Analysis of selected elements of knowledge management in the context of the size of the enterprise and the specifics of its activity
 
 
More details
Hide details
1
Czestochowa University of Technology, Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Department of Production Management and Logistic, Poland
 
 
Online publication date: 2019-06-13
 
 
Management 2019;23(1):90-104
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
D83
J24
O15
 
ABSTRACT
Proper, effective knowledge management is possible only through the implementation of mechanisms and systems tailored to the specifics of the company’s operations and the nature and quantity of its resources. Drawing from the experience of others is advisable, however, to some extent difficult due to the specific uniqueness of many elements of knowledge management in enterprises resulting, for example, from the size of the organization. The study attempts to identify characteristic features of the solutions used in Poland, depending on the size of the enterprise and the nature of its activities. The survey used a questionnaire, which was addressed to the representatives of the top management of 105 enterprises. Based on the obtained results, the characteristics of the identified phenomena and trends were characterized and the limitations of the conducted study were indicated.
 
REFERENCES (48)
1.
Abernathy W.J., Utterback J.M., (1978), Patterns of Industrial Inno vation, Technology Review, No 80.
 
2.
Argote, L., Ingram P., (2000), Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms, Organizational Behavior and Human Decision Processes, No 82, pp. 150-169.
 
3.
Beijerse R.P. (2000), Knowledge management in small and medium~ sized companies: knowledge management for entrepreneurs, Journal of Knowledge Management, No 4 (2), pp. 162-179.
 
4.
Bergeron B., (2003), Essentials of Knowledge Management, John Wiley&Sons, New Jersey.
 
5.
Brdulak, J.J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu : budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 
6.
Bukowitz W.R., WIlliams R.L., (2000), The Knowledge Management Fieldbook, FT, Prentice Hall, London.
 
7.
Calo T. J., (2008), Talent Management in the Era of the Aging Workforce: The Critical Role of Knowledge Transfer, Public Personnel Management, No 37 (4), pp. 403–416, https://doi.org/10.1177/009102....
 
8.
Coates J.F., (2003), Seven Opportunities for Human Recources, Wiley Periodicals.
 
9.
Connelly C. E., Kelloway E. K., (2003), Predictors of employees’ perceptions of knowledge sharing cultures, Leadership & Organization Development Journal, No 24 (5), pp. 294-301.
 
10.
Cummings J., (2004). Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organization, Management Science, No 50 (3), pp. 352-364.
 
11.
Dale B.G., Cooper C., (1992), Total Quality and Human Resources: An ExecutiveGuide, Oxford, Blackwell.
 
12.
Davenport T.H., Prusak L., (1998), Working Knowledge, Harvard Business School Press.
 
13.
De Long D.W., Fahey, L., (2000), Diagnosing Cultural Barriers to Knowledge Management, Academy of Management Executive, No 14, pp. 113-127.
 
14.
Dixon N.M., (2000), Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing What They Know, Harvard Business Press, Boston, MA.
 
15.
Garavan Th.N., Gunnigle P., Morley M., (2000), Contemporary HRD research: a triarchy of theoretical perspectives for HRD, Journal of European Industrial Training, No 24, (2/3/4), p. 466.
 
16.
Gierszewska G., (2011), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : modele, podejścia, praktyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
17.
Hansen M., Nohria N., Tierney T., (1999), What’s your strategy for managing knowledge?, Harvard Business Review, March/April, pp. 106-116.
 
18.
Hu L., Randel A. E., (2014), Knowledge Sharing in Teams: Social Capital, Extrinsic Incentives, and Team Innovation, Group & Organization Management, No 39 (2), p. 215.
 
19.
Huang Q., Davison R.M., Gu J., (2011), The impact of trust, guanxi orientation and face on the intention of Chinese employees and managers to engage in peer-to-peer tacit and explicit knowledge sharing, Information Systems Journal, No 21, pp. 559-562.
 
20.
Jolink M., Dankbaar B., (2010), Creating a climate for inter-organizational networking through people management, The International Journal of Human Resource Management, No 21 (9), pp. 1436-1453.
 
