Motivation of management students to engage in volunteering (in the light of research results)
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2017-06-09
 
 
Management 2017;21(1):179-190
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Market of volunteers in Poland, especially those ones with specialized skills, is limited. An important reservoir of volunteer work are the universities. Non-governmental organizations should consider sustained cooperation with them. Volunteers predisposed to provide administrative support could be sought among the students of management. This article aims to answer the following questions: Are students of management want to get involved in the activities of non-governmental organizations? What are the motives of involvement in voluntary dominate among them? What benefi ts do they see, in collaboration with NGO’s? What actions can take the managers of these organizations to motivate volunteers?
 
REFERENCES (22)
1.
Arcimowicz B., Kubiak A., Stańko M., Haładziński P., Kaczmarek L., Wielkość efektu, www.staff.amu.edu.pl/~uamzpoip/co_robia.../Effect%20size.ppt (02.07.2015 - access date).
 
2.
Basińska A., Nowak M. (2010), Motywowanie i motywacja do pracy wolontariuszy, WOLIMP, Poznań, http://www.staff.amu.edu.pl/~w... (24.08.2016 - access date).
 
3.
Bogacz-Wojtanowska E. (2009), Zarządzanie kadrami w organizacjach pozarządowych, [in:] E. Bogacz-Wojtanowska, M. Rymsza (eds.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
4.
Centrum Wolontariatu (2014), Motywowanie, http://wolontariat.org.pl/stre... (20.05.2014 - access date).
 
5.
Chimiak G. (2006), How indyvidualists make solidarity work, MPiPS, Warszawa.
 
6.
Czerska M. (2002), Motywacja, in: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
 
7.
Eurobarometer (2011), Volunteering and Intergenerational Solidarity. Report, Brussel, http://www.europarl.europa.eu/... (29.09.2016 - access date).
 
8.
Główny Urząd Statystyczny (2012), Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2011, Warszawa.
 
9.
Iwankiewicz-Rak B. (1997), Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich, Monografi e i Opracowania No. 121, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 
10.
Kafel T. (2014), Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
11.
Kopertyńska M.W. (2009), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 
12.
Mirońska D. (2016), Relacje z interesariuszami organizacji non profi t z perspektywy marketingowej, Ofi cyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 
13.
Ochman M, Jordan P. (1996), Jak pracować z wolontariuszami, Warszawa, www.procarpathia.pl/download/.../jak_pracowac_z_wolontariuszami.pdf (24.08.2016 - access date).
 
14.
Olkowska K. (2008). Optymizm sprawczy i orientacje kontroli wśród wolontariuszy, [in:] D. Rutkowska, A. Szuster (eds.), O różnych obliczach altruizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
15.
Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J. (2013), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych w Polsce. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 
16.
Romanowska M. (ed.) (2004), Leksykon zarządzania, Difi n, Warszawa.
 
17.
Rustecki W. (ed.) (2011), Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa.
 
18.
Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 
19.
Sikorski Cz. (2004), Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difi n, Warszawa.
 
20.
Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Vol. 1, StatSoft Polska, Kraków.
 
21.
Stankiewicz J., Seiler B. (2011), Możliwości i bariery zatrudniania płatnych pracowników w organizacjach non profi t jako ważny czynnik ich sukcesu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, No. 4/1.
 
22.
Załuska M. (1998), Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych, [in:] M. Załuska, J. Boczoń (eds.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, BPS, Katowice.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top