Social capital and development of an enterprise
 
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):280-300
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The enterprise is presently perceived as a source of social capital development. The development of social capital within an enterprise is visible through the increase of level of potential of its dimensions, e.g. increase of the level of trust in interpersonal contacts, striking a bigger number of close contacts with coworkers, or developing by the employees’ new capabilities and competencies. Modern enterprises are no longer competing only through traditional, i.e. hard means of production, presently they concentrate also on intangible resources, among which, social capital is becoming an important source of value creation. Modern management of economic organizations puts growing emphasis on the ability to join, balance and adjust tangible and intangible assets, including broadening and developing social capital, relevant from the point of view of effective cooperation and realization of different economic goals. The ability to enterprises to create and broaden intellectual resources, including social capital, as well as appropriate relational and social links, has decisive relevance for generating unique competencies, especially precious for the maintenance of lasting competitive advantage. It is in this article that the key issues of social capital in enterprises are presented with the use of a critical review of the literature on this subject. It is a new and simultaneously very topical issue that is reflected in numerous theoretical and empirical studies published in the world literature over the last years. The aim of this article is to present the concept of social capital by taking into account the influence of this capital on functioning of an enterprise.
 
REFERENCES (62)
1.
Adamczyk M. (2013), Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego, Wyd. KUL, Lublin.
 
2.
Adler P. S., Kwon S.(2002), Social Capital: Prospects for a New Concept, „Academy of Management Review”, Vol. 27, No. 1.
 
3.
Będzik B. (2012), Kapitał społeczny a gospodarka oparta na wiedzy, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinesis, Oeconomica, nr 292 (66), Szczecin.
 
4.
Bolino M. C., Turnley W. H., Bloodgood J. M. (2002), Citizenship Behavior and the Creation Of Social Capital in Organizations, „Academy of Management Review”, Vol. 27, No. 4.
 
5.
Boni M. (red.) (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 
6.
Bordieu P. (1985), The Forms of Capital, in: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, J.G. Richardson (ed.), Greenwood Press, New York.
 
7.
Bratnicki M. (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania, Katowice.
 
8.
Buchanan J. M. (2001), Game theory, mathematics, and economics, “Journal of Economic Methodology”, vol. 8, no 1.
 
9.
Bugdol M. (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
10.
Coleman J. (1990), Foundation of Social Theory, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 
11.
Czapiński J., Panek T. (2013), Diagnoza społeczna 2013: warunki i jakość życia Polaków, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 
12.
Doryń W. (2010), Wpływ kapitału społecznego na internacjonalizację przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, nr 11-12.
 
13.
Dyne L. V., Graham J. W., Dienesch R. M. (1994), Organizational Citizenship Behavior: Construct Redefinition, Measurement, and Validation, „Academy of Management Journal”, Vol. 37, No. 4.
 
14.
Działek J. (2011), Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
15.
Fazlagić A. (2005), Problematyka budowy kapitału społecznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 8, Poznań.
 
16.
Fukuyama F. (1995), Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press Paperbacks, New York.
 
17.
Fukuyama F. (1997), Social Capital, The Tanner Lectures on Human Values, Brasenose College, Oxford.
 
18.
Fukuyama F. (2001), Social capital, civil society and development, „Third World Quarterly”, Vol 22, No 1.
 
19.
Gajowiak M. (2012), Kapitał społeczny. Przypadek Polski, PWN, Warszawa.
 
20.
Gargiulo M., Benassi M. (2000), Trapped in Your Own Net? Network Cohesion, Structural Holes, and the Adaptation of Social Capital, „Organization Science” Vol. 11, No. 2.
 
21.
Golinowska S. (2009), Więzi społeczne i kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej, w: S. Golinowska, J. Wilkin, M. Bednarski, U. Sztanderska, M. W. Socha, B. Balcerzak- Paradowska (red.), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 
22.
Golinowska S. (2011), O spójności i kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności, „Polityka Społeczna”, nr 5-6.
 
23.
Grooaert C., van Bastelaer T. (2001), Understanding and Measuring Social Capital: a Synthesis of Findings and Recommendations from the Social Capital Initiative, Social Capital Initiative Working Paper, no. 24, World Bank, Washington.
 
24.
Grzanka I. (2008), Badania nad wykorzystywaniem kapitału społecznego przedsiębiorstwa w kształtowaniu relacji z klientami w przedsiębiorstwach teleinformatycznych w Polsce, „Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie Politechnika Śląska” nr 4, Gliwice.
 
