Level of development of e-commerce in EU countries
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Poland
 
2
Assoc. prof. Ph.D., Technical University of Košice, Faculty of Economics, Slovakia
 
 
Online publication date: 2019-06-13
 
 
Management 2019;23(1):209-224
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
L81
F1
 
ABSTRACT
E-commerce in Europe is becoming increasingly important in all market segments, and in most segments it already accounts for few or even several dozen percent of total trade. According to a report by E-commerce Europe, it has already left the US market behind in 2010. Year by year, the willingness to buy products, which until recently were not treated by many consumers as “online”, such as food products, is growing. Considering the above, the aim of the article is to determine the level of development of e-commerce in the European Union (EU-28). In the research procedure the literature and EUROSTAT data were used. The following research methods were used for data analysis: literature analysis, the Hellwig’s method and the threshold grouping method. The analysis was carried out in two periods, i.e. in 2014 and 2018, which allowed assessing the direction of changes in the surveyed.
 
REFERENCES (20)
1.
Barska, A. (2014). Zaufanie konsumentów generacji Y wobec handlu elektronicznego. W: Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014, pp. 368-385.
 
2.
Bartczak, K. (2016). Bariery rozwojowe handlu elektronicznego. Exante.
 
3.
European B2C E-commerce Report 2016, Ecommerce Europe, Brussels.
 
4.
Gregor, B., Kalińska-Kula, M. (2018). Rozwój handlu internetowego i jego uwarunkowania–perspektywa oferenta i nabywcy. Handel Wewnętrzny, No. 4, pp. 110-120.
 
5.
Hartman, A. Sifonis, J. Kador, J.v (2001). E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Warszawa K.E. Liber, 2001, p. 474.
 
6.
Hellwig, Z. (1968). Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, No. 4, pp. 307–327.
 
8.
Jędrzejczak-Gas, J., Barska, A., Bánociová, A. (2018). The investment activity of companies in Poland by industry. Management, No. 2, pp. 141-157.
 
9.
Jongen, W., Weening, A. (2013). Europe B2C Ecommerce. Ecommerce Europe. Brussels.
 
10.
Konopielko, Ł., Wołoszyn, M., & Wytrębowicz, J. (2016). Handel elektroniczny. Ewolucja i perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego.
 
11.
Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. PWE: Warszawa.
 
12.
Kuziak, K., Piontek, K. (2018). Assessment of Systemic Risk in the Polish Banking Industry. In: Jajuga, K.,.
 
13.
Locarek-Junge, H., Orlowski, L.T. (eds.). Contemporary Trends and Chal- lenges in Finance (s. 145-158). Springer.
 
14.
Łapiński, K., Peterlik, M., & Wyżnikiewicz, B. (2012). Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych. Warszawa: Instytut Badań nad Gospoda.
 
15.
Malinowski, M. (2017). Zróżnicowanie polskich województw ze względu na poziom innowacyjności przedsiębiorstw w latach 2010-2014 – wykorzystanie metod taksonomicznych. Optimum. Studia Ekonomiczne, No. 2, pp. 178-197.
 
16.
Nowak, E. (1997). Zarys metod ekonometrii. Warszawa: PWN.
 
17.
Pawlewicz K., (2015). Differences in development levels of urban gminas in the Warmińsko-Mazurskie voivodship in view of the main components of sustainable development. Bulletin of Geography. Socio–economic Series, No. 29, pp. 93-102. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-....
 
18.
Sipa, M., Gorzeń-Mitka, I., Skibiński, A. (2015). Determinants of Competitiveness of Small Enterprises: Polish Perspective, Procedia Economics and Finance, Vol.27, pp. 445-453.
 
19.
Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
20.
Zeliaś, A. (ed.) (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: AE w Krakowie.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top