Working conditions as one of the areas for implementing the concept of corporate social responsibility
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Economics
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):21-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Implementation of the corporate social responsibility (CSR) concept is presented, as it applies to the practice of companies. The authors focus on an isolated area of CSR implementation, namely the improvement of working conditions, in the context of selected international standards and norms directly referencing the CSR concept. Circumstances of practical implementations in this area are presented, based on results of pilot empirical studies. The context of the implementations is analysed, as well as their correlations with the task of practical realization of the CSR concept.
 
REFERENCES (24)
1.
Cierniak-Emerych A. (2006), Warunki pracy, w: M. Gableta (red.) Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 
2.
Cierniak-Emerych A. (2012), Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 
3.
Crozier M. (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa.
 
4.
Dudka G. (2005), Rejestrowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, „Bezpieczeństwo Pracy” nr 3.
 
5.
European Commision (2001), Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Bruksela.
 
6.
Gableta M. (red.) (2012), Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania przedsiębiorstwach, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 
7.
Griffin R.W. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Koradecka D. (red.) (2000), Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP, Warszawa.
 
9.
Łunarski J. (2006), Systemy jakości, normalizacji akredytacji w zarządzaniu organizacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 
10.
Milczarek M. (2000), Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy, „Bezpieczeństwo Pracy „ nr 10.
 
11.
OHSAS 18001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy.
 
12.
Pawłowska Z. (2009), Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy a wdrażanie działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie i Ekonomia”, nr 11.
 
13.
PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności.
 
14.
PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
 
15.
Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
 
16.
SAI SA8000:2008 Społeczna odpowiedzialność - Wymagania.
 
17.
Sokołowska A. (2013), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja - ocena - kierunki doskonalenia, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 
18.
Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 nr 21 poz. 94 tekst jednolity z późn. zm.).
 
19.
www.iso.org.pl/sa-8000 (28.12.2013 - data dostępu).
 
20.
www.kulturabezpieczenstwa.pl (29.12.2013 - data dostępu).
 
21.
www.osha.gov/Publications/osha3120.pdf (30.12.2013 - data dostępu).
 
22.
www.pkn.pl/iso-26000 (29.12.2013 - data dostępu).
 
23.
www.pracodawcyrp.pl/.../gfx/.../pracodawcy_rp_norma_sa_8000.pdf (28.12.213 - data dostępu).
 
24.
Zięba K. (2013), Poszerzenie obszaru stosowania koncepcji CSR - prezentacja praktyki postępowania w tym zakresie, „Organizacja i Zarządzanie, nr 2 (22).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top