Two Faces of Anti-crisis Management: from Definitions to Concepts
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Economics
 
2
Poznan University of Economics
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):169-183
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Definitions to Concepts Issues related to crisis in business, although present in literature on management for a long time, still remain unexplained to a great extent. Studying the subject literature leads to the conclusion that the concept of anti-crisis management, although present in literature for many years, is understood in a number of different ways. The authors of this article try to systematize approaches to anti-crisis management, starting with approaches and finishing with understanding the very nature (definition) of crisis. They conclude that depending on the way of understanding crisis (its definition), two main approaches to anti-crisis management can be distinguished: one oriented at looking for methods and tools allowing to notice the crisis symptoms early enough, determine its causes and take the appropriate preventive and corrective actions, and one based on building company’s long-term resistance to crisis.
 
REFERENCES (44)
1.
Aplin J. C., Cosier R. A. (1980), Managing creative and maintenance organization, „The Business Quarterly”, spring.
 
2.
Barton R.M. (1993), The Crisis Management, Oxford Press Publishers, Oxford.
 
3.
Bełz G. (2011), System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
4.
Caponigro J.R. (2000), The Crisis Counselor. A Step-By-Step Guide to Managing a Business Crisis, Contemporary Books, Lincolnwood, Chicago.
 
5.
Coombs W.T. (2011), Ongoing Crisis Communications: Planning, Managing, and Responding, Sage Publications, Thousand Oaks.
 
6.
Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, „Przegląd Organizacji”, nr 3.
 
7.
Dąbrowski J. (2002/2003), Zmiany strategiczne w teorii i praktyce zarządzania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
8.
Davidsson P., Achtenhagen L., Lucia N. (2005), Research on Small Firm Growth: A Review, “European Institute of Small Business”, http://s3.amazonaws.com/academ... (10.01.2014 - data dostępu).
 
9.
Druker P.F. (1992), Innowacja I przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa.
 
10.
Gierszewska G. (2002), Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji, w: B. Kozyra, A. Zelek (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wyd. Zachodniopomiorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 
11.
Greiner L. E. (1998), Evolution and revolution as organizations grow, “Harvard Business Review”, May-June.
 
12.
Gryz J., Kitler W. (red.) (2007), System reagowania kryzysowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
13.
Hanks S. H., Watson C. J., Jansen E., Chandler, G. N. (1994), Tightening the life-cycle construct: A taxonomic study of growth stage configurations in hightechnology organizations, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 18, No. 2.
 
14.
Herman Ch.F. (1963), Some Consequences of Crisis Which Limit the Viability of Organizations, “Administrative Science Quartely”, No 8.
 
15.
Kazanjian R. K., Drazin R. (1989), An empirical test of a stage of growth progression model, „Management Science”, Vol. 35, No. 12.
 
16.
Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2003), Istota zjawisk kryzysowych, w: J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław.
 
17.
Krzakiewicz K. (2008), Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
18.
Krzystek M. (1980), Organisatorische Möglichkeiten des Krisenmanagements, „Zeitschrift für Organisation“, nr 2.
 
19.
Leupin U. (1998), Turnaround von Unternehmen: von der Krisenbewältigung zur Erfolgssteigerung, ein praktischer Führungsbehelf für Unternehmen, Banken und Berater, Bern Paul Haupt, Bern- Stittgart- Wieden.
 
20.
Levie, J.D., Lichtenstein B. (2010), A terminal assessment of stages theory: introducing a dynamic states approach to entrepreneurship, “Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 34, No. 2.
 
21.
Łuczak M. (2003), Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 
22.
Murdoch A. (2003), Komunikowanie w kryzysie - jak ratować wizerunek firmy, Poltext, Warszawa.
 
23.
Mitroff I.I. (2001), Managing crisises before they happen, American Management Association, New York.
 
24.
Oldcorn R. (1989), Management, MacMillan, London.
 
25.
Phelps R., Adams R., Bessant J. (2007), Life cycles of growing organizations: A review with implications for knowledge and learning, “International Journal of Management Reviews”, Vol. 9, No. 1.
 
26.
Płużek Z., Jacyniak A. (2006), Świat ludzkich kryzysów, Wyd. WAM, Kraków.
 
27.
Rakowska A. (2011), Kryzysowe przywództwo, czyli kompetencje menedżerskie niezbędne w trudnych czasach, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 2.
 
28.
Reid J. (2000), Crisis Management: Plannind and media Relations for The Design and Construction Industry, John Wiley&Sons Inc., New York.
 
29.
Romanowska M. (2010), Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 98, SGH, Warszawa.
 
30.
Romanowska M. (2012), Uwarunkowania odporności przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny. Propozycja podejścia badawczego, w: A. Barabasz, G. Bełz (red.), Systemy i procesy zmian w zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
31.
Rydzak W. (2011), Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
32.
Sikorski A. (1991), Systemy wczesnego ostrzegania, w: K. Fabińska, J. Rokita (1991), Rozwój przedsiębiorstwa. Procesy u strategie rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej im K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 
33.
Słownik wyrazów obcych (2000), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
34.
Skalik J. (2012), Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, w: A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Wyd. Mfiles, Kraków Słownik wyrazów obcych (2000), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
35.
Steinmetz L. (1969), Critical stages of small business growth: when they occur and how to survive them, “Business Horizons”, Vol. 12, No. 1.
 
36.
Urbanowska-Sojkin E. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
37.
Urbanowska-Sojkin E. (2002), Antycypowanie kryzysów przedsiębiorstwa - aspekt informacyjny, w: B. Kozyra, A. Zelek (red), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 
38.
Walas-Trębacz J., Ziarko J. (2011), Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 2, Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 
39.
Wawrzyniak B. (1984), Zarządzanie w kryzysie, PWE, Warszawa.
 
40.
Wieczerzyńska B. (2009), Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
 
41.
Wróblewski R. (2010), Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, Nr 87 Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce.
 
42.
Zbierowski P. (2012) Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 
43.
Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna., Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa.
 
44.
Zimniewicz K. (1990), Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa - Poznań.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top