Social capital as a determinant of business innovativeness / Kapitał społeczny jako czynnik determinujący innowacyjność przedsiębiorstw
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora
 
2
Poznań University of Economics
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):119-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The problem of innovativeness and competitiveness of the Polish economy is rising to strategic importance in the new EU financial perspective for 2014-2020. It is strongly related to social capital. This paper contains the results of the research on the relationship between social capital and innovative companies and the existing barriers to the implementation of innovative functions by this capital in Greater Poland. The data used have come from independent studies carried out on two collectivities of managers. Each one was composed of about 150 participants. Surveyed managers have indicated medium and low ratings regarding the attributes of social capital of their own employees. These shortcomings of individual social capital have not been reduced in the expected network process of value-added relationships reflected in a higher group capital. Opinions of entrepreneurs on different forms of innovative potential of employees expressed in a five point rating scale have ranged from 3.82 to 2.47, and the average value stands at 2.97. Nevertheless, most companies have not undertaken any action to prepare and shape the pro-innovation attitude of its employees. Only a few companies have initiated or strengthened the knowledge and information management system, methods to motivate employees to submit innovative ideas or shaping the competences supporting innovative processes. In reflection on this problem we find the need to identify the causative factors that increase the potential for innovation and its efficiency by improving the level and structure of social capital in the future.
 
REFERENCES (34)
1.
Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce - diagnoza stanu i perspektywy wzrostu (2011), red. E. Skawińska, Ed. WSB, Poznań.
 
2.
Bourdieu P.(2002), Forms of Capital after: A. Gwiazda, Koncepcja kapitałuspołecznego, Polityka Społeczna, no. 7.
 
3.
Chesbrough H. (2003), Open Innovation: The Imperative for Creating andProfiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston Mass.
 
4.
Clarke L.(1997), Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska. Warszawa.
 
5.
Coleman J. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital „American Journal of Sociology” no 94.
 
6.
Drucker P.F. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Akademia Ekonomiczna „Nowoczesność” Kraków.
 
7.
Etzkowitz H., Leydesdorff L. (1997), In the Global Knowlage Economy: A Triple Helix of University - Industry - Government Relations, Cassell, London.
 
9.
Fukuyama F. (1999), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Ed. Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław.
 
10.
Gajowiak M. (2012), Kapitał społeczny. Przypadek Polski. PWE, W-wa.
 
11.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmianaparadygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, W-wa.
 
12.
Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press Warszawa 1999.
 
13.
European Innovation Scoreboard (2011). http://ec.europa.eu/research/i....
 
14.
Jacyna E. (2006), Miejsce presumpcji w globalnej gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 42.
 
15.
Kołodko G. (2009), Wędrujący świat. Ed. Prószyński i S-ka, W-wa 2009.
 
16.
Kapitał społeczny w rozwoju regionu (2012), Red. E. Skawińska, Ed. Naukowe PWN, W-wa.
 
17.
Kocińska E. (2013), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkaminaukowymi w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w: Nowe otwarcie na innowacje, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN Poznań.
 
18.
Matysiak A. (2008), Kapitał jako proces. „Zeszyty Naukowe PTE”, nr 6.
 
19.
Oakland JS.. Followell R.F. (1990), Statistical Process Control, Heineman Newnes, Oxford.
 
20.
Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji. PWE Warszawa.
 
21.
Przybysz J., Sauś J. (2004), Kapitał społeczny - Szkice socjologicznoekonomiczne, Ed. University of Technology, Poznan.
 
22.
Putnam R. (2001), Bowling Alone: the Colapse and Revival of AmericanCommunity, Simon & Schuster, New York.
 
23.
Skawińska E. (2011), Dormant resources for the increase of enterprisesinnovativeness in Poland, w: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 291, Oeconomica 65.
 
24.
Skawińska E. (2008), Kapitał społeczny jako podstawa rozwoju przedsiębiorczościi współpracy, w: Wielkopolskie rzemiosło między tradycją a nowoczesnością, Ed. WSB Poznań.
 
25.
Stankiewicz J., Moczulska M. (2012), Cultural conditioning of employeesengagement, „Management” No. 2.
 
26.
Sztaudynger J.J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacjai inflacja, Ed. Naukowe, PWN, Warszawa.
 
27.
Talaga Ł. (2013), Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowegow Wielkopolsce w latach 2002-2010 in: Nowe otwarcie na innowacje, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN Poznań p. 111-127.
 
28.
Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI, Poltext, W-wa.
 
29.
Wilczyński W. (2007), Dylematy polityki ustrojowej po 18 latach polskiejtransformacji, „Ekonomista” No. 7.
 
30.
Wojtczuk-Turek A. (2010), Rozwijanie kompetencji twórczych. SGH, Warsaw.
 
31.
World Competitiveness Yearbook (2011). IMD, Lousanne Switzerland.
 
32.
Volberda H.W. (1999), Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive, Oxford University Press, 1999.
 
33.
Zalewski R.I. (2013), Czy system zarządzania jakością wzmacnia aktywnośćinnowacyjną przedsiębiorstw? Zaszyty Naukowe GSW, Gniezno.
 
34.
Zalewski R.I. (2013), Wiedza i innowacje jako jakościowe czynniki wzrostugospodarczego w: Zalewski R.I. (red.), Nowe otwarcie na innowacje, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN Poznań, p. 41-75.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top