21.
Kabo F., (2018), The architecture of network collective intelligence: correlations between social network structure, spatial layout and prestige outcomes in an office, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, No 73 (1753), pp. 1-9.
 
22.
Kłak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce.
 
23.
Kowalczyk A., Nogalski B., (2007), Zarządzanie wiedzą; koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
 
24.
Lee, H. & Choi, B., (2003), Knowledge Management Enablers, Processes, and Organizational Performance, Journal of Management Information Systems, No 20 (1), pp. 179-228.
 
25.
Leiblein M. J., Madsen T. L., (2009), Unbundling competitive heterogeneity: incentive structures and capability influences on technological innovation, Strategic Management, No 30, pp. 711-735, https://doi.org/10.1002/smj.74....
 
26.
Leja K., Suwarzyński A., (red.) (2007), Zarządzanie wiedzą: wybrane problemy, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 
27.
Lemon K.N., Verhoef P.C., (2016), Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey, Journal of Marketing, No 80 (6), pp. 69-96.
 
28.
Lepak D.P., Snell S.A., (2002), Examining the Human Resource Architecture: The Relationships among, Journal of Management, No 28 (4), pp. 5-6.
 
29.
Levy M., Loebbecke C., Powell P., (2003), SMEs, co-opetition and knowledge sharing: the role of information systems, European Journal of Information Systems, No 12 (1), pp. 4-7.
 
30.
Liao K., Xiong H., (2011), Study on Knowledge Sharing of Community of Practice Based on Social Network Perspective, I-Business, No 3, pp. 283-286.
 
31.
Li-Fen L. (2006), A learning organization perspective on knowledgesharing behavior and firm innovation, Human Systems Management, No 25, pp. 387-404.
 
32.
Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., (2010), Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Diffin, Warszawa.
 
33.
McAdam M., Reid R., (2001), SME and large organisation perceptions of knowledge management: comparisons and contrasts, Journal of Knowledge Management, No 5 (3), pp. 231-241.
 
34.
Michailova S., Husted K., (2003), Knowledge-Sharing Hostility in Russian Firms, California Management Review, No 45(3), pp. 59–77., https://doi.org/10.2307/411661....
 
35.
Michailova S., Hutchings K., (2006), National cultural influences on knowledge sharing: a comparison of China and Russia, Journal of Management Studies, No 43, pp. 383-401.
 
36.
Nonaka I., Takeuchi H., (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak japońskie spółki dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 
37.
Perechuda K., (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
38.
Porter M.E., Kramer M.R., (2002), The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, Harvard Business Review No 80, pp. 56-68.
 
39.
Rastogi P.N., (2000), Knowledge Management and Intellectual Capital – The New Virtuous Reality of Competitiveness, Human Systems Management No 19 (1), pp. 39-49.
 
40.
Santosus M., Surmacz J. (2001), The ABCs of Knowledge Management, www.cio.com.
 
41.
Sarvary M., (1999), Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, California Management Review No 41 (2), pp. 95–107.
 
42.
Skyrme, D. J., (2008), The 3Cs of Knowledge Sharing: Culture, Co-opetition and Commitment No 64, pp. 1-6.
 
43.
Stabryła A., Cabała P., Mesjasz C., Piekarz H., Woźniak K., (2008), Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw, In: Rokita J. (ed.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu (p. 246), Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 
44.
Stańczyk – Hugiet E., (2005), Organizacja ucząca się, In: Krupski R. (ed.) Zarządzania przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji (p. 196), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 
45.
Stankiewicz M. J. (ed.), (2006), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń.
 
46.
Sveiby K.E., Simons R., (2002), Collaborative climate and effectiveness of knowledge work–an empirical study, Journal of Knowledge Management No 6 (5), pp. 420-433.
 
47.
Szabó L., Csepregi A., (2011), Competences Found Important for Knowledge Sharing: Investigation of Middle Managers Working at Medium- and Large-Sized Enterprises, IUP Journal of Knowledge Management No 9, pp. 42-43.
 
48.
Tschannen-Moran M., Woolfolk Hoy A., (2001), Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct, Teaching and Teacher Education No 17, pp. 783-805, http://dx.doi.org/10.1016/S074....
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top