Customer requirements and the quality improvement of health care services
 
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):428-441
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Customer oriented approach is at present the most important principle in quality management. It becomes particularly significant in the context of offering the society high standard health care services. The aim of the research presented in the paper is to diagnose the functioning of customer oriented approach in Polish hospitals, and in particular actions in respect of meeting customer requirements at the stage of developing and improving health care services. Additional the paper attempts to identify the barriers preventing the inclusion of customer requirements in the process of improvement of health care services. The first paper of the paper presents the essence of customer orientation and defines basic concepts in the context of health care services. Next selected concepts in quality oriented approaches directed at customers are analyzed. The subsequent chapter includes the results of empirical research concerning the application of solutions oriented on the improvement of health care services in the sphere of increasing customer satisfaction in hospital in the Lubuskie Province. In summary, the results of the research are discussed and directions for further research identified.
 
REFERENCES (18)
1.
Borys T., Rogala P. (ed.), (2011), Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
2.
Dudziak-Urbaniak E., Kutaj-Wąsikowska H., Kutryba B. i [in.], (2009), Program akredytacji szpitali. Zestaw standardów akredytacyjnych, http://www.wsparcieakredytacji... (30.03.2016 - access date).
 
3.
Frąś J., (2010), Zarządzanie jakością usług w opiece zdrowotnej, Wyd. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 25.
 
4.
Kauf S., Tłuczak A., (2011), Jakość usług na rynku medycznym w opinii Opolan – wyniki badań, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 50.
 
5.
Kaźmierczak D., Bogusz-Czerniewicz M., (2012), Identification of patient’s requirements in quality management system in health care institutions, Rep Pract Oncol Radiother 17.
 
6.
Kemicer-Chmielewska E., Rotter I., Kotwas A., Koziarska D., Karakiewicz B., (2013), Ocena jakości usług medycznych przez pacjentów z uwzględnieniem wybranych zmiennych socjodemograficznych, Annales Academiae Medicae Stetinensis - Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Tom 59, Nr 2.
 
7.
Konarzewska-Gubała E. (ed.), (2006), Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
8.
Lubuski Urząd Wojewódzki, http://www.lubuskie.uw.gov.pl/... (15.02.2016 - access date).
 
9.
Maciąg A., Sakowska I., (2006), Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych, Studia i Materiały Nr 1, Wyd. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
10.
Mantura W. (2014), Kwalitologiczna koncepcja jakości życia z uwzględnieniem ryzyka i pracy, [in:] Depta A. (ed.), Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego, Wyd. Politechniki Łódzkiej.
 
11.
Norma PN-EN ISO 9001:2009. Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
12.
Norma PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
13.
Norma PN-EN ISO 9004:2010. Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
14.
Słownik Języka Polskiego, http://www.sjp.pwn.pl (29.03.2016 – access date).
 
15.
Szaban D. (ed.), (2015), Diagnoza jakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego, Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra.
 
16.
Szpringer M., Chmielewski J., Kosecka J., Sobczyk B., Komendacka O., (2015), Poziom satysfakcji pacjenta jako jeden z aspektów jakości opieki medycznej, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 21, Nr 2.
 
17.
USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 No. 52 poz. 417).
 
18.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654, s. 3.).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top