Poland’s national and EU agricultural budget after 2015. Reduction in expenditures and directions of change
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Poland
 
2
Prof. Extraordinarius, Poznań University of Economics and Business, Department of Macroeconomics and Agricultural Economics, Poland
 
 
Online publication date: 2019-06-13
 
 
Management 2019;23(1):239-250
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
E62
H50
H60
Q18
 
ABSTRACT
The aim of the article was to present changes which took place in the financing of the agricultural sector in Poland after 2015, i.e. from the moment when a new economic option started to emerge in the national economic policy. A transition from the pro-liberal to the pro-social option is noticeable, which is reflected in the restrictions on expenditures in the national agricultural budget. Similar trends can be observed in the expenditures from the European funds budget, which are also increasingly lower. Symptoms of the renationalisation of the agricultural budget can also be observed, consisting in an initial increase in national expenditures and a relative decrease in the expenditures from the European funds budget, but to a different extent in the years under study. The article analyses the level, then the share of expenditures on the agricultural sector in the budget altogether and in GDP, taking into consideration both the expenditures on the Agricultural Social Insurance Fund (ASIF) and funds from the EU budget. Next, it concentrates more closely on relations in the financing of domestic agriculture from national and EU funds, and finally, points to the social issues related to the agricultural sector through the prism of expenditures on ASIF.
 
REFERENCES (9)
1.
Czyżewski A. (1997-2019), Opinie o projektach ustaw budżetowych na lata 1997- 2019 w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dział 0.10, część 32, 33, 35 oraz pozostałe części dotyczące rolnictwa, sporządzone na zamówienie Kancelarii Senatu (Biuro Informacji i Dokumentacji, Dział Informacji i Ekspertyz).
 
2.
Czyżewski A., Matuszczak A. (2013). Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013 (Incomes and expenditures in Poland’s agricultural budgets in the past financial perspective 2007-2013). Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(28), pp. 33-44.
 
3.
Czyżewski A., Matuszczak A. (2015a). KRUS w budżecie rolnym Polski w długim okresie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 403, pp. 30-41.
 
4.
Czyżewski A., Matuszczak A. (2015b). Potrzeba zmian w modelu rozwoju rolnictwa a finansowanie celów w budżecie rolnym Polski po 2005 roku (Necessity of changes in the model of agricultural development and financing goals in the Polish agricultural budget after 2005). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 218, pp. 113-132. Pobrane z: http://www.ue.katowice.pl/uplo....
 
5.
Czyżewski, A. (2001). Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa, [in:] U. Płowiec (ed.), Jaka polityka gospodarcza; Kluczowe Problemy gospodarki, PWE, Warszawa.
 
6.
Czyżewski, A. Matuszczak, A. (2014b). Krajowe i unijne wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce (National and EU budget expenditure on the agricultural sector in Poland), Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, V.101, Iss. 2, pp. 37-44.
 
7.
Czyżewski, A. Matuszczak, A. (2018). Wydatki budżetowe na rolnictwo, rynki rolne, rozwój wsi i KRUS w warunkach zmieniającej się opcji w polityce gospodarczej w Polsce (Budgetary expenditures on agriculture, agricultural markets, rural development and ASIF in the conditions of changing optiones in Poland’s economic policy), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TXX(3), pp. 28-33. DOI: 10.5604/01.3001.0012.1486.
 
8.
Czyżewski, A., Matuszczak, A. (2014a), Budżet rolny Polski przed wstąpieniem do UE i po akcesji. Poziom, dynamika, tendencje, [in:] Nurzyńska, I., Poczta, W. (eds.), Polska wieś 2014: raport o stanie wsi, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar w Warszawie, pp. 225-255.
 
9.
Projekty Ustaw budżetowych na lata 2015-2019 (Budget Bills for the years 2015-2019) and Uzasadnienia do Ustaw budżetowych na lata 2010-2019 (Explanatory memorandums to Budget Acts for the years 2010-2019), T.1. (date accessed 15 January 2019 http://www.mf.gov.pl.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top