The sources of competitive advantage from the perspective of project management – results of empirical studies
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Economics and Business, Poland
 
 
Online publication date: 2019-06-13
 
 
Management 2019;23(1):75-89
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
M
R
 
ABSTRACT
The aim of the paper is entering the discussion concerning the sources of competitive advantage in project management in basic local government units in Poland. The focus of the paper is placed on the selected elements of the sources of competitive advantage in basic local government units in Poland, namely tasks implemented in projects. The paper consists of two main parts. In the first part of the paper, a starting point was the presentation of the essence of competitiveness and competitive advantage in the process of project management from the perspective of local government units in Poland. In the second one, the results of the research proceedings concerning the importance of tasks implemented in projects in projects in basic local government units in Poland were discussed. The considerations presented in the paper refer to the results of the research proceedings, which took place in two stages. The first stage of the studies was conducted in 2013 and it concerned the years 2010-2012, the second stage – in 2018, and it concerned the years 2016-2018.
 
REFERENCES (26)
1.
Adamik, A. (2015). Dynamizowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. Zmiana warunkiem sukcesu. W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności. No. 400, p. 11-20. DOI: 10.15611/pn.2015.400.01.
 
2.
Bajdak, A. (red.). (2003). Internet w marketing. W: Paweł, G., Zrobek, J. (2014). Online promotion as a source of competitive advantage for local government units – a case study. Commune Economic and Regional Studies Vol. 7, No. 2.
 
3.
Bielski, I. (2016). Przewaga konkurencyjna jako krytyczny zasób przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość i zarządzanie. Vol. XVII, Iss. 7, pp. 25–39.
 
4.
Bossak, J., Bieńkowski, W. (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa.
 
5.
Dolata, M. (2013). Dojrzałość projektowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Organizacja i Kierowanie. No. 5, pp. 163-173.
 
6.
Grodzka, D. (2017). Grodzka Konkurencyjność polskich regionów na tle regionów państw członkowskich UE. Studia BAS. Rozwój regionalny. No. 1(49). pp. 169–202.
 
7.
Gorynia, M.. (2018). Konkurencja i konkurencyjność w sektorze przedsiębiorstw wodociągowych - aspekty teoretyczne i praktyczne. W: Chudziński, P. (red). (2018). Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym : uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzania. Warszawa: PWE. pp. 75-96.
 
8.
Górecka, D. (2009). Wielokryterialne wspomaganie wyboru projektów europejskich, Toruń: TNOiK.
 
9.
Haffer, J. (2009). Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsc., Toruń: TNOiK Henzel, H. (2007). Decyzje w działalności inwestycyjnej–uwarunkowania, metody, efekty. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
10.
Januškaite, V., Užiene, L. (2018). Intellectual capital as a factor of sustainable regional competitiveness. Sustainability. 10(12). pp. 1-18. Doi:10.3390/su10124848.
 
11.
Kraszewska, M., Pujer, K. (2017). Konkurencyjność przedsiębiorstw sposoby budowania przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Exante Wydawnictwo Naukowe.
 
12.
Krzyżanowska, M. (2011). Marketing a osiąganie przewagi konkurencyjnej. W: Garbarski, L. (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, pp. 7-12.
 
13.
Kogut, J., Brożek, K. (2018). Human capital as the growth factor in regional competitiveness. Central European Review of Economics & Finance, 22(6), pp.57-69. https://doi.org/10.24136/ceref....
 
14.
Łaźniewska, E., Gorynia, M. (2012). Konkurencyjność regionalna. Koncepcje- strategie-przykłady, Wydawnictwo Naukowe. Warszawa: PWN.
 
15.
Magretta, J., (2014), Zrozumieć Michaela Portera. Jak stworzyć dobrą strategię i zdobyć przewagę konkurencyjną. Warszawa: MT Biznes.
 
16.
Melnyk. O., Yaskal, I. (2013). Theoretical approaches to concept of “competition” and “competitiveness”. Ecoforum Vol.2(2).
 
17.
Obłój, K. (2001). Logika przewagi konkurencyjnej, Przegląd Organizacji. No. 9.
 
18.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide - Sixth Edition). (2017).
 
19.
Pokorska, B., Maleszyk, E. (2006). Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji. Warszawa: PWE.
 
20.
Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 
21.
Siudek. T., Drabarczyk, K. (2015). Theoretical and Applied Aspects of the Competitiveness - a Review of the Literature. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej No. 112, pp. 137–153.
 
22.
Tarasova, T.F., Snitko, L.T., Matuzenko, E.V., Meshechkina, R.P., Voishscheva, O.S. (2016). Theoretical and Methodological Aspects of Organization’s Competitive Strategy Formation, International Journal of Economics and Financial Issues. Vol 6(S5), pp. 26-32.
 
23.
Twardowski, D. (2014). Konkurencyjność w ujęciu regionalnym - istota, czynniki oraz jej kształtowanie. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Vol. 28 (3), pp. 127-140.
 
24.
Szymla, Z. (2000). Determinanty rozwoju regionalnego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
25.
Zawodziński, K., Bartoszuk, P. (2013). Atrakcyjność inwestycyjna a konkurencyjność. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Vol. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej, pp. 11-41.
 
26.
Żbikowski, J. (2015). Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane problemy. HANDEL WEWNĘTRZNY. No. 4, Issue 357, pp. 37-46.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top