Ethical choices and behavior of young people in the organization; influencing factors
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):323-339
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main focus of an article became the answers to questions: what factors control the behavior of people involved in business activities in a situation of choice between ethical and cost-effective action, and how important is ethics of individuals when they are making this kind of decision? From this perspective interesting are those who “have not yet entered the labor market”, and therefore their individual ethics has not been subjected to the pressure of business practice in its ethical and unethical dimension. What are their opinions on business ethics? What values in business are important to them?
 
REFERENCES (55)
1.
Bliss R.T., Polutnik L., Lisowska E. (2003), Women Business Owners and managers in Poland, [in:] New Perspective on Women Entrepreneurs, red. J.E. Butler, Information Age Publishing Inc., Greenwich.
 
2.
Borkowski T. (2009), Filozoficzne i pragmatyczne ograniczenia etyki biznesu, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” Vol. 12, No. 1.
 
3.
Bortnowska H., Łychmus P., Stankiewicz J. (2009), Możliwości wykorzystania technik szkoleniowych celem upowszechniania etyki podczas kształcenia pracowników, [in:] Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, (eds.) A. P. Balcerzak, E. Rogalska, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń.
 
4.
Coraz więcej kobiet w nauce… (2016), http://www.edulandia.pl/studia..., Coraz wiecej kobiet w nauce Na_studiach_ dziewczyny.html (30.04.2016 – access date).
 
5.
Czego oczekuje pokolenie Y (2016), http://it-manager.pl/czego-ocz... (01.04.2016 – access date).
 
6.
Fazlagić J.A. (2016), Charakterystyka pokolenia Y, http://www.e-mentor.edu.pl/art... (29.03.2016 – access date).
 
7.
Fisher H. (2003), Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmieniają nasz świat, Wydaw. Jacek Santorski & Co, Warszawa.
 
8.
Fleming J. S. (2016), Piaget, Kohlberg, Gilligan, and Others on Moral Development, http://swppr.org/Textbook/Ch%2... (30.04.2016 – access date).
 
9.
Gasparski W. (2000), Wykłady z etyki biznesu, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
10.
Gasparski W. (2004), Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
11.
Generacja Y - czym jest i co ją wyróżnia? (2016), http://praca.wp.pl/title,Gener... (29.03.2016 – access date).
 
12.
Goodell R. (1994), Ethics in American Business: Policies, Programs and Perceptions, Ethics Recource Center, Washington.
 
13.
Klimczak B. (2003), Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 
14.
Klimczak B. (1999), Moralna odpowiedzialność przedsiębiorcy, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Vol. 2.
 
15.
Kopycińska D. (2001), Etyka biznesu – sukces czy wielka niewiadoma? [in:] Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, (ed.) W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
16.
Kubik K. (2013), Rola menedżera w kształtowaniu etycznych zachowań pracowników w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie No. 98.
 
17.
Kupczyk T. (2009), Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Wrocław.
 
18.
Kupczyk T. (2006), Uwarunkowania sukcesu zawodowego w opinii kadry kierowniczej przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, [in:] Listwan T. (ed.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
19.
Leszkowicz-Baczyński J., Szaban D. (2014), Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów. Edycja 2014.
 
20.
Lewicka-Strzałecka A. (1999), Etyczne standardy firm i pracowników, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 
21.
Lewicka-Strzałecka A. (1997), Etyka biznesu jako dyscyplina naukowa, [in:] J. Dietl, W. Gasparski (eds.), Etyka biznesu, PWN, Warszawa.
 
22.
Lewicka-Strzałecka A. (2001), Poznawczy model kształcenia etycznego: studium przypadku [in:] Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, (eds.) W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
23.
Lewicka-Strzałecka A. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce: ograniczenia i perspektywy, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2006, Vol. 9, No. 1.
 
24.
Lisowska E., Bliss R., Polutnik L., Lavelle J. (2000), Polskie menedżerki 2000 i ich porównanie z amerykańskimi, Kobieta i Biznes 2000, No. 1–2.
 
25.
Łychmus P. (2014), Raport z monitoringu karier zawodowych absolwentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Edycja 2014.
 
26.
Mesjasz J. (2003), Wartości a psychologiczne koszty sukcesu zawodowego menedżerów, [in:] Witkowski S. (ed.) Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Tom VI. Prace Psychologiczne LVII Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
27.
Nogalski B., Śniadecki J. (2001), Etyka zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 
28.
Podwysocki P. (2016), Zrozumieć pokolenie Y, http://naszeinspiracje.com/tem... (01.04.2016 – access date).
 
