Efficiency of project management in higher education establishments on the example of Gdynia Maritime University
 
More details
Hide details
1
Associate Prof. Ph.D., Faculty of Management and Quality Science, Gdynia Maritime University, Poland
 
2
MA, Doctoral School of Gdynia Maritime University, Poland
 
3
Ph.D., Faculty of Management and Quality Science, Gdynia Maritime University, Poland
 
 
Online publication date: 2022-08-08
 
 
Management 2022;26(1):164-188
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
D00
I2
 
ABSTRACT
Project management is sufficiently described in the source literature. However, numerous published scientific works refer mainly to examples of good practice in project management in business entities, and unfortunately higher education establishments (HEE) are marginally analysed. Therefore, the analyses defined in study aim to evaluate the performance indicators of project management in universities, on the example of Gdynia Maritime University. In the studies the research in action method was applied as well as the technique of direct interview with project or department managers involved in the project implementation. The analyses covered selected projects that were implemented at the University between 2017 and 2021. Moreover, research questions were formulated, i.e., 1) Which indicators are used to assess the efficiency of project management at HEE?, 2) Does the surveyed HEE analyse the project management efficiency assessment? In order to conduct the study, the Author’s indicators were proposed to assess the efficiency of process management during the implementation of projects in HEE and these were applied in the analysis presented in this article. It was found that the surveyed university does not apply indicators to assess the efficiency of project management. Whereas the usefulness of indicators proposed by the Authors to study the efficiency of project management was confirmed by calculations performed. On these grounds, the Authors recommend the University authorities should consider implementing these indicators.
 
REFERENCES (63)
1.
Arora, A., & Kaur, S. (2015, March). Performance assessment model for management educators based on KRA/KPI. In International conference on technology and business management (Vol. 23, No. 2015).
 
2.
Asmare, E., Begashaw, A. (2018). Review on Parametric and Nonparametric Methods of Efficiency Analysis, CRIMSON PUBLISHERS Wings to the Research.
 
3.
Badi, S.M., Pryke, S.D. (2015). Assessing the quality of collaboration towards the achievement of sustainable energy innovation in PFI school projects. International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 8 No. 3, pp. 408-440.Bukłaha E. (2012). Sukces, skuteczność i efektywność w zarządzaniu projektami. In: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy, 2012 (nr 113), pp. 24-35.
 
4.
Bielski, M. (1997). Organizacje. Istota, struktury, procesy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Lodz University Press.
 
5.
Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
6.
Biskupek, A.,Spałek, S. (2016). Kwalifikacje kierownika projektu a sukces przedsięwzięcia. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 2016 (nr 88), pp. 12-36.
 
7.
Bonghez, S., Grigoroiu, A. (2013). If it can’t be expressed in figures—project performance management. Paper presented at PMI® Global Congress 2013—EMEA, Istanbul, Turkey.BrzezickI, Ł., (2020). The Efficiency of Public and Private Higher Education Institutions in Poland. The Polish Journal of Economics / 4(304).
 
8.
Coetzer, G. (2016). An empirical examination of the relationship between adult attention deficit and the operational effectiveness of project managers. International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 9 No. 3, pp. 583-605.
 
9.
Cooper, R., Edgett, S. (2008). Maximizing Productivity in Product Innovation. Research-Technology Management, Vol. 51, Iss. 2, pp. 47-58. DOI: 10.1080/08956308.2008.11657495.
 
10.
Cruz Villazón, C., Sastoque Pinilla, L., Otegi Olaso, J. R., Toledo Gandarias, N., & López de Lacalle, N. (2020). Identification of key performance indicators in project-based organisations through the lean approach. Sustainability, 12(15), 5977.
 
11.
Davidson Frame, J. (2001). Zarządzanie projektami w organizacjach, czyli jak sprostać wymaganiom klienta na czas, nie przekraczając budżetu. Warszawa: Wydawnictwo WIG-Press.
 
12.
Drucker, P.F. (2003). Praktyka zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 
13.
Ehrenfeld, J. (2008). Sustainability by design: A subversive strategy for transforming our consumer culture.. Yale University Press.
 
