Payments under the Common Agricultural Policy as a determinant of development of different types of agricultural holdings
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Economics and Business, Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):442-456
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main aim of this article was to investigate the influence of payments under the CAP on economic development of different types of farms. The main source of data was FADN database. A period of research covers the years of 2004-2013. The article referred to previous results of research in the field of payments and its role for the economic situation of agricultural holdings. Then the share of payments in agricultural income was examined as well as the use of subsidies on investments. The process of accumulation, both in real and theoretical approach, and influence of this phenomenon on change of economic size were also presented. In addition the paper analysed the changes in return on equity in order to show the changes in economic efficiency of farms. The analyses that were conducted showed a significant role of payments in the formation of incomes and accumulation. On the other hand payments may lead to decrease in efficiency. In long term there is a risk that dependence on payments in functioning of farm will be excessive.
 
REFERENCES (17)
1.
Babuchowska K., Marks-Bielska R. (2009), Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich, [in:]: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW, No. 75.
 
2.
Biczkowski M. (2013), Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów wspólnej polityki rolnej i ich wpływ na rozwój społecznogospodarczy obszarów wiejskich, [in:] Acta Universitatis Lodziensis Folia geographica socio-oeconomica 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
3.
Brodecki P., Cichalewska P. (2012), Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 na konkurencyjność polskiego rolnictwa, [in:] Studia Iuridica Agraria, Tom 10, Uniwersytet w Białymstoku-Wydział Prawa, Białystok.
 
4.
Czyżewski A., Kryszak Ł. (2015), Relacje cenowe w rolnictwie polskim a dochodowość gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych rolników, Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 15 (30), Iss. 3, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
5.
Gołębiewska B. (2010), Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Wydawnictwo SGGW.
 
6.
Grzelak A. (2014), Wybrane zagadnienia dotyczące akumulacji i reprodukcji majątku gospodarstw rolnych w Polsce w świetle wyników rachunkowości rolnej (FADN), Przegląd Zachodniopomorski Rocznik XXIX, Iss. 3, V.2.
 
7.
Grzyb A., Kryszak Ł. (2016), Płatności w ramach wspólnej polityki rolnej i efektywność ekonomiczna różnych typów gospodarstw rolnych w polsce po 2004 roku. Współzależności wybranych zjawisk, [in:] Dylematy Wspólnej Polityki Rolnej. Wydawnictwo KPSW. Bruksela-Bydgoszcz-Poznań.
 
8.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2007), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Warszawa.
 
9.
Rembisz W. (2013), Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Wyd. Vizja Press & IT, Warszawa.
 
10.
Rowiński J. (2009), Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 („PROW-2013”), [in:] Polityki europejskie, Finanse i Marketing, No. 1 (50), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
11.
Szumiec A., Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2014), Wpływ dopłat na efektywność ekonomiczną produkcji ekologicznego mleka w gospodarstwach objętych mechanizmami wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (4).
 
12.
Wigier M. (2013), Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2013, No. 4, IERiGŻ, Warszawa.
 
13.
Wójcik G. (2011), Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich po akcesji w Unii Europejskiej, w: Wiadomości Zootechniczne, R. XLIX (2011), 2, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Kraków.
 
14.
Zawalińska K. (2010), Regionalne zróżnicowanie absorpcji wsparcia unijnego dla polskiej wsi i jego skutki dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, [in:] Stanny, M., Drygas, M. (eds.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 
15.
Zawalińska K. (2011), Wpływ WPR na rozwój gospodarczy regionów Polski, [in:] Nurzyńska, I., Drygas, M. (eds.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy strategie, koncepcje polityki, IRWiR PAN, Warszawa.
 
16.
Zieliński M., Sobierajewska J. (2012), Efekty gospodarstw rolnych korzystających z pomocy w ramach PROW 2007-2013. Zagadnienia wybrane, in: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2 (321), IERiGŻ PIB, Warszawa.
 
17.
Website: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-..., ARIMR (15.02.2016 - access date).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top