National and EU budget expenditures supporting the organisation of the fruit and vegetable market in Poland after 2010
 
More details
Hide details
1
Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, Institute of Economic Science, Poland
 
2
University of Zielona Góra, Poland
 
3
Professor Extraordinarius, Poznań University of Economics and Business, Department of Macroeconomics and Agricultural Economics, Poland
 
 
Online publication date: 2019-06-13
 
 
Management 2019;23(1):225-238
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
Q01
Q13
F36
 
ABSTRACT
The aim of the article is to discuss the role of national and EU budget resources supporting organisation in the fruit and vegetable market. By way of introduction, the level and dynamics of (national and EU) budget expenditures supporting the agricultural sector in general was presented. Next, expenditures on the support for the fruit and vegetable market were analysed in detail. The research period covered the years 2010-2019. The authors pointed to the progressive decrease in spending on the agricultural sector in Poland, both from national and EU funds. At the same time, the support provided to the title sector was relatively large, but rather short-term, which made the formation and consolidation of the desired structures within the framework of horizontal integration impossible.
 
REFERENCES (13)
1.
Bieniek-Majka, M. (2012). Grupy producentów owoców i warzyw w nowej perspektywie finansowej (Fruit and vegetable producer groups and the new financial perspective), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu vol. XIV, no. 2, pp. 7-10,.
 
2.
Bieniek-Majka, M., Matuszczak, A. (2017). Integracja pozioma na rynku owoców i warzyw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego (Horizontal integration in the fruit and vegetable market on the example of the Kujawsko-Pomorskie voivodeship), Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW in Bydgoszcz.
 
3.
Czyżewski A., Matuszczak A. (2013). Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013 (Income and expenditures in Poland’s agricultural budgets in the financial perspective 2007-2013). Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(28), pp. 33-44.
 
4.
Czyżewski A., Matuszczak A. (2015). Potrzeba zmian w modelu rozwoju rolnictwa a finansowanie celów w budżecie rolnym Polski po 2005 roku (The need for changes in the model of agricultural development and the financing of objectives in the Polish agricultural budget after 2005). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 218, pp. 113-132. Downloaded from: http://www.ue.katowice.pl/uplo....
 
5.
Czyżewski, A. Matuszczak, A. (2014). Krajowe i unijne wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce (National and EU budget expenditures on the agricultural sector in Poland), Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Vol. 101, No. 2, pp. 37-44.
 
6.
Czyżewski, A. Matuszczak, A. (2018). Wydatki budżetowe na rolnictwo, rynki rolne, rozwój wsi i KRUS w warunkach zmieniającej się opcji w polityce gospodarczej w Polsce (Budget expenditures on agriculture, agricultural markets, rural development, and ASIF in the conditions of the changing options in Poland’s economic policy), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TXX(3), pp. 28-33. DOI: 10.5604/01.3001.0012.1486.
 
7.
Czyżewski, A., Guth, M. (2016). Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniem Polski (Diversification of milk production in the macro-regions of the European Union with focus on Poland). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Grzelak, M.M. Wiktorowicz, J. (2009). Ocena wsparcia publicznego rolnictwa w Polsce – wybrane zagadnienia (Selected aspects in the evaluation of public funding for agriculture in Poland) Zeszyty Naukowe SGGWW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego vol. 7(22) pp. 21-31.
 
9.
Klepacki, B. Krajewski, J. (2015). Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej w rozwoju infrastruktury logistycznej grup producenckich w ogrodnictwie (The use of the European Union’s aid funds in the development of logistics infrastructure of fruit producer groups in horticulture), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TXVII (5), pp. 136-140.
 
10.
Nosecka, B. (2017) Czynniki i mierniki konkurencyjności zewnętrznej sektora ogrodniczego i jego produktów (Factors and measures of external competitiveness of the horticultural sector and its products). Warsaw: IERiGŻ-PIB.
 
11.
Projekty Ustaw budżetowych na lata 2010-2019 (Budget Bills for the years 2010-2019) and Uzasadnienia do Ustaw budżetowych na lata 2010-2019 (Explanatory memorandums to Budget Acts for the years 2010-2019), T.1. (date accessed 15 January 2019 http://www.mf.gov.pl).
 
12.
www.arimr.gov.pl (date accessed: 15 January 2019).
 
13.
Zegar, J. St. (2018). Kwestia agrarna w Polsce (The agrarian issue in Poland). Warsaw: IERiGŻ-PIB.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top