14.
Frączkiewicz-Wronka, A.(2010). Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod. Organizacja i Zarządzanie, Vol. 4, pp. 5-24.
 
15.
Głodziński, E. (2017). Efektywność w zarządzaniu projektami. Wymiary - Koncepcje - Zależności https://www.researchgate.net/p... (10.02.2022 - access date).
 
16.
Griffin R.W. (2017). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN..
 
17.
Grycuk, A. (2010). Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean. Przegląd Organizacji, Vol. 2, pp. 28-31. Haji-Kazemi, S., Andersen, B. (2014). Efficiency of project health checks (PHCs) as an early warning system in practice: a case study in Norway’s telecommunication industry. International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 7 No. 4, pp. 678-700.
 
18.
Higher Education Institutions in Poland, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Vol. 46, Iss 4, pp. 149–158. DOI: 10.5604/01.3001.0011.6460. International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 10 Issue: 3.
 
19.
Jahangirian, M., Taylor, S. J., Young, T., & Robinson, S. (2017). Key performance indicators for successful simulation projects. Journal of the Operational Research Society, 68(7), 747-765.
 
20.
Jakubczyc, (1999). Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
21.
Kamińska A., Zawiła-Niedźwiecki J. (2015), Koncepcja modelu polityki informacyjnej.
 
22.
Kerzner, H. (2005). Advanced Project Management. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
23.
Kerzner, H. (2017). Project management metrics, KPIs, and dashboards: a guide to measuring and monitoring project performance.
 
24.
Kieżun, W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Wydawnictwo Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie.
 
25.
Kim MS and Kim JH (2020) Effective University Facility Management Plan Proposal Reflecting the Needs of the Main Users. Front. Psychol. 11:219.
 
26.
Kisielnicki, J (2016). Kierownik projektu informatycznego i jego rola w zespole realizującym projekt. Studia Informatica Pomerania, Vol. 4, pp. 109-122, : 10.18276/si.2016.42-10.
 
27.
Klincewicz, K. (red.) (2016). Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
28.
Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Lahdenperä, P. (2016). Preparing a framework for two-stage target-cost arrangement formulation. International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 9 No. 1, pp. 123-146.
 
30.
Alkhaldi, M, Gadhoum, Y., (2017), “Official Use of Key Performance Indicators in the Education Sector: Case of Saudi Arabia”, Asia Pacific Institute of Advanced Research (APIAR), Vol.3.
 
31.
Małecki, P.P., Rosiek, K., Żaba-Nieroda, R. (2019). Metody oceny projektów gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1.
 
32.
Meier, H., Lagemann, H., Morlock, F., Rathmann, C. (2013). Key performance indicators for assessing the planning and delivery of industrial services. Procedia Cirp, 11 (2013), pp. 99-104.
 
33.
Mesároš, P., Behúnová, A., Mandičák, T., Behún, M., & Krajníková, K. (2021). Impact of enterprise information systems on selected key performance indicators in construction project management: An empirical study. Wireless Networks, 27(3), 1641-1648.
 
34.
Moura, L.F., Pinheiro de Lima, E., Deschamps, F., Van Aken, E., Gouvea da Costa, S.E., Treinta, F.T. and Cestari, J.M.A.P. (2019). Designing performance measurement systems in nonprofit and public administration organizations. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 68 No. 8, pp. 1373-1410. https://doi.org/10.1108/IJPPM-....
 
35.
Mullaly, M. (2014). The role of agency in project initiation decisions. International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 7 No. 3, pp. 518-535.
 
36.
Pączek, E., Wyrozębski, P. (2017). Project Management in Non-Scientific Activities in Selected.
 
37.
Parmenter, D. (2015). Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
38.
Pawlak Z. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
39.
Pawlak, M. (2012). Metody analizy ryzyka w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych.
 
40.
Pfaffel, S., Faulstich, S., & Sheng, S. (2019). Recommended key performance indicators for operational management of wind turbines. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1356, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.
 
