Institutionalization of the development management system in Poland
 
More details
Hide details
1
1Associate Professor University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management, Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2018-06-26
 
 
Management 2018;22(1):55-73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Institutionalization of the development management system in Poland The Polish development policy was shaped along with the process of political transformation and integration with the European Union. After 1990, the management of development policy had a provisional character, in fact the system did not exist. At the national level, there was certain lack of the legal framework, strategic documents, institutional framework and financing. The progressively progressing process of European integration, the transfer of pre-accession funds and the prospect of EU membership and also the possibility of implementing cohesion policy have enabled the adoption of solutions appropriate for many EU Member States. In the first phase, in 1998, exactly on 5 June, the law on voivodship and poviat level self-government was adopted. The following year, the act on departments was adopted, on the basis of which the office of the minister competent for development was established, and in 2000 the fundamental act of law was adopted, namely the act on the principles of supporting regional development. Along with the possibility of cohesion policy implementation, a strategic planning system was adopted, primarily for the purpose of taking advantage of the European funds, and the corresponding institutional set-up was created. However, it was only in 2008, at the initiative of the Strategic Advisory Group at the Prime Minister, that the solutions at that time were reviewed and changes were recommended in the area of strategic management of Poland’s development. The justification for the changes was the need to have a new “compass of development”, which after the period of implementation of accession goals and short-term needs characteristic of societies in the transformation phase prevented the so-called “development drift” situation, that is, stable growth, but too weak to compare to the most developed Western countries. After the adoption of the document “Assumptions of the development management system of Poland” by the Council of Ministers on 27 April 2009 and as a result of further work, a national development management system was developed.
 
REFERENCES (20)
1.
Adamowicz M. (2011), Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, „Roczniki Nauk Rolniczych”, Seria G, Vol. 98, iss. 1.
 
2.
Churski P. (2008), Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, UAM Poznań.
 
3.
Gilowska Z., Hausner J., Fraczek M., Sułkowski R., Lodkowska-Skoneczka G., Miller J., Pyszkowski A., Sartorius W., Szlachta, J., Zalewski J., Dżedzyk J., Żuber P. (2001), Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Warszawa.
 
4.
Górniaka J., Mazura S. (eds.), (2012), Zarządzanie strategiczne rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 
5.
Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
6.
Kundera J., Szmyt W. (2008), Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Polska, Kraków.
 
7.
Legutko-Kobus P. (2015), Partycypacja w kreowaniu polityk publicznych [w:] Strzelecki Z. (red.), Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 
8.
Sługocki W. (2014), Od podejścia scentralizowanego do zintegrowanego - próba określenia kierunków ewolucji polityki spójności UE realizowanej w Polsce w latach 2004-2020 [in:] Jakubowski E., Sługocki W. (eds.), Polska w Unii Europejskiej. Gospodarka. Energetyka. Region, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 
9.
Sługocki W., (2013), Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium przypadku, Ofi cyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
 
10.
Sługocki W. (2005), Wybrane aspekty fi nansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 
11.
Szlachta J., Zalewski J. (2010), Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, „Gospodarka Narodowa”, No. 10, pp. 37-38.
 
12.
Zwierżdżyński M. K. (2015), Strategie rozwoju Polski: analiza systemu, wyzwania i rekomendacje, „Horyzont Polityki”, Vol. 6, No. 16, pp. 14-15.
 
13.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, (2010), Warszawa.
 
14.
Narodowy Plan Rozwoju, (2003),Rada Ministrów RP, Warszawa.
 
15.
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, (2013) ,Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 
16.
Raport o rozwoju i polityce regionalnej, (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
17.
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
18.
Założenia systemu zarządzania rozwojem w Polsce, (2009), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
19.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227/2006 poz. 1658).
 
20.
http://www.mpit.gov.pl/strony/... (30.01.2018 - access date).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top