Contemporary trends in the management of multiple economic entities
 
More details
Hide details
1
Witelon University of Applied Sciences in Legnica
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):184-198
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this elaboration is to recognize trends in management of multiple economic entities. The attention was focused on centralized and decentralized management system. This study has a theoretical and empirical character. It is based on the literature studies and the results of researches obtained by the representatives of the scientific community over the past ten years in centralization/decentralization of management in complex economic units. In addition, there are included the latest findings concerning the discussed issue in the mining industry, made by the author of the study. The elaboration demonstrates that the flexibility of the organizational structures of multiple economic entities is diversified and depends on the type of multiple organization. The more flexible structure, the greater tendency to decentralize management. There is also an attempt to define current trends in management of multiple organizations. The study also tries to answer the following research questions: in what direction heads the management of the complex economic units, so-called multiple economic entities? whether there is a tendency for centralization or decentralization of management? whether internal subsidiaries are carrying out ever larger scope of organic functions and decision-making powers or whether it is limited for them? The elaboration ends with a resume and a bibliography.
 
REFERENCES (24)
1.
Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 
2.
Broszkiewicz A. (2008), Wpływ zagranicznych grup przemysłowych na funkcjonowanie nowo utworzonych spółek zależnych w Polsce - wyniki badań, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 
3.
Haus B. (2004), Ewolucja współczesnej wiedzy o przedsiębiorstwie, AE Forum, Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr XI, Katowice.
 
4.
Haus B. (2005), Rozmieszczenie władzy w organizacji holdingowej, w: J. Skalik (ed.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1092, Wrocław.
 
5.
Hoffman F. (1993), Konzernhandbuch, Gabler Verlag. Wiesbaden.
 
6.
http://www.khw.pl/?d=3674 (03.01.2014 - data dostępu).
 
7.
Jagoda H. (2004), Holdingi i przedsiębiorstwo wielozakładowe. Coraz więcej podobieństw niż różnic, w: H. Jagoda, J. Lichtarski (eds.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią i praktyką, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1014, Wrocław.
 
8.
Jagoda H., Haus B. (1995), Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa.
 
9.
Kraśnik J. (2012), Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
10.
Kreft Z. (2004), Holding. Grupa Kapitałowa, PWE, Warszawa.
 
11.
Kreft Z., Karwan M. (2003), Centralizacja i decentralizacja uprawnień decyzyjnych w holdingu - dylematy lokalizacyjne, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 
12.
Krupski R. (2005), Elastyczność struktur organizacyjnych, w: J. Stankiewicz (ed.), Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 
13.
Krupski R. (2008), Rodzaje i podstawowe mechanizmy elastyczności, w: R. Krupski (ed.), Elastyczność organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
14.
Lachiewicz S., Zakrzewska - Bielawska A. (2010), Kierunki zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA 234, Łódź.
 
15.
Lachiewicz S., Szymańska K., Walecka A. (eds.) (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
16.
Lichtarski J.M. (2011), Struktury zadaniowe. Składniki, własności, uwarunkowania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
17.
Niemczyk J. (2008), Elastyczne struktury organizacyjne, w: R. Krupski (ed.), Elastyczność organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
18.
Osbert - Pociecha G. (2008), Określenia, definicje, problemy, w: R. Krupski (ed.), Elastyczność organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
19.
Piotrowicz A. (2001), Procesowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 6.
 
20.
Sobotkiewicz D. (2005), Samodzielność decyzyjna krajowych oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce w zakresie marketingu, rozprawa doktorska, AE Wrocław.
 
21.
Sobotkiewicz D. (2011), Centralizacja zarządzania na przykładzie niemieckiej spółki zależnej, w: S. Lachiewicz, K. Szymańska, A. Walecka (eds.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
22.
Stępień B. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
23.
Suszyński C. (2010), Ewolucja kategorii przedsiębiorstwa w procesie rozwoju nauk o zarządzaniu, w: S. Lachiewicz, B. Nogalski (ed.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
24.
Zając Cz., (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top