The concept of social responsibility in non-governmental organizations
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2013-12-04
 
 
Management 2013;17(2):74-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The concept of social responsibility in non-governmental organizations The paper presents the idea of social responsibility, which is adequate for modern and efficient management of the enterprise. The analysis of the interdependence of the market and nongovernmental sector has been made. The article includes the presentation of the justification for the existence of non-profit institutions as the entities that bridge the gap between the sector of enterprises and the state. The attempt has been made to prove that the universal principles, typical of corporate social responsibility, could be also applied in the management of non-governmental sector entities.
 
REFERENCES (21)
1.
Bojar M. (2007), Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Lublin.
 
2.
Burlingame D.F. (1996), Dlaczego organizacje non-profi t? Amerykański punktwidzenia, w: Sektor pozarządowy w zmieniającym się społeczeństwie pod red. B. Synaka, M. Ruzica, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofi i i Socjologii, Indiana University, Center on Philantopy, Gdańsk, Indianapolis.
 
3.
Dziewulski J., Skowron S. (1999), Organizacje non-profi t w gospodarce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 12.
 
4.
Gasparski W. (2002), Wykłady z etyki biznesu: Nowa edycja, wyd. WSPiZ, Warszawa.
 
5.
Gliński P. (1998), Współpraca organizacji pozarządowych z innymi sektorami, w: Opiekuńczość czy solidarność? Obywatelskie formy współpracy z władzami lokalnymi oraz pomocy społecznej, pod red. G. Skąpskiej, Wyd. Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków.
 
6.
Golinowska S. (1994), Nowa struktura instytucji sfery społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 
7.
Golinowska S. (1994), Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.
 
8.
Green Paper (2001). Promoting The European framework for the CorporateSocial Responsibility, European Commission, Brussels.
 
9.
Hudson M. (1997), Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektorapozarządowego, Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny, Warszawa.
 
10.
Iwankiewicz-Rak B. (1997), Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
11.
Knecht Z. (1999), Promocja marketingowa w sektorach gospodarczychi organizacjach non-profi t, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław.
 
12.
Kozłowski S.G. (1998), Systemy ekonomiczne, Analiza porównawcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
13.
Krzyżanowska M. (2000), Finansowanie organizacji pozarządowych, „Marketing i Rynek” nr 1.
 
14.
Leś E., Nałęcz S. (2002), Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profi tw Polsce. Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non-profi t, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, pod red. Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein, Andrzeja Sicińskiego, przy współpracy Piotra Frączaka, Ryszarda Skrzypca, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 
15.
Michalak T., Wilkin J. (2003), Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwoa sytuacja grup zmarginalizowanych - ujecie ekonomiczne (na przykładzie sytuacji w polskim rolnictwie), [w:] W stronę aktywnej polityki społecznej, pod red. T. Kaźmierczaka i M. Rymszy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
16.
Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwmiędzynarodowych, Warszawa.
 
17.
Nasze światowe podwórko. Raport Komisji Do Spraw Światowego Kierowania (2006), tłum. G. Górska, PWE, Warszawa.
 
18.
Raport (2007) Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, UNDP, Warszawa.
 
19.
Schimanek T. (1997), Obywatelskie nieposłuszeństwo w świetle kontrolnychi innowacyjnych zadań trzeciego sektora, w: Między lobbingiem a akcją bezpośrednią (metody działania obywateli) pod red. P. Frączaka, biblioteka Asocjacje nr 2 i biblioteka Zielonych Brygad nr 21, Warszawa- Kraków.
 
20.
Walkowiak R, Krukowski K. (2009) Społeczna odpowiedzialność organizacji. Od odpowiedzialności do elastycznych form pracy, Olsztyn.
 
21.
Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: budowaniezdrowej, efektywnej organizacji, Kraków.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top