Ecological innovations as a chance for sustainable development - directions and obstacles in their implementation
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):49-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Ecological innovations (eco-innovations) can be considered from the standpoint of innovations implemented within the company in order to: improve organizational and management methods, production process, products, marketing, external relations with the environment and society. They are also a chance for professional development (the so-called green jobs) or can be viewed in terms of consumer interest. Consumer interest in ecoinnovations, and subsequently growth in sales of products and services, influence the effectiveness of innovations and worthiness of their further funding. Eco-innovations, however, are not limited only to the company and the services, but also the quality of life and environment protection, inevitably followed by the present and future sustainable development. In the paper all the above has been presented with GUS, PARP, UE and the Division of Environment and Public Sector Economy Management (University of Zielona Góra) studies. The research involved eco-innovations in companies and indicated the directions and obstacles of their implementation in Poland.
 
REFERENCES (24)
1.
Carley M., Spapens P. (2000), Dzielenie się światem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok-Warszawa.
 
2.
Chodyński A. (2003), Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy. Zarządzanie produktowymi innowacjami ekologicznymi, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec.
 
3.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009 (2010), Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 
4.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 (2012), Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 
5.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012 (2013), Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 
6.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014 (2015), Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 
7.
Ekoinnowacje, klucz do przyszłej konkurencyjności Europy, (2012), Komisja Europejska http://ec.europa.eu/environmen... (09.01.2016 – access date).
 
8.
Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2010), Communication from the Commission, COM(2010), 2020 final, European Commission, Brussels, 3.3.2010.
 
9.
Graczyk M. (2010), Technologie środowiskowe jako wyznacznik ekoinnowacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 4, s. [12].
 
10.
Informacja o realizacji strategii innowacyjności i efektywności gospodarki w roku 2014 (2015), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 
11.
Innowacyjność 2010 (2010), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://badania.parp.gov.pl/fil... (09.01.2016 - access date).
 
12.
Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności (2015), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/7... (09.01.2016 - access date).
 
13.
Kaźmierczak-Piwko L. (2012), Determinanty działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 10, no 1, part 2.
 
14.
Koszewska M. (2015), Czy Polscy konsumenci są przygotowani na ekoinnowacje? Wyzwania i bariery, [in:] Witczak J. (tech. ed.), EVENT o EKOinnowacjach, conference materials, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 
15.
Lewandowska A., Foltynowicz Z. (2015), Ekoinnowacje jako szansa rozwoju zawodowego – zielone miejsca pracy, [in:] Witczak J. (tech. ed.), EVENT o EKOinnowacjach, conference materials, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 
16.
Matuszak-Flejszman A. (2015), Ekoinnowacyjne narzędzia w zrządzaniu przedsiębiorstwem, [in:] Witczak J. (tech. ed.), EVENT o EKOinnowacjach, conference materials, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 
17.
Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych – rozwiązania proekologiczne (2008), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
18.
Potencjał innowacyjności w przedsiębiorstwach i otoczeniu społecznogospodarczym. Dobre przykłady, słabości, perspektywy na przyszłość (2015), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
19.
Problemy oddziaływania małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko (2010), Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Warszawa.
 
20.
Szpor A., Śniegocki A. (2012), Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 
21.
Woźniak L., Strojny J., Wojnicka E. (2010), Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
22.
Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP. Raport z analizy danych zastanych (2011), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
23.
Zielone miejsca pracy. Sprawdzone rozwiązania dla Europy (2014), Grupa Zielonych/Wolny Sojusz Europejski (Parlament Europejski) oraz Green New Deal, Bruksela – Belgia, http://www.greens-efa.eu/filea... (09.01.2016 - access date).
 
24.
Zarębska J. (2008), Zarządzanie cyklem istnienia wyrobów - dobra praktyka w zakresie wzrostu innowacyjności produktów, [in:] Graczyk M. (ed.), Dobre praktyki prośrodowiskowe jako stymulatory innowacyjności w regionie, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top