Processes in multiple economic entities
 
More details
Hide details
1
Witelon University of Applied, Sciences in Legnica
 
 
Online publication date: 2015-06-03
 
 
Management 2015;19(1):19-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is an attempt at identifying processes carried out in various types of multiple economic entities. It presents a collection of processes which includes basic, supporting and management ones, and which shows the very essence and classification of these. The notion of redesigning organisation from a functional to process-based one has also been stressed. The final part of the study presents the location at which processes are carried out in various types of multiple economic entities. The article is of theoretical nature and its content is the subject of empirical research which aims at identifying the collection of processes carried out in such big and complex economic entities.
 
REFERENCES (21)
1.
Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa.
 
2.
Bukowitz W.R., Williams R.L. (2000), The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London.
 
3.
Cyfert S., Krzakiewicz K. (2006), Koncepcja organizacji zorientowanej na procesy, w: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej, Wyd. TNOiK, Katowice.
 
4.
Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
5.
Grajewski P. (2003), Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom organizatora, Toruń.
 
6.
Hammer M., Champy J. (2001), Reengineering the corporation: a manifest for business revolution, New York.
 
7.
Kaplan R.S. i Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 
8.
Kaplan R., Norton D. (2001), Strategiczna karta wyników – jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. PWN, Warszawa.
 
9.
Koziński J. (1996), Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
10.
Managenelli R., Klein M. (1998), Reeingineering. Metoda usprawniania organizacji, Wyd. PWE, Warszawa.
 
11.
Miller J.G., Vollman T.E. (1985), The Hidden Factory, Harvard Business Review, No 5.
 
12.
Müller R., Rupper P. (2000), Process Reengineering, Wyd. Astrum, Wrocław.
 
13.
Nowosielski S. (2008), Podejście procesowe a współczesne koncepcje i metody zarządzania, w:J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 34.
 
14.
Perechuda K. (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości – koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
15.
Porter M. (1985), Competitive Advantage, Free Press, New York.
 
16.
Rummler G., Brache A. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 
17.
Sarvary M. (1992), Knowledge Management and Competition In the consulting Industry, Kalifornia Management Review, No 2.
 
18.
Schmelzer H.J., Sesselmann W. (2003), Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, Hanser, Wien.
 
19.
Skrzypek E., Hofman M. (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie. Oficyna Wolters a Kluwers Business, Warszawa.
 
20.
Stabell C.B., Fjeldstand O.D. (1998), Configuring value for competitive adventage: On chains shops, and networks, Strategic Management Journal, No 19.
 
21.
Womack James P., Daniel T. Jones (1994), From Lean Production to the Lean Enterprise, Harvard Business Review, Vol. 72, No. 2.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top