State intervention in the context of creative industries
 
More details
Hide details
1
1Ph.D. Szczecin University Faculty of Management and Economics of Services, Szczecin, Poland
 
 
Online publication date: 2018-06-26
 
 
Management 2018;22(1):74-84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
State intervention in the context of creative industries The aim of this article is to present the impact of state intervention on the development of the creative sector. The article attempts to identify the reasons why the state should lead to this kind of action. In addition, it pointed out possible areas of impact with regard to the way of influence. To achieve the objective pursued was used domestic and foreign-language specialist literature and reports of foreign institutions on the operation of creative sectors, and support were the observations of his own Polish creative sector.
 
REFERENCES (13)
1.
Analiza potrzeb i rozwoju sektorów kreatywnych, Raport końcowy (Analysis of needs and development of creative industries, Final Report), Ecorys, Warsaw 2009, p. 29.
 
2.
I High Level Panel on Creative Industries. Part V, p. 174.
 
3.
Budziewicz-Guźlecka, A. (2014), Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (112, Vol. 1 Nowa gospodarka-spojrzenie interdyscyplinarne.) / Role of research and development in developing knowledge-based economy. Scientifi c Papers of Szczecin University. Economic Issues of Services, (112, Vol. 1 New economy - interdisciplinary approach.).
 
4.
Buko J. (2009), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Economic Policy, Publishing House of Szczecin University), Szczecin.
 
5.
Czaplewski M. (2015), Wykorzystanie polityki regionalnej w kształtowaniu rynku usług telekomunikacyjnych, [in:] Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej (Using regional policy in developing market of telecommunication services, [in:] Low emission in contemporary economic policy), scientifi c ed. Kazimierz Pająk, Marek Urbaniak, Sławomir Zwierzchlewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
6.
DCMS (2004), Creative Industries Economic Estimates, Statistical Bulletin, August: 1-10, UK Government, Department of Culture, Media and Sport, London.
 
7.
Hausner, J.,Paprocki, W. (2017), Firma-Idea oraz rozwój technologii a interwencjonizm. Centrum Myśli Strategicznych.
 
8.
Na rzecz wsparcia kreatywności w skali lokalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 793, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 107 (for support of creativity at local scale, Scientifi c Papers of Szczecin University No. 793, ECONOMIC ISSUES OF SERVICES No. 107).
 
9.
Kotylak, S. (2009), Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (35, Iss. 2 Rynki przesyłu i przetwarzania informacji-stan obecny and perspektywy rozwoju. Iss. 2) (Social control of administration in context of development of information society. Scientifi c Papers of Szczecin University. Economic Issues of Services, (35, part 2 Information transmission and processing markets - current status and prospects for development. Part 2), 121-135.
 
10.
Oakley K., Sperry B. (2008), Fine Arts and Innovation, NESTA, Working Paper.
 
11.
Patrzałek, L. (1996), Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografi e i Opracowania (nr 100), (714).Sztando, A. (2000), Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego. Studia Regionalne i Lokalne, (1 (1)), 79-89.
 
12.
Tomaszewska A.W. (2013), Przemysły kreatywne w Polsce. Stan and przykłady strategii i programów (Creative industries in Poland. Status and examples of strategies and programs).
 
13.
UNCTAD (2004), UN Conference on Trade and Development, Proceedings of the Workshop.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top