41.
Prońko, J., Wojtasiak, B. (2016). Znaczenie cech menedżera projektu i członków zespołu projektowego. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Vol. 44 Issue 4, 2016, pp. 23–29, DOI: 10.12845/bitp.44.4.2016.2.
 
42.
Prussak, W., Wyrwicka, M. (1997). Zarządzanie projektami. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji.
 
43.
Pyra, M. (2020). The operational efficiency of public higher vocational schools in the Lubelskie voivodeship/ Efektywność funkcjonowania państwowych wyższych szkół zawodowych z województwa lubelskiego. Economic and Regional Studies, Vol. 13, Iss. 1, p. 115-125. DOI: 10.2478/ers-2020-0008.
 
44.
Randeree, K. and Ninan, M. (2011), “Leadership and teams in business: a study of IT projects in the United Arab Emirates”, International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 4 No. 1, pp. 28-48.
 
45.
KPKPB, (2022), Raport „Podsumowanie uczestnictwa Polski w Programie Ramowym Horyzont 2020”, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych, UE, 11.04.2022, https://www.kpk.gov.pl/polska-....
 
46.
Ruiz-Lozano, M., Tirado-Valencia, P., Sianes, A., Ariza-Montes, A., Fernández-Rodríguez, V., López-Martín, M.C. (2020). SROI Methodology for Public Administration. Decisions about Financing with Social Criteria. A Case Study. Sustainability 2020, 12, 1070; doi:10.3390/su12031070.
 
47.
Rummler, G.A., Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: PWE.
 
48.
Rydzewska-Włodarczyk, M., Sobieraj, M. (2013). Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Vol. 76, pp. 333-347. DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-25.
 
49.
Ryńca, R., Mrzygłocka-Chojnacka, J. (2016). Czynniki mające wpływ na ocenę projektu z perspektywy różnych interesariuszy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaVol. 1, Iss. 79, p. 313-325, DOI: 10.18276/frfu.2016.79-24.
 
50.
Ssegawa, J.K., Muzinda, M. (2016). Using RBM approach in managing projects beyond the development sector. International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 9 No. 2, pp. 337-363.
 
51.
Stańczak, J., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2016). Koncepcja metodyczna zarządzania projektami informatyzacji Uczelni publicznej. Zeszyty naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach nr 281, p 195.
 
52.
Starosta, A. (2017). Błędy w zarządzaniu projektami i programami zdrowotnymi. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 114, pp. 455-465. DOI: 10.29119/1641-3466.2017.114.36.
 
53.
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Vol. 244, pp. 200-208.Sundqvist, E., Backlund, F., Chronéer, D. (2014). What is Project Efficiency and Effectiveness?. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 119. 278-287. 10.1016/j.sbspro.2014.03.032.
 
54.
Szczepańska, K. (2009). Metody i techniki TQM, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
55.
Szczepańska, K. (2010). TQM. Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
56.
Trocki, M., Grucza, B. i Ogonek, K. (2003). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
 
57.
Tsotetsi, P., Mugova, C. (2018). Investigating the Efficiency and Effectiveness of Project Execution in a South African Project Based Organisation. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Paris, France. uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania [w:] Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Aspekty ekonomiczne i społeczne, Zeszyty Naukowe.
 
58.
Wolszczak-Derlacz, J.,( 2018). Efektywność szkół wyższych w Polsce na tle uczelni europejskich – analiza dla dziewiętnastu krajów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 2 (52), 147-170.
 
59.
Wysocki, R. K. (2018). Efektywne zarzadzanie projektami. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
60.
Zakrzewska-Bielawska, A. (red.) (2019), Podstawy zarzadzania. Teoria i ćwiczenia. Łódź: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 
61.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Vol. 30, pp. 207-217. http://www.wneiz.pl/nauka_wnei... (5.02.2022 - access date).
 
62.
Zidane, Y. J.-T. Olsson, N O.E. (2017). Defining project efficiency, effectiveness and efficacy.
 
63.
Zienkiewicz, A. (2015). Efektywność organizacji nie działających w celu osiągnięcia zysku – studium teoretyczne,.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top