Potential and prospects for development of academic entrepreneurship in Poland
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2012-06-14
 
 
Management 2012;16(1):114-130
 
ABSTRACT
The development of knowledge-based economy has forced - especially in countries with advanced industries - profound changes in the operation of all scientific institutions, including higher education, which is one of the most important intellectual assets available to national economies. Triggering the entrepreneurial potential of academic staff and opening to business of university research laboratories has become a primary objective of scientific and technical policy in many countries, including Poland. This article aims to present the state of academic entrepreneurship in Poland, including the factors determining its development. The first section discusses the theoretical issues related to the essence of academic entrepreneurship and the results of selected research and analytical work on issues of development of academic entrepreneurship in Poland. In the further part of the article, in relation to the discussed research, presented are conclusions and recommendations on how to best support the development of academic entrepreneurship. The article uses the reports and expertise resulting from research conducted in this field.
 
REFERENCES (24)
1.
Banerski G., Gryzik A., Matusiak K. B., Mażewska M., Stawasz E. (2009), Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spinn off/ spin out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 
2.
Cieślik J. (2009a), Przedsiębiorczość akademicka - próba syntetyzacji podstawowych pojęć, w: A. Tomtas-Anders (red.), ABC przedsiębiorczości akademickiej, Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio, Poznań.
 
3.
Cieślik J. (2009b), Zintegrowany model wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, w: P. Niedzielski, K. Poznańska, K. Matusiak (red.), Kapitał ludzki - innowacje - przedsiębiorczość, "Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński nr 525. Ekonomiczne Problemy Usług nr 28", Szczecin.
 
4.
Cieślik J., Matusiak K. B., Guliński J., Skala-Poźniak A. (2011), Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, PARP, Poznań-Warszawa.
 
5.
Drozdowski R. (2007), Potencjał regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej - ekspertyza, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (ITE-PIB), Radom.
 
6.
Drozdowski R. (2008), Potencjał regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, w: Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa.
 
7.
Duczmal W. (2010), Systemy finansowania szkolnictwa wyższego ze środków budżetu państwa a ich wpływ na przedsiębiorczość akademicką, w: M. Duczmal, J. Żurawska (red.), Przedsiębiorczość akademicka - nauka i gospodarka, Część I, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole.
 
8.
Głodek P. (2010), Firma spin off - wybrane uwarunkowania i klasyfikacja, "Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 579. Ekonomiczne Problemy Usług nr 47", Szczecin.
 
9.
Głodek P., Gołębiowski M. (2006), Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach - Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, tom I, SOOIPP, Warszawa.
 
10.
Gryzik A. (2009), Przedsiębiorczość Polaków i przedsiębiorczość akademicka, w: G. Banerski, A. Gryzik, K. B. Matusiak, M. Mazewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 
11.
Guliński J., Zasiadły K. (2005), Przedsiębiorczość akademicka w Polsce - stan obecny, w: Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
12.
Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (2008), K. B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa.
 
13.
Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia (2005), J. Gulińskiego, K. Zasiadły (red.), PARP, Warszawa.
 
14.
Klimczuk M. (2011), Pojęcie przedsiębiorczości akademickiej, w: B. Plawgo (red.) Przedsiębiorczość akademicka - stan, bariery i przesłanki rozwoju, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża.
 
15.
Lisiński M. (2010), Czynniki determinujące skuteczność przedsiębiorczości akademickiej, w: M. Duczmal, J. Żurawska (red.), Przedsiębiorczość akademicka - nauka i gospodarka. Część I, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole.
 
16.
Matusiak K. B. (2009), Kierunki dyskusji nad przedsiębiorczością akademicką w Polsce i na świecie, w: G. Banerski, A. Gryzik, K. B. Matusiak, M. Mazewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 
17.
Matusiak K. B., Matusiak M. (2007), Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 453. Ekonomiczne Problemy Usług nr 8", Szczecin.
 
18.
Matusiak K. B., Zasiadły K. (2005), Rekomendacje dla Polski, w: J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa.
 
19.
Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce (2006), Public Profits Sp. z o.o., Poznań.
 
20.
Pado K. (2008), Stan przedsiębiorczości akademickiej w Polsce - akademickie inkubatory przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
 
21.
Popławski W., Bakalarz S. (2008), Przedsiębiorstwa odpryskowe w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 1.
 
22.
Przedsiębiorczość akademicka dylematy rozwoju. Raport z badań (2010), R. Pregiel (red.), Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Warszawa.
 
23.
Safin K. (2011), Przedsiębiorczość akademicka w Polsce i Europie - stymulatory i bariery rozwoju, w: K. Safin (red), Dobre praktyki europejskie w zakresie przedsiębiorczości akademickiej - rekomendacje dla Dolnego Śląska, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
 
24.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top