LCA analysis as a tool to assess the impact of electricity production on the environment / Analiza LCA jako narzędzie służące do oceny wpływu produkcji energii elektrycznej na środowisko
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Faculty of Economics and Management
 
2
Wroclaw University of Economics Faculty of Engineering and Economics
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):382-392
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a method for Life Cycle Assessment LCA (Life Cycle Assessment) to evaluate the ecological characteristics of products, presents a procedure for the implementation of the LCA with an overview of the various stages. Moreover the validity of using this method to evaluate the energy sector. The article also points to the directions of the Polish energy sector and pointed to the need to determine the environmental risks associated with the production of energy. Energy industry in Poland, the structure of energy production requires special supervision. The use of coal and lignite as a primary fuel results in significant the environmental impact.
 
REFERENCES (15)
1.
Clift R. (1997), Life cycle assessment, University of Surrey.
 
2.
Dylewski R., Adamczyk J. (2012), Economic and ecological indicators forthermal insulating building investments, “Energy and Buildings”, Vol. 54.
 
3.
Dylewski R., Adamczyk J. (2011), Economic and environmental benefits ofthermal insulation of building external walls, “Building and Environment”, Vol. 46, No. 12.
 
4.
Dzikuć M. (2013), Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwalubuskiego, „Rynek Energii”, nr 1(104).
 
5.
Dzikuć M. (2013), Zastosowanie analizy cyklu życia (LCA) do oceny wpływuwytwarzania energii elektrycznej na środowisko, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 4.
 
6.
Goedkoop M., Schryver A., Oele M. (2006), SimaPro 7. Introduction intoLCA Pre Consultants.
 
7.
 
8.
Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M. (2007), Ekologiczna ocena cyklużycia procesów wytwórczych (LCA), PWN, Warszawa.
 
9.
Piwowar A. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw chemicznychw Polsce - działania i efekty, w: J. Stankiewicz (red.), Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 
10.
PN-EN ISO 14044 (2009), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
11.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009), Ministerstwo Gospodarki RP, Warszawa.
 
12.
Survey of Energy Resources (2004), World Energy Council, London.
 
13.
Wach A. K. (2002), Metoda oceny cyklu życia (LCA) jako podstawa komputerowowspomaganej oceny wyrobu, Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa.
 
14.
Zarębska J. (2013), Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadamiopakowaniowymi w województwie lubuskim, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 
15.
Zarządzanie środowiskowe (2005), Komentarz do norm serii ISO 14000., Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top