Features of the international manager-leader of the near future - findings of the research
 
More details
Hide details
1
University of Lodz, Department of Management, Lodz, Poland
 
 
Online publication date: 2017-06-09
 
 
Management 2017;21(1):120-132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper covers characteristics of the conducted research, including definitional approach to the essence of the terms: manager and leader. Particular attention was paid to the qualities of modern manager-leader and the qualities of manager-leader of the future, including globalization and internationalisation. The research part contains findings of the author’s own research which were confronted with the results of studies existing in this area in the subject literature.
 
REFERENCES (28)
1.
Austen A. (2010), Efektywność przywództwa w organizacji publicznej [in:] Organizacja i zarządzanie No. 4(12), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
2.
Bartkowiak G., (2002) Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfi kacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
3.
Bogdanienko J. (2013), W. Piotrowski, Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność., PWE, Warszawa.
 
4.
Buckingham M. (2001), Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, MT Biznes, Warszawa.
 
5.
Chmiel N. (2003), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
6.
Drucker P.F. (1994), Menedżer skuteczny, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 
7.
Glinkowska B. (2015), Współczesne ujęcie roli menedżera w organizacji pracy w handlu w świetle badań własnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Vol. XVI, No. 9 part I.
 
8.
Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. II zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Haber L.W. (1998), Management, Zarys zarządzania małą fi rma, WPSB, Kraków.
 
10.
Handy Ch. (1997), Nowy język organizacji i jego znaczenie dla klientów, [in:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Lider przyszłości, Business Press, p. 34.
 
11.
Hoening R. (2006), Umiejętność kierowania ludźmi coraz cenniejsza, „Zarządzanie na świecie” No. 7.
 
12.
Jamali D. (2005), Changing management paradigms: implications for educational institutions, „Journal of Management Development”, Vol. 24, No. 2.
 
13.
Jarmołowicz W., Kościński M., Menedżer - na polskim i wielkopolskim rynku pracy - portret własny, http://mikroekonomia.net/syste... (03.02.2017 - access date).
 
14.
Kostera M (ed.) (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademicki i Profesjonalne, Warszawa.
 
15.
Koźmiński A.K. (2008), Koniec świata menedżerów, Warszawa, Wyd. WAiP.
 
16.
Kuc B.R. (2016), Paradoksy przywództwa: Od szamana do skowmana, Wyd. Ementor, Warszawa.
 
17.
Kubik K. (2005), Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń.
 
18.
Kubik K. (2012), Menedżer w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. PTM, Warszawa.
 
19.
Listwan T. (1995), Kształtowanie kadry menedżerskiej fi rmy, Wydawnictwo „KADRY”, Wrocław.
 
20.
Mintzberg H. (2010), The Manager’s Job, „Harvard Business Review”, No. 2.
 
21.
Ogger G. (2004), Zera w garniturach, Wyd. WPSB Kraków.
 
22.
Penc J. (2005), Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i kariery, Difi n, Warszawa.
 
23.
Prahalad C.K. (1998), Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku [in:] Hesselbein F., Goldsmith M., Bechard R. (eds.), Organizacja przyszłości, Businessman Bock, Warszawa.
 
24.
Stoff W.D. (2009), Nowe role menedżera, „Zarządzanie na świecie”, No. 3.
 
25.
Stoner J.A.F, Freeman R.E., Gilbert D.R. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 
26.
Tybińkowski D., Kazura A. (2005), Charakterystyka nowoczesnego menedżera [in:] Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe No. 21, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o., Gliwice.
 
27.
Tomlinson R. (2010), Nowe myślenie elity menedżerskiej w Europie, „Zarządzanie na świecie” No. 5.
 
28.
Wachowiak P. (2001), Profesjonalny menedżer, Wyd. Difi n, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top