The chances of successful recruitment of volunteers among management students (in the light of empirical research)
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):415-427
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Non-profit organizations pursue social objectives. They base on the work of volunteers - people who devote their time to help others without expecting in return material benefits. They can perform various works, including those ones which require knowledge and skills in the area of management. It is possible to find such competences among the students of Management. The aim of the article is to discuss some opportunities of recruitment volunteers among that target market.
 
REFERENCES (29)
1.
Anheier H. K. (2005), Nonprofit organizations. Theory, management, policy, Routledge, London, New York.
 
2.
Arcimowicz B., Kubiak A., Stańko M., Haładziński P., Kaczmarek L., Wielkość efektu, www.staff.amu.edu.pl/~uamzpoip/co_robia.../Effect%20size.ppt (02.07.2015 – access date).
 
3.
Banfield E. (1967), The Moral Basis of a Backward Society, Free Press, New York.
 
4.
Central Statistical Office (2012), Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym – 2011, Warszawa.
 
5.
Central Statistical Office (2014), Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r., Warszawa.
 
6.
Central Statistical Office (2016), Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2014 r. – wyniki wstępne, Warszawa.
 
7.
Chimiak G. (2006), How individualists make solidarity work, Ministry of Labour and Social Policy, Warszawa.
 
8.
Chomątkowska B., Smolbik-Jęczmień A. (2013), Zespoły wielopokoleniowe wyzwaniem dla współczesnego organizatora pracy w warunkach nowej gospodarki, Zeszyty Naukowe uniwersytetu Szczecińskiego Nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług, No. 105.
 
9.
Dąbrowska J., Gumkowska M. (2002), Wolontariat i filantropia w Polsce – raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 
10.
Finkelstein M.A. (2010), Individualism/collectivism: Implications for the volunteer process, „Social Behavior and Personality”, Vol. 38(4).
 
11.
Garver M.S., Divine R.L., Spralls S.A. (2009), Segmentation analysis of the volunteering preferences of university students, “Journal of Nonprofit & Public Secor Marketing”, Vol. 21.
 
12.
http://www.ngo.pl/ (04.03.2016 – access date).
 
13.
http://wolontariat.org.pl/siec... (25.02.2016– access date).
 
14.
Hustinx L., Lammertyn F. (2003), Collective and Reflexive Styles of Volunteering: A Sociological Modernization Perspective, “Voluntas”, Vol. 14, No. 2.
 
15.
Olson P., Brescher H. (2011), The Power of 4. The Four Generations: Who They Are, http://www.adayana.com/sites/d... (17.02.2015–access date).
 
16.
Peterson D. K. (2004), Recruitment strategies for encouraging participation in corporate volunteer programs, “Journal of Business Ethics”, Vol. 49.
 
17.
Przewłocka J. (2013), Polskie organizacje pozarządowe 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 
18.
Rehberg W. (2005), Altruistic individualists: motivations for international volunteering among young adults in Switzerland, “Voluntas”, Vol. 16, No. 2.
 
19.
Rustecki W. (ed.) (2011), Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa.
 
20.
Seiler B. (2014), Teorie socjologiczne jako dopełnienie koncepcji ekonomicznych w badaniach nad uwarunkowaniami funkcjonowania organizacji trzeciego sektora, in: J. Stankiewicz, M. Moczulska (eds.), Funkcjonowanie współczesnych organizacji : szanse i bariery, kierunki zmian, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 
21.
Seiler B., Stankiewicz J. (2011), Możliwości i bariery zatrudniania płatnych pracowników w organizacjach non profit jako ważny czynnik ich sukcesu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, No. 4/1.
 
22.
Stankiewicz J., Bortnowska H. (2014), Metody rekrutacji i selekcji kreatywnych pracowników, in: J. Stankiewicz, M. Moczulska (eds.), Funkcjonowanie współczesnych organizacji : szanse i bariery, kierunki zmian, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 
23.
Stankiewicz J., Seiler B. (2013), Profesjonalizacja, jako czynnik sukcesu polskich organizacji pozarządowych, „Zarządzanie i Finanse”, R. 11, No. 4, part 2.
 
24.
Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Vol. 1, StatSoft Polska, Kraków.
 
25.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 No. 96 poz. 873.
 
26.
Wciseł W. (2015), Podręcznik zarządzania NGO, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Warszawa.
 
27.
Wilson J., Musick M. (2000), The effects of volunteering on the volunteer, http://www.law.duke.edu/journa... (09.09.2016 – access date).
 
28.
Wymer Jr. W.W. (2003), Differentiating literacy volunteer: a segmentation analysis for target marketing, „International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing”, Vol. 8.
 
29.
Yeung A.B. (2004), The oktagon model of volunteer motivation: results of a phenomenological analysis, „Voluntas”, Vol. 15, No. 1.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top