
15.
Holste J.S., Fields D. (2010), Trust and tacit Knowledge shaving use, “Journal of Knowledge Management”, vol. 14, No 1.
 
16.
Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 
17.
Jung J., Choi I., Song M.,(2007), An integration architecture for knowledge management systems and business process management systems, “Computers in Industry”, Vol. 58.
 
18.
Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (2003), PMI, Wydawnictwo MTDC, Warszawa.
 
19.
Krumeich J., Weis B., Werth D., Loo P. (2014), Event-Driven Business Process Management: where are we now? A comprehensive synthesis and analysis of literature, “Business Process Management Journal”, Vol. 20, Iss. 4.
 
20.
Lichtarski J. (2005), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania – wspólne płaszczyzny i element różnicujące, w: E. Tabaszewska, B. Rodawski (ed.), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
21.
March J. (1991), Exploration and exploitation in organizational learning, “Organization Science”, Vol. 2, No. 1.
 
22.
Mc Cormacka K., Johnson W.C., Walker W.T. (2003), Supply chain networks and business process orientation: advanced strategies and best practices, The St. Lucie Press/APICS Series on Resource Management, CRC Press LLC.
 
23.
Mc Gill M.E., Slocum J.W. (1996), Das intelligente Unternehmen. Wettbewerbsvorteile durch schnelle Anpassung an Marktbedurfnisse, Stuttgart.
 
24.
Mikuła B. (2007), Od strategicznego do operacyjnego zarządzania wiedzą, w: K. Leja, A. Szuwarzyński (ed.), Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 
25.
Nowosielski S. (2010), Integracja zarządzania organizacją. Podejście procesowe, w: H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzana przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, p. 219.
 
26.
Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
27.
Reijers H.A., (2003), Design and control of Workflow Processes: Business Process Management for the Service Industry, Springer, Berlin.
 
28.
Robinson D., Perryman S., Hayday S., The Drivers of Employee Engagement, IES Research Report, Brighton, Sussex.
 
29.
Seethamraju R., Marjanovic O. (2009), Role of process knowledge in business process improvement methodology: a case study, “Business Process Management Journal”, Vol. 15 Iss. 6.
 
30.
Skrzypek E. (2012), Jakościowy wymiar zarządzania wiedzą – teoria i praktyka, Zarządzanie i Finanse No. 3/1, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
31.
Szelągowski M. (2004), Szczegółowość identyfikacji procesów i działań w zarządzaniu dynamicznymi procesami biznesowymi, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa Iss. 49.
 
32.
Tabaszewska E. (2009), Zarządzanie wiedzą zorientowane na procesy biznesowe – podstawowe założenia, w: S. Nowosielski (ed.), Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
33.
Tidd J., Bessant J., Pavitt K. (2005), Managing Innovation, Beret-Kohler Publisher, San Francisco.
 
34.
Wyrozębski P., Juchniewicz M., Metelski W. (2012), Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. Wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 
35.
Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 
36.
Website: www.gartner.com, Gartner Research (2006), “Gartner position on business process management” (20.08.2016 - access date).
 
37.
Website: www.sjp.pwn.pl/slowniki/doskonalenie.html (24.08.2016 - access date).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top