25.
Grzanka I. (2009), Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 
26.
Hausner J. (2010), Za dużo kapitalizmu, za mało kapitału... społecznego, w: K. Gołata (red.), Bohaterowie polskiej transformacji, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa.
 
27.
Herbst M. (red.) (2007), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, PWN, Warszawa.
 
28.
Jamka B. (2010), Redefinicja celu współczesnego przedsiębiorstwa wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju i kapitału społecznego, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3 (141).
 
29.
Janc K. (2009), Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 8, Wrocław.
 
30.
Jaźwiński I. (2010), Kapitał społeczny w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 589 Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Szczecin.
 
31.
Klimowicz M., Bokajło W. (2010), Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 
32.
Knack S., Keefer P. (1997), Does Social Capital have an economic payoff? A cross-country investigation, „Quarterly Journal of Economics” Vol. 112, Issue 4.
 
33.
Koys D. J. (2001), The Effects of Employee Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior, and Turnover on Organizational Effectiveness: A Unit-Level, Longitudinal Study, „Personnel Psychology”, Vol. 54, Issue 1.
 
34.
Leana C. R., Van Buren III H. J. (1999), Organizational Social Capital And Employment Practices, „Academy of Management Review”, Vol. 24, No. 3.
 
35.
Łopaciuk-Gonczaryk B. (2008), Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników, „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2.
 
36.
Łopaciuk-Gonczaryk B. (2009), Więzi społeczne, zaufanie i kapitał społeczny, w: S. Golinowska, J. Wilkin, M. Bednarski, U. Sztanderska, M. W. Socha, B. Balcerzak-Paradowska (red.), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 
37.
Łopaciuk-Gonczaryk B. (2012), Mierzenie kapitału społecznego, „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2.
 
38.
Marcinkowska M. (2012), Kapitał społeczny przedsiębiorstwa - próba syntezy literatury przedmiotu, „Przegląd Organizacji”, nr 10.
 
39.
Markowska-Przybyła U. (2010), Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego, w: W. Kosiedowski (red.), Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 
40.
Matysiak A. (2011), Społeczny kapitał rynkowy, „Polityka Społeczna”, nr 5/6.
 
41.
Ministerstwo Gospodarki (2013), Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020, Warszawa.
 
42.
Molina-Morales F. X., Martínez-Fernández M. T. (2010), Social Networks: Effects of Social Capital on Firm Innovation, „Journal of Small Business Management”, 48(2).
 
43.
Moran P. (2005), Structural vs. Relational Embeddedness: Social Capital and Managerial Performance, „Strategic Management Journal”, Vol. 26, No. 12.
 
44.
Mularska-Kucharek M. (2012), Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
45.
Nahapiet J., Ghoshal S. (1998), Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage, „Academy of Management Review”, Vol. 23, No. 2.
 
46.
Oh H., Chung M., Labianca G. (2004), Group Social Capital and Group Effectiveness: The Role of Informal Socializing Ties, „Academy of Management Journal”, Vol. 47, No. 6.
 
47.
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (2009), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 
48.
Portes, A. (1998), Social Capital: Its Origins and Application in Modern Sociology, „Annual Review of Sociology”, 24.
 
49.
Putnam, R. D. (1995), Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, „Journal of Democracy”, Vol. 6, No. 1, January.
 
50.
Siwiński W. (2005), Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, „Ekonomista”, nr 6.
 
51.
Skawińska E. (red.) (2012), Kapitał społeczny w rozwoju regionu, PWN, Warszawa.
 
52.
Sławecki B. (2011), Zatrudnienie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
53.
Sparrowe R. T., Liden R. C., Wayne S. J., Kraimer M. L. (2001), Social Networks and the Performance of Individuals and Groups, „Academy of Management Journal”, Vol. 44, No. 2.
 
54.
Swianiewicz P. (2008), Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Scholar Warszawa.
 
55.
Sztaudynger J. J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, PWN, Warszawa.
 
56.
Sztaudynger J. J. (2009), Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, T. 12, nr 1, Łódź.
 
57.
Theiss M. (2012), Krewni, znajomi, obywatele: kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
58.
Trutkowski C., Mandes S. (2005), Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
59.
Wilczyński W. (2009), Dylematy polityki ustrojowej, w: E. Mączyńska (red.), Polska transformacja i jej przyszłość, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
60.
Woolcock, M. (1998), Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework, „Theory and Society”, 27.
 
61.
Zhou L., Wu W., Luo X. (2007), Internationalization and the performance of born-global SMEs: the mediating role of social networks, „Journal of International Business Studies”, Vol. 38.
 
62.
Żołnierski A. (2011), Kapitał społeczny w polskich przedsiębiorstwach, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top