European Union subsidies and bank credits as external sources of financing for small and medium enterprises in Poland
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Economics, University of Rzeszów
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):457-472
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The selection of financing sources constitutes an important decisive problem for small and medium enterprises. The study encompasses the assessment of which scale small and medium enterprises in Poland use EU funds and bank credits as the sources connected with financing business activity. Moreover, based on surveys of enterprises in Podkarpackie voivodship, the barriers and limitations of SMEs in the access to such financing sources have been defined. The classification and assessment of the significance of particular financial limitations have been performed by means of the reasons for credit passiveness of SMEs and their financial exclusion.
 
REFERENCES (30)
1.
Błach J. (2009), Ewolucja teorii struktury kapitału, „Finanse” No. 1.
 
2.
Bygrave W.D., Hunt S.A. (2005), Global Entrepreneurship Monitor 2004. Financing Report, Babson College and London Business School, Babson Park.
 
3.
Carter S., Shaw E., Lam W., Wilson F. (2007), Gender, Entrepreneurship, and Bank Lending: The Criteria and Processes Used by Bank Loan Officers in Assessing Applications, „Entrepreneurship Theory and Practice” No. 3, Iss. 3.
 
4.
Chakravarty S., Xiang M. (2009), What Discourages Small Businesses from Asking for Loans? The International Evidence on Borrower Discouragement, Working Papers No. 903, Purdue University, West Lafayette.
 
5.
Czekaj J., Dresler Z. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 
6.
Filip P., Grzebyk M., Kaliszczak L. (2010), Development of the small and medium enterprises in Poland in comparison with European Union member states, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
7.
Finansowanie MSP ze środków UE, Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl (2014); http://dotacjomat.pl/wp-conten... (10.03.2016 - access date).
 
8.
Freel M., Carter S., Tagg S., Masson C. (2012), The latent demand for bank debt: characterizing “discouraged borrowers”, „Small Business Economics” No. 38.
 
9.
Gorczyńska A. (2014), Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, „Ekonomiczne Problemy Usług” No. 111.
 
10.
Hakało G., Ratajczak D. (2014), Etapy i koszty procesu sukcesji oraz możliwości ich finansowania, „Ekonomiczne Problemy Usług” No. 111.
 
11.
Iwin-Garzyńska J., Adamczyk A. (2009), Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 
12.
Jędrzejczak-Gas J. (2014), Influence of the selected factors on the capital structure of enterprises in the construction industry, „Management” Vol. 18, No. 1.
 
13.
Kata R. (2013), Czynniki behawioralne determinujące korzystanie przez rolników z kredytów inwestycyjnych, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” No 103.
 
14.
Kata R., Walenia A. (2015), Financial exclusion farmers and entrepreneurs, „Journal of Agribusiness and Rural Development” No. 2(36).
 
15.
Kołodziej-Hajdo M., Surowiec A. (2011), Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych. Korzyści i bariery, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” No. 32.
 
16.
Lucey B., Sanchez-Vidal J., McAnBhaird C., Gurdgiev C. (2012), What Determines the Decision to Apply for Credit? Evidence for Eurozone SMEs, „Institute for International Integration Studies Discussion Paper” No. 145.
 
17.
Małe zainteresowanie funduszami UE wśród firm z sektora MŚP, http://inwestycje.pl/fundusze_... (25.07.2013 - access date).
 
18.
Matejun M. (2011), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 
19.
Matejun M., Szymańska K. (2012), Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP, [in:] Matejun M. (ed.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa.
 
20.
MŚP pod lupą (2011), Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, Raport TNS Pentor dla EFL, http://efl.pl/finansowanie/EFL... (12.03.2016 - access date).
 
21.
Orechwa-Maliszewska E., Kopczyk A. (2003), Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 
22.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014 (2015), PARP, Warszawa.
 
23.
Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 (2014), Bank PeKaO SA, Warszawa.
 
24.
Sadowska M. (2014), Źródła finansowania inwestycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Usług” No. 111.
 
25.
Sawicka A., Tymoczko I.D. (2014), Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy, „Materiały i Studia NBP” No. 310.
 
26.
Skowronek-Mielczarek A. (2002), Zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Monografie i Opracowania SGH, No. 499, Warszawa.
 
27.
Smallbone D., Ram M., Deakins D., Aldock R.B. (2003), Access to Finance by Ethnic Minority Businesses in the UK, „The International Small Business Journal” No. 21, Iss. 3.
 
28.
Strona Internetowa: http://www.bvdinfo.com (15.03.2016 – access date).
 
29.
Strona Internetowa: http://www.knf.gov.pl/dane sektora bankowego (03.03.2016 – access date).
 
30.
Żołądkiewicz A. (2014), Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze MŚP, „Ekonomiczne Problemy Usług” No. 111.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top