Reallocation of organic functions on the example of domestic subsidiary - a case study
 
More details
Hide details
1
Witelon University of Applied Sciences in Legnica
 
 
Online publication date: 2014-12-30
 
 
Management 2014;18(2):119-133
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This elaboration discusses organic functions problem with respect to changes of their distribution based on an example of a domestic subsidiary that is a part of a holding. The theoretical part shows that the evolution of organizational structure and the change in the perception of the role of subsidiaries in the entire holding affect the reallocation of organic functions. The empirical part looks closely at the attempt to identify the changes that took place in organic functions placement at the level of a subsidiary as well as recognition how the changes affected organizational structure transformation. The elaboration ends with a summary in which the main findings of research are presented
 
REFERENCES (18)
1.
Bartlett Ch., Ghoshal S. (1977), The evolution of the transnational, w: I. Islem, W Shepherd, E. Elgar (eds.), Current Issues in International Business, Cheltenham.
 
2.
Chandler A.D. (1962), Strategy and Structure. Chapters In The History of The American Industrial Enterprise, MIT Press, Massachusetts.
 
3.
Czakon W. (2011), Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu, w: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Ofi cyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
4.
Czupiał J. (2010), Nowe tendencje w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami międzynarodowymi, w: J. Lichtarski (oprac.) Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 89, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
5.
Goold M., Campbell A. (2003), Structured Networks: How to create enough but not too much structure in your organization, Ashridge Strategic Management Centre, London.
 
6.
Grajewski P. (2010), Uwarunkowania i paradygmaty jako kategorie opisu rzeczywistości. w: Czerska M., Szpitter A.A. (oprac.), Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 
7.
Haus B. (1975), Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw wielozakładowych, PWE, Warszawa.
 
8.
Haus. B. (1976), Organizacja i zarządzanie wielkimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
9.
Haus B. (1983), Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu, PWE, Warszawa.
 
10.
Hedlund G.A. (1994), A Model of Knowledge Management and N-form Corporation, Strategic Management Journal, Vol. 15, John Wiley & Sons.
 
11.
Hopej M. (2004), O podobieństwach struktur organizacyjnych. Przegląd Organizacji, nr 3, Warszawa.
 
12.
Koziński J. (1996), Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
13.
Koziński J. (1996), Struktury Typu SBU w ugrupowaniach gospodarczych, w: M. Przybyła (oprac.), Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie fi rmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław.
 
14.
Piotrowicz A. (2002) Czynniki określające strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3, Warszawa.
 
15.
Piotrowicz A. (2004), Klasyczne koncepcje struktur organizacyjnych, Przegląd Organizacji, nr 11, Warszawa.
 
16.
Romanowska M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 
17.
Sobotkiewicz D. (2013), Changes in placing organic functions in structure of German concern subsidiary - casy study, Management, Vol 17, No. 1, Zielona Góra.
 
18.
Zając Cz. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top