Implementation competences as an attribute of executive employees of the flexible organisation – an attempt of their assessment among manufacturers of the agricultural machinery sector
 
More details
Hide details
1
WSB University, Institute of Management and Finance
 
2
Poznań University of Technology, Faculty of Engineering Management, FORTSCHRITT
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):65-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Based on theoretical knowledge, own professional experience and conducted research, according to the authors, the paper’s objective is to develop and empirically verify the theoretical model of implementation competences of the executive employees of manufacturing companies of the agricultural machinery sector. The main objective achievement required to formulate and reach partial objectives, which include: a) discussion and organisation of terminological issues in terms of understanding the term of implementation competences, b) development of a general model of the executive employees’ implementation competences, which is a sign of knowledge, skills, personality features, attitudes and values, c) empirical verification of the theoretical model; prioritisation of individual implementation competences in the assessment of executive employees or owners of selected companies and determination of competence weaknesses, which are characteristic of the executive personnel of these companies.
 
REFERENCES (41)
1.
Aaker D.A., Mascarenhas B. (1984), The need for strategic flexibility, „Journal of Business Strategy”, No. 5.
 
2.
Atkinson, J. (1984), Manpower strategies for flexible organizations, „Personnel Management”, No. 26.
 
3.
Bartkowiak G. (2003), Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja [Effective manager – a model and its empirical verification], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu [Publishing House of Poznań University of Economics], Poznań.
 
4.
Bhattacharya, M., Gibson, D., Doty, D.H. (2005), The effects of flexibility in employee skills, employee behaviors, and human resource practices on firm performance, „Journal of Management”, 31(4), pp. 622-640.
 
5.
Borowiecki R. (2016), Permanentna restrukturyzacja – współczesny paradygmat zarządzania? [Constant restructuring – a contemporary paradigm of management?], [in:] G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski, Meandry teorii i praktyki zarządzania [Meanders of management theory and practice], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Publishing House of Wrocław University of Economics], Wrocław, pp. 45-55.
 
6.
Cyfert S. (2012), Systemowy model organizacji: perspektywa procesów odnowy organizacyjnej [Organisation systemic model: the prospect of organisational renewal processes], [in:] G. Bełz, S. Cyfert (ed.), Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw [Strategies and mechanisms for renewal of companies], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Publishing House of Wrocław University of Economics], Wrocław, „Prace Naukowe” [“Scientific Paper”], No. 276, pp. 123-129.
 
7.
Dubois D. D., Rothwell W. J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach [Human resource management based on competences], HELION Publishing House, Gliwice.
 
8.
Filipowicz G. (2002), Pracownik wyskalowany, czyli metody i narzędzia pomiaru poziomu kompetencji [A calibrated employee, i.e. methods and tools for measuring the competence level] (1), „Personel” [“Personnel”], No. 7.
 
9.
Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi [Professional competence management], PWE, Warsaw.
 
10.
Gorynia M., Kowalski T. (2013), Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki [Economic sciences and their classification versus modern economy challenges], „Ekonomista” [„Economist”], No. 4.
 
11.
Grudzewski W.M., Hejduk I. (1998), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce [Small and medium companies in the Polish market economy], Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie [Warsaw Higher School of Trade and Law], Warsaw.
 
12.
Johnson J.L., Lee R.P., Saini A., Grohmann B. (2003), Market-Focused Strategic Flexibility: Conceptual Advances and an Integrative Model, „Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 31(1).
 
13.
Kasiewicz S., Ormińska J. Rogowski W., Urban W. (2009), Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego [Methods of achieving the flexibility of companies. From resource to process management], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie [Warsaw School of Economics], Warsaw.
 
14.
Ketkar, S., Sett, P.K. (2010), Environmental dynamism, human resource flexibility, and firm performance: analysis of a multi-level causal model, „International Journal of Human Resource Management”, Vol. 21 No. 4, pp. 1173-1206.
 
15.
Krupski R. (2008), Elastyczność organizacji [Organisation flexibility], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Publishing House of Wrocław University of Economics], Wrocław.
 
16.
Krzakiewicz K., Cyfert S., (2016), Strategiczny potencjał organizacji uczącej się w aspekcie koncepcji zdolności dynamicznych [Strategic potential of the learning organisation in terms of the concept of dynamic capabilities], „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” [„Studies and Papers at the Collegium of Management and Finance”], Zeszyt Naukowy [Research Bulletin] 149, pp. 43-59.
 
17.
Majewski T. (2006), Kompetencje dowódcze oficerów wojsk lądowych sił zbrojnych RP [Commanding competences of officers of ground forces of the Polish Armed Forces], Akademia Obrony Narodowej [National Defence University of Warsaw], Warszawa.
 
18.
Moczulska M. Stankiewicz J. (2016), Interakcje społeczne sprzyjające zaangażowaniu pracowników w organizacji – założenia w świetle teorii organizacji i zarządzania [Social interactions conductive to the employees’ involvement in the organisation – assumptions in the light of the organisation and management theory], „Nauki o Zarządzaniu” [„Management Sciences”] No. 2(27), pp. 116-129.
 
19.
Moczydłowska J. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników [Management of professional competence versus motivation of employees], Difin, Warsaw.
 
20.
Niewiadomski P. (2010), Badanie kompetencji menedżerów sprzedaży w przedsiębiorstwach budowy maszyn [Study on the competencies of sales managers at agricultural machinery manufacture companies], Unpublished doctoral dissertation.
 
21.
Niewiadomski P. (2016), Determinanty elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora maszyn rolniczych [Determinants related to flexibility of functioning of a manufacturing company of the agricultural machinery sector], Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej [Publishing House of Poznań University of Technology], Poznań.
 
