The role of flexibility in building the competitiveness of small and medium enterprises
 
 
More details
Hide details
1
Łódź University of Technology Department of Management
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):154-168
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Flexibility is perceived as the key factor determining the competitiveness and a competitive edge of contemporary organizations, as it is one of the most basic qualitative features of this category of entities. Taking this into account, the author of the article decided to present and evaluate the possibilities and conditions for using flexibility in building competitiveness of SMEs. The aim of the article was achieved through conducting surveys on the sample of 61 companies from the Lodz region.
 
REFERENCES (42)
1.
Adamik A., Nowicki M. (2012), Budowa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorsyw, in: M. Matejun (ed.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa.
 
2.
Alpkan L., Yilmaz C., Kaya N. (2007), Market Orientation and Planning Flexibility in SMEs. Performance Implications and an Empirical Investigation, “International Small Business Journal”, vol. 25, no. 2.
 
3.
Ansoff I. (1988), The New Corporate Strategy, John Wiley & Sons, New York.
 
4.
Ayyagari M., Beck T., Demirgüç-Kunt A. (2007), Small and Medium Enterprises Across the Globe, “Small Business Economics”, vol. 29, no. 4.
 
5.
Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 
6.
Brylska-Michałek K. (2013), Rola mikroprzedsiębiorstw w rozwoju gospodarki województwa łódzkiego, “Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 9.
 
7.
European Commission Recommendation (2003) no. 2003/361/EC of 6 May 2003 Concerning the Definition of Small and Medium-Sized Enterprises, “Official Journal of the European Union”, L 124, 20.5.2003.
 
8.
European Commission Regulation (2004) no 364/2004 of 25 February 2004 amending Regulation (EC) No 70/2001 as regards the extension of its scope to include aid for research and development, “Official Journal of the European Union”, L 63/22, 28.2.2004.
 
9.
Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
10.
Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.
 
11.
Dreyer B., Grønhaug K. (2004), Uncertainty, Flexibility, and Sustained Competitive Advantage, “Journal of Business Research”, vol. 57, no. 5.
 
12.
Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Organizacja z perspektywy zasobów - ewolucja w podejściu zasobowym, in: A. Adamik (ed.) Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
13.
Gélinas R., Bigras Y. (2004), The Characteristics and Features of SMEs: Favorable or Unfavorable to Logistics Integration?, “Journal of Small Business Management”, Vol. 42, No. 3.
 
14.
Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 
15.
Krupski R. (2005), Elastyczność organizacji, in: R. Krupski (ed.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa.
 
16.
Krupski R. (2006), Elastyczność organizacji - elementy teorii, „Zeszyty Naukowe WWSZIP”, nr 9.
 
17.
Krupski R. (2011), Rozwój małych i średnich firm w świetle badań empirycznych. Kontekst strategiczny, in: S. Lachiewicz, M. Matejun (eds.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
18.
Krupski R., Osbert-Pociecha G. (2008), Elementy teorii elastycznej organizacji, in: R. Krupski (ed.), Elastyczność organizacji, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 
19.
Lachiewicz S., Matejun M. (2012), Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, in: M. Matejun (ed.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa.
 
20.
Lee S., Park G., Yoon B., Park J. (2010), Open Innovation in SMEs-An Intermediated Network Model, “Research Policy”, Vol. 39, No. 2.
 
21.
Levy M., Powell P. (2005), Strategies for Growth in SMEs: The Role of Information and Information Systems, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 
22.
Łuczka T. (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa-Poznań.
 
23.
Łuczka T., Lachiewicz S., Stawasz E. (2010), Rozwój badań w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w polskich ośrodkach akademickich, in: S. Lachiewicz, B. Nogalski (eds.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
24.
Mesu J., Van Riemsdijk M., Sanders K. (2013), Labour Flexibility in SMEs: the Impact of Leadership, “Employee Relations”, Vol. 35, No. 2.
 
25.
Misztal A. (2011), Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa łódzkiego, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 6.
 
26.
Nicolescu O. (2009), Main Features of SMEs Organisation System, “Review of International Comparative Management”, Vol. 10, No. 3.
 
27.
Olczyk M. (2008), Konkurencyjność: teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 
28.
Raju P.S. Loniala S.C., Crum M.D. (2011), Market Orientation in the Context of SMEs: A Conceptual Framework, “Journal of Business Research”, Vol. 64, No. 12.
 
29.
Robu M. (2013), The Dynamic and Importance of SMEs in Economy, “The USV Annals of Economics and Public Administration”, Vol. 13, No. 1(17).
 
30.
Rundh B. (2011), Linking Flexibility and Entrepreneurship to the Performances of SMEs in Export Markets, “Journal of Manufacturing Technology Management”, Vol. 22, No. 3.
 
31.
Safin K. (2008), Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, mała firma - zagadnienia podstawowe, in: K. Safin (ed.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 
32.
Sakieva Z. (2009), The Use of Intellectual Property by Small and Middle-sized Enterprises, GRIN Verlag, Norderstedt.
 
33.
Sauś J. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa a kapitał społeczny, in: T. Łuczka (ed.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 
34.
Schmiemann M. (2009), SMEs were the Main Drivers of Economic Growth between 2004 and 2006, “Statistics in Focus”, No. 71.
 
35.
Skowronek-Mielczarek A. (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa.
 
36.
Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, „Dom Organizatora”, Toruń.
 
37.
Verdú-Jover A. J., Lloréns-Montes F. J., García-Morales V. (2006), Environment-Flexibility Coalignment and Performance: An Analysis in Large versus Small Firms, “Journal of Small Business Management”, Vol. 44, No. 3.
 
38.
Volberda H.W. (1997), Building Flexible Organizations for Fast-Moving Markets, “Long Range Planning”, Vol. 30, No. 2.
 
39.
Volberda H.W. (1999), Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive, Oxford University Press, Oxford.
 
40.
Wymenga P., Spanikova V., Barker A., Konings J., Canton E. (2012), EU SMEs in 2012: at the Crossroads. Annual Report on Small and Medium-Sized Enterprises in the EU, 2011/12, Ecorys Nederland BV, Rotterdam.
 
41.
Zelek A. (2012), Jakość zarządzania strategicznego w MSP a odporność firm na kryzys, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 7.
 
42.
Ziębicki B. (2010), Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 234.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top