Intersectoral cooperation as a basis for social security
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):83-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presented the separation of the economy into three sectors. The mutual relations between sectors were described, with a particular reference to the cooperation of non-governmental organizations and public institutions. The role of non-profit institutions in the proper and efficient implementation of the social function of the state was highlighted. The attention was paid to the importance of non-governmental organizations in the system of social security as well as to the significance of tasks undertaken in cooperation of public administration. The assessment of the quality of the conducted cooperation was conducted and the necessity of deepening it for mutual benefits, and the benefits of beneficiaries as well, was recommended.
 
REFERENCES (23)
1.
Boczoń J. (2001a), Organizacje pozarządowe a standaryzacja usług społecznych, w: M. Warowicki, Z. Woźniak (red.), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy, MUNICIPIUM, Warszawa.
 
2.
Boczoń J. (2001b), Współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi w województwie pomorskim, w: J. Szymanczak, A. Chdyra (red.), Lokalna polityka społeczna, „Konferencje i Seminaria”, Nr 3(42)01, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 
3.
Dudkiewicz M. (2002), W sprawie profesjonalizmu organizacji pozarządowych, w: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, IFiS PAN, Warszawa.
 
4.
Gawroński S. (1999), Ochotnicy miłości bliźniego. Przewodnik po wolontariacie, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.
 
5.
Glinski P. (2003), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - problemy i nadzieje, w: E. Nycz (red.), Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, Uniwersytet Opolski, Opole.
 
6.
Gliński P. (1998), Współpraca organizacji pozarządowych z innymi sektorami, w: G. Skąpska (red.), Opiekuńczość czy solidarność? Obywatelskie formy współpracy z władzami lokalnymi oraz pomocy społecznej, Wyd. Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków.
 
7.
Golinowska S. (1994a), Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.
 
8.
Golinowska S. (1994b), Nowa struktura instytucji sfery społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 
9.
Guć M. (2001), Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, jako szansa rozwoju społeczności lokalnej, w: M. Warowicki, Z. Woźniak (red.), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy, MUNICIPIUM, Warszawa.
 
10.
Hola M. (2011), Współpraca gminy i powiatu z organizacjami pozarządowymi, Interart, Warszawa.
 
11.
Hryniewiecka A. (2004), Formalizacja działań organizacji społecznych, „Polityka Społeczna”, nr 2.
 
12.
Hudson M. (1997), Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego, Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny, Warszawa.
 
13.
Kafel T. (1997), Wykorzystanie metody analizy „partnerów” w monitoringu otoczenia organizacji non-profit, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3.
 
14.
Kantyka S. (2002), Organizacje pozarządowe- partner samorządu, w: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Samorządowa polityka społeczna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 
15.
Kozłowski S.G. (1998), Systemy ekonomiczne. Analiza porównawcza, Wyd. UMCS, Lublin.
 
16.
Krzyżanowska M. (2000), Finansowanie organizacji pozarządowych, „Marketing i Rynek”, nr 1.
 
17.
Leś E. (1998), Organizacje społeczne - studium porównawcze, Program Phare Dialog Społeczny, Warszawa.
 
18.
Łoś-Tomiak A., Dalecka M. (2013), The concept of social responsibility in nongovernmental organizations, “Management”, Vol. 17, No. 2.
 
19.
Marciniak P. (1998), Lokalne partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych, w: G. Skąpska (red.), Opiekuńczość czy solidarność? Obywatelskie formy współpracy z władzami lokalnymi oraz pomocy społecznej, Wyd. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji Fundacja, Kraków.
 
20.
Rymsza M. (2001a), Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań lokalnej polityki społecznej samorządu, w: J. Szymanczak, A. Chdyra (red.), Lokalna polityka społeczna, „Konferencje i Seminaria”, nr 3(42)01, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 
21.
Rymsza M. (2001b), Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, w: A. Grześkowiak (pod patronatem), Decentralizacja funkcji społecznych państwa, Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa.
 
22.
Schimanek T. (1997), Obywatelskie nieposłuszeństwo w świetle kontrolnych i innowacyjnych zadań trzeciego sektora, w: P. Frączak, Między lobbingiem a akcją bezpośrednią (metody działania obywateli), Stowarzyszenie Asocjacje , Zielone Brygady, Warszawa-Kraków.
 
23.
Toczyński W. (1996), Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa obywatelskiego, w: M. Załuska, J. Boczoń, (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Interart, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top