Size and ownership of enterprise and innovation activities of food and beverages manufacturers in western Poland in 2009-2012 / Wielkość i charakter własności przedsiębiorstwa a działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009-2012
 
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):106-118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a study aimed at determining the nature of relations between innovation activities and company size and company’s ownership in the food and beverage sector in western Poland in 2009-2012. The most innovation active enterprises are medium-sized companies, which are also the only group which leads innovation cooperation with its suppliers and customers. Among the most frequently taken innovation activities are: the implementation of new technological processes, investments in new fixed assets including computer software and investments in R & D. The least innovation active firms are domestic micro and small enterprises.
 
REFERENCES (25)
1.
BAA Polska (2012), Sektor spożywczy w czasie i przestrzeni, BCC, Warszawa.
 
2.
Chądrzyński M. ( 2011), Problematyka innowacyjności przedsiębiorstw przemysłuspożywczego, Roczniki Naukowe SERIA, tom XIII, zeszyt 1. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 
3.
Dierkes M. (2003), Visions, Technology, and Organizational Knowledge: AnAnalysis of the Interplay between Enabling Factors and Triggers of KnowledgeGeneration w: John de la Mothe and Dominique Foray (ed.), KnowledgeManagement in the Innovation Process, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 
4.
Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 
5.
Dwojacki P., Hlousek J. (2008), Zarządzanie innowacjami, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Gdańsk.
 
6.
Dz.U. z 2007 nr 251, poz.1885, z późn. zmianami.
 
7.
GUS (2007), Nauka i Technika 2006, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 
8.
GUS (2011), Rocznik Statystyczny Przemysłu 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 
9.
GUS (2012), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 
10.
Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 
11.
Janasz W. (2009), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 
12.
Juchniewicz J. (2011), Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym, Roczniki Naukowe SERIA, tom XIII, zeszyt 2. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 
13.
Kaczorowska J. (2009), Innowacyjna działalność produktowa polskichprzedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy rolnictwa światowego, Tom 7 (XXII), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
14.
Lipiec-Zajchowska M. Red. Nauk (2003), Wspomaganie procesówdecyzyjnych. Ekonometria, Wyd. C.H. Beck. Warszawa.
 
15.
Maddala G. S.(2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
 
16.
OECD (2008), Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danychdotyczących innowacji, Wydanie polskie, Warszawa.
 
17.
Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2007), Innowacjew rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 
18.
Pomykalski A. (2001), Zarzadzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
 
19.
Sosnowska A. Łobejko S. Kłopotek A. (2000), Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 
20.
Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
21.
Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystki, tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
 
22.
Szymczak M. (red.) (1979), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 
23.
Świadek A. (2008), Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnychsystemach przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
24.
Świadek A. (2011), Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa.
 
25.
Welfe A. (1998), Ekonometria, PWE. Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top