29.
Pokolenie X, Y na rynku pracy (2016), https://kariera.sgh.waw.pl/art... (01.04.2016 – access date).
 
30.
Porębski Cz. (1997), Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Wyd. Znak, Kraków.
 
31.
Powell G.N., Graves L.M. (2003), Women and Men In Management, 3rd ed. Sage Publication, Thousand Oaks.
 
32.
Ryan L.V., Sójka J. (1997), Etyka biznesu, Wyd. W drodze, Poznań.
 
33.
Rybak M. (2004), Etyka menedżera: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
34.
Siegal M. (2016) Kohlberg versus Piaget: to what extent has one theory eclipsed the other? Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development, Vol. 26, No. 4, https://www.jstor.org/stable/2... (30.04.2016 – access date).
 
35.
Stankiewicz J., Łychmus P. (2008), A code of ethics: a company’s philosophy or a list of deontological obligations of an employee?, „Management”, Vol. 12, No. 1.
 
36.
Stankiewicz J., Łychmus P., Bortnowska H. (2009), Kodeks etyczny istotnym instrumentem chroniącym bezpieczeństwo informacji w mikro-lub małym przedsiębiorstwie, [in:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 49.
 
37.
Stankiewicz J., Łychmus P., Bortnowska H. (2011), Szanse upowszechniania programów etycznych wśród pracowników bankowych poprzez e-learning, [in:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, No. 660 (74).
 
38.
Stankiewicz J., Łychmus P., Bortnowska H. (2008), Więcej zachowań etycznych podczas zarządzania karierami pracowników w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, [in:] Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji: z teorii i praktyki, (eds.) R. Borowiecki, A. Jaki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
39.
Stankiewicz J., Łychmus P. (2009), Forming the skills of adjudicating ethical dilemmas through cooperation based coaching, „Management”, Vol. 13, No. 1.
 
40.
Stankiewicz J., Łychmus P. (2011a), Kodeks etyczny instrumentem upowszechniania i promowania etycznej kultury organizacyjnej wśród pracowników, [in:] Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, Ostrołęka.
 
41.
Stankiewicz J., Łychmus P. (2009), Kształtowanie wizerunku zewnętrznego przedsiębiorstwa jako pracodawcy poprzez etyczne zarządzanie personelem, [in:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 43.
 
42.
Stankiewicz J., Łychmus P. (2008b), Kształtowanie zachowań etycznych pracowników, [in:] Koncepcje zarządzania jakością: doświadczenia i perspektywy, (ed.) T. Sikora, Wydaw. Naukowe PTTŻ, Kraków.
 
43.
Stankiewicz J., Łychmus P. (2011b), Upowszechnianie etycznej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie za pomocą programu etycznego, [in:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, No. 24.
 
44.
Stankiewicz J., Łychmus P. (2010), Upowszechnienie wartości i norm społecznych wśród pracowników z wykorzystaniem kodeksu etycznego, [in:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, No. 19.
 
45.
Stankiewicz J., Łychmus P. (2007), Wspieranie zmian kultury organizacyjnej poprzez programy etyczne przedsiębiorstw, [in:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, No. 1184.
 
46.
Sternberg E. (1998), Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, tłum. P. Łuków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
47.
Sułek M., Świniarski J. (2001), Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego. Podręcznik akademicki, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 
48.
Szczupaczyński J. (2014), Kodeksy etyczne i ich wpływ na moralne perspektywy polskich menedżerów, Acta Universitatis Lodziensis, folia Sociologica 48.
 
49.
Szulczewski G. (2008), http://www.cebi.pl/texty/wykla... (01.04.2008 – access date).
 
50.
Szymborski K. (2005), Mózg płci, Polityka, No. 6.
 
51.
To etyczne firmy przyciągną Y-greki. Wyniki badania na zlecenie Henkel Polska (2016), http://osobyzasoby.pl/2015/10/... (01.04.2016 – access date).
 
52.
Tomczyk-Tołkacz J. (2000), Człowiek w biznesie – między pragnieniem pieniądza a cnotą, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Vol. 3.
 
53.
Turek J. (1999), Normy etyczne – niedoceniony kapitał w gospodarce wolnorynkowej, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Vol. 2.
 
54.
Wiśniewski R. (1997), Trzy typy teorii etycznych a etyka biznesu, [in:] J. Dietl, W. Gasparski (eds.), Etyka biznesu, PWN, Warszawa.
 
55.
Zadroga A. (2009), Metody ujmowania etyki biznesu w Polsce, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Vol. 12, No. 1.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top