22.
Nogalski B, Karpacz J., Wójcik-Karpacz A. (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw [Functioning and development of small and medium companies], AJG Publishing House, Bydgoszcz.
 
23.
Nogalski B. (2010), Lean Management, [in:] M. Czerska, A. Szpitter (eds.), Koncepcje zarządzania [Management concepts], C. H. Beck Publising House, Warsaw.
 
24.
Nogalski B., Niewiadomski P. (2015), Metoda oceny determinant elastyczności jako wyraz odnowy strategicznej zakładu wytwórczego – koncepcja i zastosowanie [Methods of the assessment of flexibility determinants as a sign of the manufacturing plant’s strategic renewal – concept and application], [in:] A. Jaki, M. Kowalik (eds.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji [Contemporary forms and dilemmas of restructuring], Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [Foundation of the Cracow University of Economics], Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw [Department of Economics and Organisation of Enterprises], Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [Cracow University of Economics], Cracow.
 
25.
Nogalski B., Śniadecki J. (2001), Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Managerial skills in the company management], Publishing House: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 
26.
Nogalski B., Surawski B. (2008), Pracownicy wiedzy. Problemy i dylematy badania pracy opartej na wiedzy [Knowledge employees. Research problems and dilemmas of the knowledge-based work], [in:] T. Listwan, S. A. Witkowski (eds.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją [Competences versus organisation management success], Difin, Warsaw, pp. 118-130.
 
27.
Osbert-Pociecha G. (2011), Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji [Ability to change as an organisation flexibility driving force], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Publishing House of Wrocław University of Economics], Wrocław.
 
28.
Pichlak M. (2015), Uwarunkowania procesu adaptacji innowacji w polskich organizacjach [Conditions of the adaptation process of innovations in Polish organisations], „Organizacja i Kierowanie” [„Organisation and Management”], No. 2, pp. 37-49.
 
29.
Rakowska A. (2007), Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach [Managerial competences of the management personnel in contemporary organisations], Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej [Publishing House of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin], Lublin.
 
30.
Rakowska A., Sitko – Lutek A. (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich [Improvement of management competences], Państwowe Wydawnictwo Naukowe [Polish Scientific Publishers], Warsaw.
 
31.
Romanowska M. (2016), Determinanty elastyczności polskich przedsiębiorstw [Determinants of flexibility of Polish companies], „Przegląd Organizacji” [„Journal of Organisation Review”] No. 2, pp. 29-35.
 
32.
Rutka R., Czerska M. (2013), Ewolucja uwarunkowań partycypacji bezpośredniej w drugiej dekadzie transformacji polskiej gospodarki [Evolution of the direct participation conditions in the second decade of the Polish economy transformation], in: M. Moszkowicz, R. Kamiński, M. Wąsowicz (ed.), Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce – modele i doświadczenia [Construction of the knowledge-based economy in Poland – models and experemients], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Publishing House of Wrocław University of Economics], Wrocław, „Prace Naukowe” [“Scientific Papers”], No. 298, pp. 27-39.
 
33.
Stankiewicz J., Moczulska M. (2013), Poprzez walkę i współzawodnictwo pracowników do innowacyjnej organizacji (w świetle wyników badań empirycznych) [By the employees’ fight and competition to an innovative organisation (in the light of the empirical research results)], [in:] J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka (eds.), Innowacje w zarządzaniu [Innovations in managements], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Publishing House of Wrocław University of Economics], Wrocław, „Prace Naukowe” [“Scientific Papers”], No. 300, pp. 119-130.
 
34.
Stankiewicz J., Moczulska M. (2016), Zachowania pracowników sprzyjające innowacyjności organizacji w świetle badań [The behaviour of employees conducive to innovation of organization in the light of the research results], „Przegląd Organizacji” [“Journal of Organisation Review”] No. 2, pp. 36-43.
 
35.
Stankiewicz J., Seiler B., Bortnowska H. (2016), Studenci kierunków menedżerskich wobec pracy ochotniczej (w świetle wyników badań) [Students of management in the face of volunteer work (in the light of the research results)], „Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance” Vol. 14, No. 2/1, pp. 401-413.
 
36.
Swafford P. M., Ghosh S., Murthy N. N. (2006), The Antecedents of Supply Chain Agility of a Firm: Scale Development and Model Testing, „Journal of Operations Management”, Vol. 24, No. 2.
 
37.
Szczęsna A., Rostkowski T. (2004), Zarządzanie kompetencjami [Competence management], [in:] T. Rostkowski (ed.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi [Modern methods of human resource management], Difin, Warsaw.
 
38.
Szpitter A., Sadkowska J. (2016), Wykorzystanie macierzy VUCA do oceny ryzyka otoczenia projektowego [The use of VUCA matrix to assess the design environment risk], „Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance” Vol. 14, No. 2/1, pp. 375-385.
 
39.
Walkowiak R. (2004), Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych [Competence model of managers of self-government organisations], Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie [Publishing House of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn], Olsztyn.
 
40.
Worren, N., Moore, K., Cardona, P. (2002), Modularity, Strategic Flexibility, and Firm Performance: A Study of the Home Appliance Industry, „Strategic Management Journal”, No. 23, pp. 1123–1134.
 
41.
Wyrwicka M. (2001), Kompetencje i kwalifikacje wymagane od pracowników przemysłu u progu XXI wieku [Competences and qualifications required from employees in the early XXI century], „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” [„Scientific Papers of the Poznań University of Technology”], seria Humanistyka i Nauki Społeczne [a series of Humanities and Socal Scinces], No. 50, pp. 57-64.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top