Attitudes of young consumers towards innovations on the food market
 
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):419-431
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this article, the author presents the results of her own surveys concerning attitudes of young consumers - living in the border areas of Poland, Czech Republic, Slovakia and Germany - towards innovation on the market of food products. Innovative food is positively accepted by the young consumers, although it should be noted that large group of consumers are driven by the habits, especially Polish and Czech consumers. The process of diffusion of innovations on the food market among young consumers depends on the country they live in, gender (women considerably faster accept innovations) but is not determined by high incomes.
 
REFERENCES (24)
1.
Babicz-Zielinska E., Jeżewska-Zychowicz M., Trańska M. (2013), Neofobia a zachowania konsumentów na rynku nowej żywności, w: A. Olejniczuk-Merta (red.), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, „Handel Wewnętrzny”, styczeń.
 
2.
Barska A. (2013), Kryteria wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów z Czech, Polski i Słowacji, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, Nr 4.
 
3.
Bartosik-Purgat M. (2011), Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków, Wyd. UE, Poznań.
 
4.
Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 
5.
Citrin A.V., Sprott D.E., Silverman S.N., Stem D.E. (2000), Adoption of Internet shopping: the role of consumer innovativeness, “Industrial Management & Data Systems”, Vol. 100(7).
 
6.
Frąckiewicz E. (2004), Innowacje marketingowe w procesie tworzenia wartości dla klienta, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 1030, Wrocław.
 
7.
Goldsmith R.E., Flynn L.R. (1992), Identifying innovators in consumer product markets, “European Journal of Marketing”, Vol. 26, No. 12.
 
8.
Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria różnicowania, SGGW, Warszawa.
 
9.
Gutkowska K. (2011), Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności, „Konsumpcja i Rozwój”, Nr 1.
 
10.
Jeżewska-Zychowicz M., (2008), Ocena innowacyjności konsumentów na rynku żywności z uwzględnieniem opakowań produktów żywnościowych, w: M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w agrobiznesie Wyd. SGGW, Warszawa.
 
11.
Karcz K. (2004), Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa.
 
12.
Kotler Ph. (2004), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 
13.
Kowalczuk I. (2011), Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów, SGGW, Warszawa.
 
14.
Makarski S. (2013), Konsumpcje konsumentów wyznacznikiem poziomu ich innowacyjności w: A. Olejniczuk-Merta (ed.), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, „Handel Wewnętrzny”, styczeń.
 
15.
Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 
16.
Mruk H. (2007), Makrotrendy a zachowania konsumentów, w: Z. Kędzior (ed.), Konsument - Gospodarstwo domowe - Rynek, Centrum Badań i Ekspertyz, AE Katowice, Katowice.
 
17.
Pilarczyk B. (2011), Innowacje w komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Nr 9, Kraków.
 
18.
Rogers E.M. (1983), Diffusion of Innovations, The Free Press, New York - London.
 
19.
Słaby T. (2006), Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa 2006.
 
20.
Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M. (2009), Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Wyd. UE, Poznań.
 
21.
Taranko T. (2013), Zmiany zachowań konsumentów i ich wpływ na kształtowanie produktów, „Marketing i Rynek”, Nr 3.
 
22.
Toffler A. (1997), Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
23.
Wiązek-Kubiak A., Balcerowicz E. (2009), Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, PARP, Warszawa.
 
24.
Zalewski R.I. (2004), Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wyd. AE, Poznań.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top