Cultural determinants of attitudes toward career
 
More details
Hide details
1
Subcarpathian Association of Organization and Management
 
2
Subcarpathian Association of Organization and Management University of Rzeszów
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):301-313
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is focused on the culture’s influence on the employees’ career. The career itself has been interpreted with a particular emphasis on its contemporary understanding. The issue of values internalization has been focused on. To organizational culture’s importance in the career development has been given consideration here - a career in the subjective perspective i.e. identification with a professional group, as well as perceived from both organization’s and the environment’s perspective as well. In particular, the problem regards organizational culture as a derivative of the employees’ environmental cultures.
 
REFERENCES (29)
1.
Aniszewska G. (2004), Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 1.
 
2.
Aniszewska G. (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 
3.
Bańka A. (2007), Psychologiczne doradztwo karier, Print-B, Poznań.
 
4.
Bańka W. (eds.) (2005), Zarządzanie potencjałem społecznym w nowoczesnej organizacji, Novum, Płock.
 
5.
Baruch Y. (2004), Transforming careers: from linear to multidirectional career paths Organizational and individual perspectives, “Career Development International”, Vol. 9, No. 1.
 
6.
Bauman Z. (1965), Kariera. Cztery szkice socjologiczne, ISKRY, Warszawa.
 
7.
Bonecki M. (2012), Jerzy Kmita - interpretacja humanistyczna i społeczno regulacyjna koncepcja kultury, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” Tom I, nr 2.
 
8.
Briscoe J.P., Hall D.T. (2006), The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications, “Journal of Vocational Behavior”, Vol. 69.
 
9.
Cybal-Michalska A. (2012), Kariera jako „własność” jednostki - rozważania teoretyczne nad definicją credo, „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja”, nr 1.
 
10.
Czerska M. (2012), Uwarunkowania kulturowe zachowań w organizacji, in: R. Rutka, P. Wróbel (eds.), Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa.
 
11.
Czubasiewicz H. (2012), Komunikacja społeczna - wpływ na zachowania w organizacji, in: R. Rutka, P. Wróbel (eds.), Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa.
 
12.
Derr C.B., Laurent A. (1989), The Internal and External Career: A Theoretical and Cross-Cultural Perspective, w: M.B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence (eds.), Handbook of Career Theory, Cambridge University Press, Cambridge.
 
13.
Hall D.T. (2002), Careers In and Out of Organizations, Foundations for Organizational Science, A Sage Publications Series, Thousand Oaks- London-New Delhi.
 
14.
Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 
15.
Januszkiewicz K. (2012), Elastyczność zasobów ludzkich - konsekwencje społeczne, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 265, Łódź.
 
16.
Konecki K. (1992), Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych, Studium socjologiczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 
17.
Koźmiński A. K., Zagórski K. (2011), Wyobraźnia ekonomiczna w Polsce, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 
18.
Kuc B. R., Moczydłowska J. M. (eds.) (2009), Zachowania organizacyjne - podręcznik akademicki, Difin, Warszawa.
 
19.
Marciniak Ł. T. (2010), Konstruowanie tożsamości zawodowej: procesy odniesienia i rozróżnienia, w: K. T. Konecki, A. Kacperczyk (eds.), Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 
20.
Miś A. (2007), Koncepcja rozwoju kariery zawodowej organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
21.
Purgał-Popiela J. (2009), Relacje między kulturą organizacyjną a kapitałem intelektualnym, w: M. Juchnowicz (ed.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer Polska, Kraków - Warszawa.
 
22.
Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 
23.
Sikorski C. (2008), Stosunek do sukcesu jako podstawa kultury organizacyjnej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4.
 
24.
Sikorski C. (2009), Odkrywanie wzorów kulturowych w procesie kształtowania kultury organizacyjnej, „Annales UMCS”, Vol. 19.
 
25.
Slater P.E., Bennis W.G. (1974), Democracy is inevitable, w: K. Davis (ed.), Organizational Behavior, McGraw-Hill, New York.
 
26.
Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 
27.
Wojtyła K. (1986), Miłość i odpowiedzialność, KUL, Lublin.
 
28.
Wróbel P. (2012), Oczekiwania organizacji wobec jej pracowników, w: R. Rutka, P. Wróbel (eds.), Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa.
 
29.
Zachariasz A.L. (2001) Kultura jej status i poznanie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top