Abilities to exploit newly-acquired technologies as a source of competitive advantage of finance companies in Poland
 
More details
Hide details
1
Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University in Toruń
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):35-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article of empirical nature is an attempt to evaluate the influence of the abilities to exploit newly acquired technologies possessed by finance companies operating in Poland on the competitive advantages they gain. The findings obtained confirm the existence of such influence, although its force seems rather moderate. A stronger influence was noted in relation to the jointly analyzed individual components, as well as the one related to general organization, which constitute the exploitation abilities, as well as in relation to three basic specialized assets within this type of abilities.
 
REFERENCES (13)
1.
Agmon T., von Glinow M.A. (1991), Technology transfer in international business, Oxford University Press, New York.
 
2.
Barney J.B. (1997), Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publishing Company, New York.
 
3.
Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 35, No. 1.
 
4.
Glabiszewski W. (2016), Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 
5.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2008), Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji, Difin, Warszawa.
 
6.
Lasserre Ph. (2003), Global Strategic Management, Palgrave Macmillan, New York.
 
7.
Lowe P. (1999), Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 
8.
Pasternak K. (2005), Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa.
 
9.
Rutka R. (2002), Organizacja, [in:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
 
10.
Trott P. (2008), Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Harlow.
 
11.
Tourangeau R., Conrad F.G., Couper M.P. (2013), The science of web surveys, Oxford University Press, Oxford.
 
12.
Wasilewska E. (2008), Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
13.
Wiśniewska J. (2015), Technologia jako strategiczny czynnik innowacyjności organizacji, [in:] J. Wiśniewska, K. Janasz (eds.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top